Nauczyciele akademiccy

 • prof. dr ha. Mariola Grzybowska - Brzezińska
 • prof. zw. dr hab. Ali Salikov

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: pedagogika

  Tematyka badań naukowych Kapitał ludzki, jego kształtowanie i rozwój, humanistyczne części składowe kapitału ludzkiego; kapitał socjalny oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego

   

  Przedmioty

  Edukacja narzędziem kształtowania kapitału ludzkiego i społecznego
  Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej
  Koncepcje człowieka w humanistyce i naukach społecznych
  Polityka ekologia i edukacja

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Klimek

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

  Dyscypliny KBN: medycyna

  Specjalności: neurologia

   

  Członkostwo

  Członek  Polskie Towarzystwo Lekarskie
  Członek  Polskie Towarzystwo Neurologiczne
   
  Publikacje
  2009, The influence of hyperlipidemia on platelet activity markers in patients after ischemic stroke., CEREBROVASCULAR DISEASES, Małgorzata Pawełczyk, Zbigniew Baj, Henryk Chmielewski, Beata Kaczorowska, Andrzej Klimek | Artykuł
   
  2008, Przypadek cytopatii mitochondrialnej., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Joanna Wieremiejczyk, Bożena Adamkiewicz, Elżbieta Sztamska, Beata Sikorska, Piotr Liberski, Andrzej Klimek | Artykuł
   
  2008, Nietypowy przebieg sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Beata Kaczorowska, Jolanta Baranowska, Monika Przybyła, Małgorzata Pawełczyk, Piotr Liberski, Andrzej Klimek | Artykuł
   
  2008, Napadowa ataksja typu 2 - opis przypadku., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Kinga Matusiak-Smura, Weronika Kiedrzyńska, Jarosław Oborzyński, Andrzej Klimek | Artykuł
   
  2007, Przydatność potencjału P300 w diagnostyce encefalopatii wątrobowej o etiologii alkoholowej., Wiadomości Lekarskie, Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Andrzej Klimek, Daniela Dworniak, Beata Kaczorowska | Artykuł
   
  2007, Pojedyncza zmiana demielinizacyjna w rdzeniu kręgowym jako przyczyna ruchów dystoniczno-atetotycznych rąk., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Jarosław Oborzyński, Elżbieta Sztamska, Karina Kierkus-Dłużyńska, Jarosław Chrząstek, Andrzej Klimek | Artykuł
   
  2007, Hiperlipidemia a markery aktywacji płytek krwi u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Małgorzata Pawełczyk, Henryk Chmielewski, Zbigniew Baj, Andrzej Klimek, Beata Kaczorowska | Artykuł
   
  2006, Wpływ leków przeciwpadaczkowych na poziom homocysteiny, Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Karol Klimek | Artykuł
   
  2006, Wpływ leków przeciwpadaczkowych na poziom homocysteiny, Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Karol Klimek | Artykuł
   
  2006, Przypadek choroby Creutzfeldta-Jakoba zdiagnozowany przyżyciowo., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Bożena Adamkiewicz, Barbara Fornalska, Piotr Skłodowski, Piotr Liberski, Andrzej Klimek | Artykuł

  2006, Przydatność potencjału P300 u osób z uszkodzeniem wątroby o etiologii alkoholowej, Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Andrzej Karol Klimek, D. Dworniak, Beata Kaczorowska | Artykuł
   
  2006, Pourazowe obustronne uszkodzenie nerwów odwodzących - opis przypadku., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Beata Kaczorowska, Monika Przybyła, Andrzej Klimek | Artykuł
   
  2006, Potencjał P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu, Monika Przybyła, Henryk Chmielewski, Andrzej Karol Klimek, B. Błaszczyk, Beata Kaczorowska | Artykuł
   
  2006, Potencjal P300 jako czynnik diagnostyczny zmian OUN osób uzależnionych od alkoholu., AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, Monika Przybyła, Andrzej Klimek, Henryk Chmielewski, Bogdan Błaszczyk, Beata Kaczorowska | Artykuł
   
  2006, Effect of Anti-epileptic Drugs on Homocysteiny Level, Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Karol Klimek | Artykuł
   
  2006, Effect of Anti-epileptic Drugs on Homocysteine Level, Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Karol Klimek | Artykuł
   
  2005, Poziom homocysteiny u pacjentów z padaczką, Andrzej Karol Klimek, Karina Kierkus-Dłużyńska | Artykuł
   
  2005, Poziom homocysteiny u pacjentów z padaczką, Andrzej Karol Klimek, Karina Kierkus-Dłużyńska | Artykuł
   
  2005, Homocysteina a padaczka, Andrzej Karol Klimek, Karina Kierkus-Dłużyńska | Artykuł
   
  2005, Homocysteina a padaczka, Andrzej Karol Klimek, Karina Kierkus-Dłużyńska | Artykuł
   
  2005, Concentration of Homocysteiny in Epilepsy Patients, Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Karol Klimek | Artykuł
   
  2004, Wpływ homocysteiny na patologię padaczki. Doniesienie wstępne, Karina Kierkus-Dłużyńska, Andrzej Karol Klimek | Artykuł
   
  2004, Wpływ homocysteiny na patologię padaczki, Andrzej Karol Klimek, Karina Kierkus-Dłużyńska | Artykuł
   
  2004, Wpływ homocysteiny na patologię padaczki, Andrzej Karol Klimek, K. Kierkus-Dłużyńska | Artykuł
   
  Przedmioty
  Neurologia
  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
  Seminarium magisterskie

   

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: nauki prawne, nauki o polityce

  specjalności: historia doktryn polityczno-prawnych, prawo konstytucyjne

  Pełnione funkcje: Dziekan  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Kierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Prawa Konstytucyjnego

  Tematyka badań naukowych: prawo konstytucyjne: Najwyższa Izba Kontroli - historia instytucji, stan obecny, Traktat Lizboński - ustrój UE, obywatelstwo UE; historia doktryn politycznych - Arystoteles, Akwinata, podział władz.

   

  Publikacje

   

  2009, Samorząd terytorialny w podziale władz, ACTA ELBINGENSIA. ROCZNIK NAUKOWY ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2007, Prawa kardynalne Hugona Kołłątaja i Konstytucja 3 V 1791 roku, Gdańskie Studia Prawnicze, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2007, Metodologia przedmiotu historii doktryn politycznych i prawnych, Gdańskie Studia Prawnicze, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2006, Obywatelstwo i konstytucyjne prawa obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2006, Kontrola w demokratycznym państwie prawnym, Studia prawnoustrojowe, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2005, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Trybunał Obrachunkowy, Gdańskie Studia Prawnicze, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2005, recenzja pracy S.A. Wakiana: Grażdaństw, innostrancy, wniesznaja migracja. wyd. juridiczeskij Press, St. Petersburg 2003, ACTA ELBINGENSIA. ROCZNIK NAUKOWY ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2005, Recenzja pracy K. Warchałowkiego: Prawo do wolności, myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ACTA ELBINGENSIA. ROCZNIK NAUKOWY ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2005, Prace Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad problematyką NIK, ACTA ELBINGENSIA. ROCZNIK NAUKOWY ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2005, Konstytucyjny podział władzy a NIK. Recenzja polemiczna książki K. Pawłowicz: Przedsiębiorca wobec NIK - studium publiczno-prawne, Kontrola Państwowa, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2005, Akwinaty filozofia sprawiedliwości i prawa natury., Gdańskie Studia Prawnicze, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2001, Kontrola Administracji Publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
  2000, Kontrola administracji. Wyd II, Andrzej Sylwestrzak | Artykuł
   
  Przedmioty
  Historia myśli ustrojowo-administracyjnej
  Konstytucyjny system organów państwowych 1
  Metodologia badań naukowych
  Semiarium magisterskie
  Traktat Lizboński Unii Europejskiej

   

 • prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: dodatkowy

  dyscypliny KBN: nauki historyczne, socjologia

  specjalności: socjologia etniczności

  Pełnione funkcje: Prorektor  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wiceprezes  Instytut Kaszubski; Dyrektor  Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

   

  Publikacje

  2005, Ziemie Zachodnie i Północne - spojrzenienie z pomorskiego podwórka, Przegląd Zachodni, Cezary Obracht-Prondzyński | Artykuł
   
  2005, Nowa monografia historyczna Chojnic, Zeszyty Chojnickie, Cezary Obracht-Prondzyński | Artykuł
   
  2005, Noty Wydawnicze, Acta Cassubiana, Cezary Obracht-Prondzyński | Artykuł
   
  2005, Karnowskiego Portret Ceynowy, Nasze Pomorze, Cezary Obracht-Prondzyński | Artykuł
   
  Przedmioty
  Socjologia
  Socjologia i metody badań socjologicznych 2
  Wprowadzenie do socjologii 1000-PE-11WPS-N1

   

 • prof. zw. dr hab. Czesław Kłyszejko

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: medycyna

  specjalności: choroby kobiece, ginekologia, położnictwo

  Pełnione funkcjeKierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Pielęgniarstwa

   

  Przedmioty
  Aktualne problemy położnictwa

  Położnictwo
  Położnictwo i ginekologia
  Położnictwo i ginekologia
  Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne
  Propedeutyka medycyny- położnictwo i ginekologia

  Seminarium magisterskie

 • prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: pedagogika

  specjalności: pedagogika kultury, pedagogika społeczna, pedeutologia, teoria wychowania

   

  Przedmioty

  Pedagogika społeczna
  Pedeutologia
  Propedeutyka pedeutologii
  Seminarium magisterskie
  Teoria wychowania

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: podstawowy

  Dyscypliny KBN: transport, ekonomia

  Specjalności: ekonomika transportu morskiego i portów

   

  Profesor, ekonomista, poseł na Sejm II kadencji, były wiceminister transportu.

   

  Tematyka badań naukowych:

  - system transportowy ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego, wodnego i śródlądowego zwłaszcza w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, Zalew Wiślany, Wisła,
  - zarządzanie portami morskim.

   

  Publikacje

  Ekonomiczne metody koordynacji pracy głównych uczestników obrotu portowego, 1974

  Morze oknem na świat. Handel zagraniczny i transport morski Polski, 1978

  Problemy współczesnej żeglugi morskiej (współautor), 1980

  Prywatyzacja w polskich portach morskich (współautor), 1994

  Transport morski w polityce transportowej państwa (współautor), 2001

  Węzłowe problemy funkcjonowania i rozwoju portów morskich (współautor), 1988

  Zasady koordynacji obrotu portowego (współautor), 1975

  Port Elbląg w polityce morskiej państwa, Krzysztof Luks, EUH-E, 2009

   

  Artykuły

  2006, Wolność w ekonomii. Warunki rozwoju żeglugi sródlądowej i przybrzeżnej w rejonie Zalewu Wiślanego, Acta Elbingensa, Krzysztof Tadeusz Luks | Artykuł
  2006, Stan i perspektywy rynku usług portowych Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego., Materiały Konferencyjne "Porty morskie 2006", Krzysztof Tadeusz Luks | Artykuł
  2006, Otworzyć Zalew na Europę, Namiary na Morze i Handel, Krzysztof Tadeusz Luks | Artykuł
  2005, Warunki rozwoju żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej w rejonie Zalewu Wiślanego., Materiały Konferencyjne "Inland Shipping 2005'", Krzysztof Tadeusz Luks | Artykuł
  2005, Tendencje zmian funkcji portów morskich a otoczenie, Materiały Konferencyjne "Porty Morskie 2005"- Prace Monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Krzysztof Tadeusz Luks | Artykuł
   

   

  Przedmioty

  Makroekonomia
  Seminarium magisterskie
  Seminarium licencjackie
  Transport w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego

 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: dodatkowy

  tytuł  naukowy: profesor, nauki humanistyczne

  Dyscypliny KBN: psychologia

  Specjalności: psychologia społeczna

  Pełnione funkcjeKierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Psychologii i Filozofii

   

  Artykuły

  ♦ Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Marcin Marszałł, Questionnaire of aggresiveness in sport and business, "Polish Journal of Social Science" 2012, vol 7, nr 1, 7-36;

  ♦ Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, The Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire (S & IRQ), "Polish Journal of Social Science" 2012, vol 7, nr 1, 37-59;

  ♦ Bogdan Pietrulewicz, David Klein, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Romantic Involvement and Psychosocial Adjustment During Adolescence, "Polish Journal of Social Science" 2011, vol 6, nr 1, 7-48;

  ♦ Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Psychological Consequences of Mobbing at Work, "Polish Journal of Social Science" 2010, vol 5, nr 1, 93-107;

  ♦ Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Temperament a style radzenia sobie ze stresem u seniorów i juniorów Szybowcowych Mistrzostw Polski w 2008 roku, "Polskie Forum Psychologiczne" 2010, vol. 15, nr 1, 35-48;

  ♦ Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, 6 Months Hard Situation Questionnaire, "Polish Journal of Social Science" 2008, vol.3, nr 1, 137-158;

  ♦ Mieczysław Plopa, Anxiety dynamics in sea isolation: Family determinants, "Polish Journal of Social Science" 2007, vol 2, nr 1, 99-119;

  ♦ Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Sylwiusz Retowski, Skala Wrażliwosci Empatycznej, "Przegląd Psychologiczny" 2007, vol 50, nr 1, 9-24;

  ♦ Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Communication in marriage Questionnaire-conclusions from marital studies, "Polskie Forum Psychologiczne" 2006, vol. 11, nr 2, 213-226;

  ♦ Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji w małżeństwie, "Psychologia Rozwojowa" 2006, vol 11, nr 4, 115-126;

   

  Monografie, skrypty, podręczniki

   Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak, Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;

  ♦ Mieczysław Plopa, Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2012;

  ♦ Mieczysław Plopa, Ryszard Makarowski, Kwestionariusz Poczucia Stresu, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;

  ♦ Mieczysław Plopa, Piotr Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2010;

  ♦ Mieczysław Plopa, The problems of cohabitation and marriage, Muenster: -, 2009;

  ♦ Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

  ♦ Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

  ♦ Mieczysław Plopa, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych [KSP]. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

  ♦ Mieczysław Plopa, Skala Postaw Rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2008;

  ♦ Mieczysław Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006;

  ♦ Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;

  ♦ Mieczysław Plopa, Stres w izolacji morskiej. Psychospołeczne uwarunkowania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005;

   

  Rozdziały w pracach zbiorowych

  Mieczysław Plopa, Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania (w:) Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka, Hanna Liberska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014;

  ♦Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Psychospołeczne predyktory rozpadu związków małżeńskich (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;

  ♦ Ryszard Makarowski, Agnieszka Leszczyńska, Mieczysław Plopa, Marcin Marszałł, Weryfikacja teorii dążenia - unikania Millera podczas wyprawy na Kilimandżaro (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;

  ♦ Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Dylematy i wyzwania w badaniach nad współczesną rodziną (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;

  ♦ Mieczysław Plopa, Człowiek w długotrwałej izolacji zadaniowej: determinanty podmiotowe i społeczne (w:) Człowiek w pracy i w organizacji, red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011;

  ♦ Mieczysław Plopa, Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej (w:) Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodziny, red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2011;

  ♦ Mieczysław Plopa, Małżeństwo w percepcji młodych Polaków (w:) Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska, Gdańsk: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010;

  ♦ Mieczysław Plopa, Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;

  ♦ Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Rola więzi rodzinnych w rozwijaniu empatii (w:) Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. Teresa Rostowska, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009;

  ♦ Mieczysław Plopa, Małżeństwo a kohabitacja (w:) Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny, red. Marek Grabiec, Bydgoszcz: Wydawnictwo "Scrypt", 2008;

  ♦ Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Mobbing w miejscu pracy: zagrożenia dla jednostki i wyzwanie dla społeczności (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;

  ♦ Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa, Wzajemne interakcje małżonków a wyzwania rodzicielstwa (w:) Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006;

   

  Redakcje prac zbiorowych

  ♦ Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;

  ♦ Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;

  ♦ Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;

  ♦ Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, red. Mieczysław Plopa, Magdalena Błażek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008;

  ♦ Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 2, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007;

  ♦ Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 1, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005;

  ♦ Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003;

   

  Przedmioty

   
  Podstawy psychologii  
  Psychologia
  Seminarium magisterskie 

   

 • prof. zw. dr hab. Witold Juzwa

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: dodatkowy

  dyscypliny KBN: nauki medyczne, medycyna

  specjalności: fizjologia człowieka, fizjologia doświadczalna

  Pełnione funkcje: Kierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Podstawowych Nauk Medycznych

   

  Przedmioty

  Fizjologia
  Seminarium magisterskie

 • prof. zw. dr hab. Zdzisław Maciejewski

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: profesor zwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: nauki medyczne, medycyna

  specjalności: patofizjologia, położnictwo i ginekologia

   

  Przedmioty

  Nauka o człowieku - patologia
  Patofizjologia
  Seminarium magisterskie 3000-PI-PN21SM-N2

 • dr hab. Błażej Wierzbowski, prof. EUH-E

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: dodatkowy

  dyscypliny: nauki prawne

  specjalności: prawo cywilne, prawo rolne

  Pełnione funkcje: Kierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Nauk Administracyjnych

   

  Polski prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie rolnym, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1998.

   W 1990 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK oraz został kierownikiem Katedry Prawa Rolnego. W latach 1987-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pracował w Katedrze Praw Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego (1989-1993), w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (1990-1992), na SGGW (1994-1997), W latach 1989-1990 pracował jako radca prawny. Był sędzią sądu apelacyjnego w Gdańsku od 1990 do 1993 roku oraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego od 1993 do 1998 roku. Członek korespondent Comité Européen de Droit Rural. Był uczestnikiem prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.

  Autor 3 monografii i około 100 artykułów, glos, recenzji.

   

  Wybrane publikacje

  • Treść władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym: władza nad osobami dzieci (1977)

  • Historia prawa. Cz. 1, Starożytność (1978, wspólnie z Władysławem Bojarskim)

  • System zabezpieczenia społecznego rolników (1981, ISBN 8301034726)

  • Problemy organizacyjne obrony interesów zawodowych rolników indywidualnych (1983)

  • Prawo ubezpieczeń społecznych w przebudowie ustroju rolnego (1985, ISBN 832310039X)

  • Podstawy prawa ochrony środowiska (2004, wspólnie z Bartoszem Rakoczym, ISBN 8373342753)

  • Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne (2007, ISBN 8373346821)

 • dr hab. Grzegorz Matuszak, profesor nadzwyczajny

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: podstawowy

  Dyscypliny KBN: socjologia

  Specjalności: socjologia stosunków politycznych

  Tematyka badań naukowych: Socjologia stosunków politycznych, zachowania wyborcze, funkcjonowanie     samorządów terytorialnych.

   

  Publikacje

  2006, Potrzebny inny Elton Mayo, Humanizacja Pracy, Grzegorz Matuszak | Artykuł

   

  Przedmioty

  Polityka gospodarcza i społeczna
  Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
  Zagadnienia polityki społecznej
  Zasady ustroju politycznego państwa

 • dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. EUH-E

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: dodatkowy

  Dyscypliny KBN: nauki kultury fizycznej

  Specjalności: fizjoterapia, kinezjologia, teoria sportu, organizacja kultury fizycznej, historia kultury fizycznej

  Pełnione funkcje: Kierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Nauk Administracyjnych

   

  Publikacje

  2009, Stepen` nasledstvennoj obuslovlennosti projavlenija sposobnosti k sochraneniju ravnovesija tela., Vestnik Baltijskoj Pedagogičeskoj Akademii, Dariusz Kruczkowski, Jarosław Jaszczur-Nowicki | Artykuł
   
  2005, Power parameters of windsurfers performance., Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, Jarosław Jaszczur-Nowicki | Artykuł
   
  2005, Age and morfological characteristics of high performance windsurfers., Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologični Problemi Fizičnogo Vihovanna i Sportu, Jarosław Jaszczur-Nowicki, V. Smulsky | Artykuł
   
  Przedmioty
  Kinezjologia
  Ksztacenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
  Kształcenie ruchowe
  Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna z metodyką
  Kultura fizyczna z metodyką
  Obóz sprawnościowy
  Obóz sprawnościowy
  Seminarium dyplomowe

   

 • dr hab. Krzysztof Kalka, profesor nadzwyczajny

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: nauki filozoficzne

  specjalności: etyka filozofii średniowiecza, tomizm

  Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność : filozofia,

  Tematyka badań naukowych: badania zagadnień dotyczących moralności.. dwie perspektywy: pedagogiczna i etyczna. Osiąganie dobra wyznacza zadania etyki. Pedagogika czy wychowanie natomiast jest przygotowaniem do osiągnięcia dobra moralnego. Badania dotyczące komunikacji, jak też filozoficznie i teologicznie rozumienie relacji osobowych, które wynikają z badań nad koncepcją człowieka jako osoby.  Zainteresowania dotyczą także takich działów filozofii jak: metafizyka i antropologia filozoficzna.

   

  Publikacje

  2009, Wpływ kształtu pola elektromagnetycznego na wybrane parametry metabolizmu tlenowego krwinek płytkowych - badania on vitro, POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI, K. T. Pacholski, G. Henrykowska, A. Buczyński, M. Dziedziczak-Buczyńska, W. Jankowski, K. Kałka | Artykuł
   
  2008, Wpływ kształtu pola elektromagnetycznego na wybrane parametry metabolizmu tlenowego krwinek płytkowych - badania in vitro., POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI, Wojciech Jankowski, Gabriela Henrykowska, Janusz Śmigielski, Krzysztof Pacholski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Krzysztof Kałka, Andrzej Buczyński, A. Kalka, – M. Buczynska | Artykuł
   
  2007, Polish Jurnal of Socjal Science, Respect according to St. Thomas Aqinas, Krzysztof Kalka | Artykuł
   
  2007, Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na aktywność enzymatyczną dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach płytkowych - badania in vitro, PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII, Wojciech Tomasz Jankowski, Gabriela Anna Henrykowska, Janusz Śmigielski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Andrzej Buczyński, K. Kałka, K. Pacholski | Artykuł

   

  Przedmioty

   

  Administracja publiczna wobec prawa wyznaniowego
  Antropologia filozoficzna
  Etyka w zawodzie pedagoga
  Filozofia wychowania
  Filozofia z elementami etyki ogólnej
  Podstawy etyki zawodowej
  Podstawy filozofii
  Seminarium magisterskie
  Wybrane zagadnienia z etyki

 • dr hab. Lucyna Hurło, profesor nadzwyczajny

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: pedagogika. Uzyskany stopień: doktor habilitowany w zakresie pedagogiki.

  specjalność: (dyscypliny naukowe) dydaktyka ogólna, andragogika, pedeutologia, pedagogika społeczna

  Pełnione funkcje: Kierownik Podyplomowych Studiów Terapii Pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Kierownik Podyplomowych Studiów z Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im.  Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie; Kierownik Zakładu Dydaktyki i Historii Wychowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Kierownik Katedry Teorii Kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Kierownik Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

  Tematyka badań naukowych: Specjalizuje się  w procesach kształcenia na różnych szczeblach edukacji, przemian oświatowych, w kontekście postępującej globalizacji, przemian i stylu życia współczesnej rodziny, modelu rozwoju zawodowego współczesnego nauczyciela.

  Publikacje

  Hurło L.  (red.): Z problematyki zawodu nauczyciela. WSP TWP, Warszawa, 1998.

  Hurło L.(red.): Wokół pytań o współczesnego nauczyciela. WSP TWP, Warszawa, 2001.

  Kowalski J.M., Hurło L.: Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. UWM, Wyd. I, Olsztyn, 2001.

  Kowalski J.M., Hurło L.: Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. UWM, Wyd. II, Olsztyn, 2003.

  Hurło L.: Теоретические основы профессиональной подготовки учителя к развитию субъектности ученика. Калининградский государственный университет, Калининград 2003.

  Hurło L., Zaorska M. (red.): Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy (wybrane zagadnienia) Wyd. EDYCJA Olsztyn 2005.

  Hurło L., Majkut Z.: (red.) Transgraniczność. Prawo . Ekonomia . Oświata. Oficyna Wydawnicza PROSPEKT, Olsztyn 2008.

  Hurło L., Klus-Stańska D., Łojko M.: (red.) Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

  Hurło L.: Dziecko w polskiej rodzinie dysfunkcyjnej. Oficyna Wydawnicza PROSPEKT, Olsztyn 2010.

  Hurło L.: Znaczenie rodziny w życiu dziecka. Rzeczywistość a oczekiwania. Oficyna Wydawnicza PROSPEKT, Olsztyn 2010.

  Hurło L. i Przybysz-Zaremba M.: (red.), Różne oblicza funkcjonowania szkoły. Oficyna Wydawnicza PROSPEKT, Olsztyn 2010.

  Hurło L.: (red.), Płaszczyzny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Wyd. Agencja Reklamowa MAGNUS, Łódź 2011.

  Hurło L. i Przybysz-Zaremba M.: (red.), Społeczno-pedagogiczne aspekty życia rodziny. Oficyna Wydawnicza PROSPEKT, Olsztyn 2012.

  Hurło L. i Przybysz-Zaremba M., Ziarek W. (red), Rodzina. Uzależnienia. Bezpieczeństwo. Wydawnictwo PROSPEKT, Olsztyn 2013.

  Hurło L.: Biogramy (Bystroń Jan Stanisław, Gębik Władysław W., Grot Otylia, Grzegorzewska Maria, Hulewicz Jan, Karpowicz Stanisław, Kot Stanisław, Łempicki Stanisław) (w:) Słownik Pedagogów Polskich i Polskiej Myśli Pedagogicznej XIX i XX wieku (red) M. J. Żmichrowskiej i M. Plusoty. Zeszyty pedagogiczno – medyczne, tom XXXV, Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2015

   

   

  Przedmioty

  dydaktyka ogólna, andragogika, pedeutologia, diagnostyka edukacyjna, pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, planowanie pracy z rodziną oraz organizacja gospodarstwa domowego, seminarium licencjackie, magisterskie, doktoranckie.

 • dr hab. Miron Kłusak

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: nauki historyczne, nauki o polityce

  specjalności: geopolityka, historia najnowsza, strategia rozwoju politycznego

  Pełnione funkcje: Prorektor  Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

   

   

  Przedmioty

  Geopolityka i geostrategia Europy

   

 • dr hab. Zbigniew Korsak, profesor nadzwyczajny

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: pedagogika

  specjalności: edukacja filmowa, środki komunikowania masowego

  Pełnione funkcje: Kierownik  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej

  Uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

   

  Przedmioty

  Pedagogika społeczna
  Polityka społeczna – podstawy
  Pomoc drugiemu człowiekowi elementem społeczeństwa obywatelskiego
  Problemy współczesnej młodzieży
  Seminarium licencjackie
  Technika z metodyką
  Technologia informacyjna w edukacji przedszkolnej
  Technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej
  Tradycje badawcze w naukach społecznych
  Współczesne zagrożenia dla ludzkości i pomoc człowiekowi w ich pokonywaniu
  Wychowanie przez sztukę
  Zajęcia techniczne i komputerowe z metodyką

   

 • dr Alicja Leszczyńska

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

   

  Profil naukowy

   

  Publikacje

  Artykuły w " Zeszytach Naukowych" UG

  Rozdziały w książkach: Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym, WKiŁ 1977

  Postęp techniczny a przemiany strukturalne w transporcie międzynarodowym, Ossolineum 1977, Żegluga i porty na tle przemian w systemie transportowym, Wydawnictwo Morskie, 1978

  M. Chaberek, A. Leszczyńska, S. Miecznikowski: Ekonomika i organizacja tarnsportu kolejowego. UG 1984

   

  Zainteresowania

  Logistyka dystrybucji

  Logistyczna obsługa klienta

  Logistyka międzynarodowa

  Globalne sieci dostaw

  Zarządzanie łańcuchem dostaw

  Usługi logistyczne

  Strategie logistyczne

  Metody i narzędzia racjonalizacji procesów logistycznych

  Transport w systemach logistycznych

   

  Inne

  Staże naukowe:

  University of Aberdeen-1983

  University of Kent/Canterbury-1987

  Cranfield School of Management-1992

  Udział w 3 letnim ( 1996-1998) programie naukowo-badawczym Tempus" Development of the System Education and Training in Logistics Management in Polish Economy"

  Projekt Tempus 1999/2000 " Centre for Logistics Management Training and Development"

   

 • dr Andrzej Czerniewski

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty:

  Kwalifikowana pierwsza pomoc
  Medycyna ratunkowa
  Medyczne czynności ratunkowe
  Pierwsza pomoc
  Praktyka szpitalna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Praktyka w SOR
  Ratownictwo medyczne

   

   

  Specjalizacja

  Anestezjologia i intensywna terapia

  Medycyna ratunkowa

   

 • dr Anna Skuzińska

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt

  etat:podstawowy

   

  Przedmioty:

  Interwencja kryzysowa i superwizja z elementami pomocy społecznej
  Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki
  Podstawy pomocy psychologicznej i psychoterapii
  Podstawy psychologii
  Podstawy psychoterapii
  Poradnictwo rodzinne
  Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji
  Psychioterapia
  Psychologia
  Psychologia rozwojowa
  Psychologia społeczna
  Psychologia wychowania
  Psychoterapia
  Rodziny dysfunkcjonalne
  Seminarium magisterskie
  Stymulowanie rozwoju dziecka
  Stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka
  Zaburzenia w rozwoju i zachowania dziecka

   

  Tematyka badań naukowych

  psychologia stresu,

  psychologia pracy i organizacji,

  psychologia społeczna

 • dr Anna Tałaj

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

   

  Przedmioty:

  Badania naukowe w pielęgniarstwie
  Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego
  Położnictwo i ginekologia
  Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
  Seminarium dyplomowe
  Seminarium magisterskie
  Ustawodawstwo i prawodawstwo w pielęgniarstwie
  Zarządzanie w pielęgniarstwie
   

 • dr Elżbieta Bernaciak

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

   

  Przedmioty:

  Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
  Intensywna terapia
  Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
  Medycyna ratunkowa
  Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Pielęgniarstwo specjalistyczne - Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
  Ratownictwo medyczne
  Seminarium magisterskie
   

 • dr Grzegorz Mańko

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

   

  Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysilku Fizycznego UJ
  CM w Krakowie Wydział Nauk o Zdrowiu IF
  Elbląska Uczelnia Humanistyczno Ekonomiczna, Katedra Fizjoterapii- Adiunkt

   

  Przedmioty

  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
  Kinezyterapia
  Metodologia badań w fizjoterapii
  Metody adaptacyjne organizmu do wysiłku fizycznego
  Możliwości adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego
  Neurologia
  Przygotowanie do egzaminu
  Terapia manualna
   

   

  Profil zawodowy

  Doktor Nauk Medycznych
  Master of Chiropractic - Ackermann Colledge of chiropractic Kraków 2008
  Specjalista Rehabilitacji Ruchowej II stopnia
  Dyplomowany terapeuta metody Kaltenborn-Evjenth.
  Uwierzytelniony terapeuta metody McKenzie
  Terapeuta metody PNF

   

  Ortopedyczna Terapia Manualna- Kaltenborn-Evjent Concept.
  Deutche Gesellshaft fur Orthopadische Manuelle Therapie, PTF Katowice (2000- 2003)
  Egzamin- maj 2003

  Metoda McKenzie
  Kurs A,B,C.D – 2002 – 2003 Goczałkowice
  Egzamin uwierzytelniaj±cy- Listopad 2003

  Metoda PNF
  Kurs Podstawowy- Styczeń 2003 Kraków
  Kurs Rozwijaj±cy z egzaminem- Grudzień 2003 Kraków

  Kompleksowa Terapia Manualna – Mulligan Concept.
  Moduł A,B – 2002 Kraków

  System Medycyny Ortopedycznej Cyriax
  Moduły I – IV 2003 – 2004 Kraków

   

 • dr Grzegorz Srokowski

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

   

  Specjalista w dziedzinie fizjoterapii, certyfikowany terapeuta metody McKenzie, dyplomowany terapeuta koncepcji PNF, dyplomowany terapeuta medycyny ortopedycznej OM Cyriax.

   

  Pracuje jako adiunkt w UMK w Toruniu CM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu, starszy asystent w Klinice Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu, Oddział Wczesnej Rehabilitacji Ortopedycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

  W wolnym czasie wolontariusz Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych – Program Zdrowi Sportowcy – program „Zdrowe stopy” oraz zagorzały amator sportu – maratończyk, instruktor pływania, ratownik WOPR i narciarz.

   

  Przedmioty:

  Masaż leczniczy 
  Metodologia badań w fizjoterapii
  Metody relaksacyjne
  Podstawy fizjoterapii klinicznej
  Przygotowanie do egzaminu
  Techniki specjalne
  Terapia manualna

   

  EDUKACJA

  Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 1997.
  Magisterium: Prof. dr hab. Stanisław Kowalik; Mapy umysłowe przestrzeni u osób pozbawionych wzroku.
  Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu 2005
  Stopień doktora nauk medycznych: Dr hab. Wojciech Hagner prof. UMK; Badanie obciążenia kończyn dolnych u osób po alloplastyce stawu biodrowego, w ocenie zborności stawu i prowadzonej rehabilitacji.

  PNF – PODSTAWOWY A. Lizak
  PNF – ROZWIJAJĄCY B. Mayer
  PNF W URK – KLINICZNY M. Buck
  INTERNATIONAL CYRIAX THERAPIST
  H. Vorselaars, G. Gałuszka
  McKENZIE A-D T. Stengert
  KINESIOTAPING Z. Śliwiński
  SPECJALISTA W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII

 • dr Henryk Horbaczewski

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty:

  Etyka biznesu
  Etyka w sferze publicznej i biznesie
  Etyka w zawodzie pedagoga
  Geopolityka i geostrategia
  Historia administracji
  Historia doktryn politycznych i prawnych
  Historia gospodarcza
  Historia myśli pedagogicznej
  Historia wychowania
  Kultura i historia pomorza
  Nauka o państwie i polityce
  Poradnictwo pedagogiczne
  Seminarium magisterskie
  Seminarium licencjackie
  Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka

   

  Tematyka badań naukowych

  Polska myśl pedagogiczna w latach 90-tych XX wieku.

  Systemy totalitarne w XX wieku.

 • dr Hubert Kołodziejski

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt

  etat:podstawowy

   

  Profil

  Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, na którym również w 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 1994-2012 był Naczelnikiem Wydziału, a następnie Zastępcą Dyrektora w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W okresie 2006-2007 był Pełnomocnikiem Marszałka ds. Integracji Transportu Publicznego w Województwie Pomorskim. Od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.  Jest autorem i współautorem książek, artykułów i referatów dotyczących ekonomiki i organizacji transportu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funkcjonowania transportu miejskiego.

   

  Przedmioty:

  Analiza rynku TSL
  Badania marketingowe
  Ekonomika i organizacja transportu
  Ekonomika produkcji
  Marketing
  Mikroekonomia
  Nauka o organizacji
  Planowanie działalności gospodarczej
  Polityka spójności i fundusze strukturalne
  Seminarium licencjackie
  Seminarium magisterskie
  Strategie organizacji
  Zarządzanie strategiczne
  Zarządzanie transportem miejskim
   

 • dr Izabela Seredocha

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt, prodziekan

  etat: podstawowy

   

  Dorobek naukowy:

  6 monografii naukowych, z tego 3 we współautorstwie; 

  ponad 70 artykułów i rozdziałów w monografiach z zakresu m.in. zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej w  administracji publicznej; 

  ponad 50 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; redakcja Act Elbingensia

   

  Przedmioty:

  Komunikacja interpersonalna i społeczna
  Negocjacje i mediacje
  Podstawy zarządzania
  Współczesny menedżeryzm
  Zachowania organizacyjne
  Zarządzanie publiczne
  Zarządzanie strategiczne
  Zarządzanie w pielęgniarstwie
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Seminarium magisterskie
  Seminarium licencjackie
   

   

  Zainteresowania

  Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie publiczne, zarządzanie komunikacją w organizacji

 • dr Jacek Perliński

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt, prodziekan

  etat: podstawowy

   

  Profil

  Doktor nauk medycznych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Stopień naukowy nadany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Od 1993 pracuje w służbie zdrowia, od 1999 r. na stanowiskach kierowniczych ( m.in. 2001-2005 dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu, założyciel i prezes NZOZ Twoje Zdrowie) Publikacje z zakresu dermatologia i wenerologia, medycyna estetyczna, zarządzanie opieką zdrowotną, ochrona zdrowia, prewencja chorób, fizjoterapia.

   

  Przedmioty

   

  Badania naukowe w pielęgniarstwie
  BHP-podmiot leczniczy ESS
  BHP-podmiot leczniczy WSZ
  Dermatologia
  Dom Pomocy Społecznej
  Medycyna estetyczna
  Medycyna nuklearna
  Odnowa biologiczna
  Organizacja i zarządzanie w podmiocie leczniczym
  Pielęgniarstwo specjalistyczne-pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi
  Placówka opiekuńczo-wychowawcza
  Podstawy dermatologii i medycyny estetycznej
  Podstawy pielęgniarstwa
  Podstawy prawa
  Polityka zdrowotna
  Pracownia MR
  Pracownia RTG
  Pracownia TK
  Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej
  Praktyka w jednostce terenowej PSP
  Praktyki zawodowe
  Prawo
  Promocja zdrowia
  Propedeutyka prawa
  Radioterapia
  Seminarium dyplomowe
  Seminarium magisterskie
  Szkoleni BHP Zintegrowany system zarządzania
  Szkolenie BHP - ochrona danych
  Szkolenie BHP - podmiot leczniczy ESS
  Szkolenie BHP - zakażenia i epidemiologia
  Szkolenie BHP - zakład opieki zdrowotnej
  Szkolenie BHP - zintegrowany system zarządzania
  Szkolenie BHP i przeciwpożarowe
  Szkolenie BHP ochrona danych
  Szkolenie BHP zakażenia i epidemiologia
  Szkolenie BHP Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szkolenie BHP zintegrowany system zarządzania
  Szkolenie BHP- zakład opieki zdrowotnej
  Szkolenie BHP-ochrona danych
  Szkolenie BHP-podmiot leczniczy
  Szkolenie BHP-zakażenia i epidemiologia
  Szkolenie BHP-Zintegrowany system zarządzania
  Szkolenie BHP Ochrona Danych
  Turystyka i rekreacja
  Ubezpieczenia zdrowotne
  Warsztaty terapii zajęciowej
  Zarządzanie w pielęgniarstwie 3

   

 • dr Jarosław Zawrot

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: podstawowy

  stopień naukowy: doktor nauk prawnych w zakresie prawa

   

  Przedmioty

  Ochrona praw człowieka
  System ochrony prawnej w Unii Europejskiej

 • dr Joanna Nowak

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: podstawowy

  stopień naukowy: doktor

   

  Tematyka badań naukowych

  funkcjonowanie dzieci i młodzieży w różnych środowiskach wychowawczych;

  przestępczość nieletnich

   

  Przedmioty

  Edukacja polonistyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym
  Edukacja polonistyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
  Emisja głosu z elementami logopedii
  Kultura literacka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  Metodyka pracy w środowisku zamkniętym
  Oświata i opieka społeczna na świecie
  Pedagogika przedszkolna z metodyką
  Pedagogika społeczna
  Podstawy pedagogiki ogólnej
  Polonistyczna edukacja wczesnoszkolna z metodyką
  Pomoc logopedyczna
  Poradnictwo pedagogiczne w pracy opiekuńczej i socjalnej
  Praca korekcyjno-kompensacyjna w edukacji wczesnoszkolnej
  Praktyka pedagogiczna
  Praktyka zawodowa
  Seminarium magisterskie
  Warsztat umiejętności wychowawczych
  Warsztaty kompetencji badawczych pedagoga
   

 • dr Jolanta Meller

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

  Nowoczesne techniki diagnostyczne
  Pediatria
  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
  Propedeutyka medycyny-pediatria
  Radiologia
  Seminarium magisterskie

 • dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny, prezydent EUH-E

  etat: podstawowy

  tytuł naukowy: doktor nauk humanistycznych

   

  Przedmioty

  Historia wychowania
  Pedagogika społeczna

   

  Profil

  Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.Specjalizuje się w pedagogice społecznej. Opracowała program autorski "Wychowanie proekologiczne" przyjęty do realizacji w 1994 roku. W swojej pracy doktorskiej zajęła się działalnością oświatową, kulturalną i opiekuńczą w środowisku lokalnym Elbląga w latach 1945-2000.


  Z referatem naukowym wystąpiła m.in. na międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia człowieka w jego egzystencji.
  Jej artykuły publikowane były na łamach prasy naukowej w Rosji i Bułgarii. Przeprowadziła też badania pilotażowe dotyczące następujących zagadnień: Elbląg w świadomości mieszkańców, Udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Obecnie w obszarze jej naukowych zainteresowań pozostają problemy dotyczące przemocy wobec nieletnich w rodzinie.

 • dr Magdalena Kiełbasiewicz

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

  tytuł naukowy: doktor nauk humanistycznych

   

  Przedmioty

  Animacja rozwoju osobistego
  Diagnoza psychopedagogiczna
  Diagnoza psychopedagogiczna z ewaluacją osiągnięć
  Konsruowanie i realizowanie indywidualnych programów terapetycznych dla osób z zaburzeniami złożonymi
  Kultura organizacyjna w placówkach oświatowo-wychowawczych
  Pedagogika rodziny
  Praca socjalna w resocjalizacji
  Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji
  Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy n-la
  Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela
  Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania
  Seminarium licencjackie
  Socjologia wychowania
  Warsztat umiejętności wychowawczych
  Warsztat umiejętności wychowawczych i współpracy z rodzicami
  Warsztaty kompetencji badawczych pedagoga
  Zaburzenia rozwoju indywidualnego

 • dr Magdalena Lemka

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: dodatkowy

  stopień naukowy: doktor

 • dr Maria Gładyszewska
 • dr Marzena Sobczak

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

  stopień naukowy: doktor n. med.

   

  Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

   

  Przedmioty

  Badania fizykalne
  Badania w pielęgniarstwie
  Dydaktyka medyczna
  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
  Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej 30
  Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej
  Podstawy pielęgniarstwa
  Praktyki nauczycielskie
  Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
  Seminarium magisterskie
  Teoria pielęgniarstwa

 • dr Miłosz Kaczyński

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: podstawowy

  stopień naukowy: doktor nauk prawnych

  Tematyka badań naukowych prawo administracyjne, prawo karne                     
   

  Przedmioty

  Ochrona środowiska w procesach inwestycyjnych i gospodarczych
  Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
  Seminarium magisterskie

 • dr Paweł Galiński

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: dodatkowy

   

  Tematyka badań naukowych                                  
  tematyka finansów publicznych.

  Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich bankowej obsługi, oraz problematyki wykorzystywania funduszy unijnych.

   

  Wykształcenie, kursy i certyfikaty

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, kier. Finansei Bankowość oraz Informatyka i Ekonometria, Podyplomowe Studium Auditingu Ekologicznego, Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Certyfikat Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu, Kurs Przygotowywania Projektów Turystycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej

   

  Zainteresowania naukowe

  Finansowanie polityki regionalnej w krajach Unii Europejskiej, w szczególności w Republice Irlandii oraz Wielkiej Brytanii, teorie rozwoju regionalnego, zarządzanie w sektorze publicznym

   

  Wybrane publikacje

  1. Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii iw Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
  2. Rola samorządu terytorialnego w realizowaniu polityki regionalnej w Republice Irlandii. (w:) A. Sylwestrzak (red.) Strategia i współpraca samorządów w regionie Bałtyku. Wyd. EUH-E. Elbląg 2006;
  3. Mikrofundusze na rynku finansowym w Polsce. (w:)M. Grzybowska-Brzezińska, J. Michalak, A. Rudzewicz (red.) Zachowanie podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich. Wyd. Unwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2006;
  4. Finansowanie polityki regionalnej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Republice Irlandii w latach 2000-2006. (w:) Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. Elbląg 2006;
  5. Sytuacja ekonomiczna w regionach objętych współpracą transgraniczną w Republice Irlandii. (w:) K. Gomółka (red.). Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny. Wyd. SOWA. Warszawa 2006;
  6. Microfinance as an activity gaining social and financial benefits. (w:) X International Baltic Forum. Fachhochschule Stralsund. Stralsund 2004

   

  Przedmioty

   

  Biostatystyka z demografią
  Ekonomia
  Finanse
  Finanse przedsiębiorstw
  Finanse publiczne
  Finanse publiczne i prawo finansowe
  Finanse samorządu terytorialnego
  Finansowanie inwestycji publicznych
  Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  Podstawy ekonomii
  Podstawy prawa i postępowania podatkowego
  Podstawy prawa i postępowania podatkowego
  Polityka regionalna UE
  Polityka spójności i fundusze strukturalne UE
  Projektowanie systemów wynagrodzeń
  Rachunkowość finansowa
  Seminarium licencjackie
  Statystyka z demografią
  Systemy zabezpieczeń społecznych

 • dr Paweł Pluszyński

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: podstawowy

   

  Zainteresowania: endoprotezoplastyka stawów, terapia tkanek miękkich,

   

  Przedmioty

  Aktywność fizyczna a odnowa biologiczna
  Fijoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych 3
  fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu (ortopedia)
  Fizykoterapia
  Masaż leczniczy
  Podstawy fizjoterapii klinicznej IV
  Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

 • dr Piotr Kulikowski

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

  Interwencja kryzysowa i superwizja z elementami pomocy społecznej
  Metody pracy psychoedukacyjnej z rodzicami
  Metodyka pracy prof.-resoc.
  Pedagogika resocjalizacyjna
  Podstawy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  Poradnictwo pedagogiczne w pracy opiekuńczej i socjalnej
  Seminarium magisterskie
  Warsztaty metodyczne - praca w zakładach opiekuńczych i socjalnych
  Współczesne systemy resocjalizacji
  Wybrane problemy penitencjarystyki
  Wybrane problemy resocjalizacji i profilaktyki

 • dr Teresa Jaworska

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: starszy wykładowca

  etat: dodatkowy

   

  Tematyka badań naukowych :                               
  Młodzież i dorośli : ich światopogląd , poczucie  sensu życia , wartości ,tożsamość oraz  aspiracje  edukacyjno-zawodowe,
  Ideologie  edukacyjne  szkoły i nauczycieli.
  Stereotypy edukacyjne  i wychowawcze

   

  Przedmioty:

  Aktualne problemy teorii wychowania
  Biomedyczne podstawy rozw. i wych.
  Elementy socjoterapii
  Emisja głosu
  Emisja głosu z elementami logopedii
  Patologie społeczne
  Pedagogika ogólna
  Pedagogika penitencjarna
  Podstawy pedagogiki ogólnej
  Profilaktyka społeczna
  Seminarium magisterskie
  Teoretyczne podstawy wychowania
  Teoria wychowania
  Warsztaty kompetencji badawczych pedagoga

 • dr Wiesław Śniecikowski

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: podstawowy

   

  Doktor nauk prawnych (prawo administracyjne), od 2002 r. Burmistrz Miasta Pasłęka

   

  Przedmioty

  Administracja publiczna w państwach europejskich
  Bezpieczeństwo publiczne
  Metodologia badania administracji
  Metodologia badań administracji
  Nauka o administracji
  Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
  Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego
  Podstawy polityki społecznej i zdrowotnej
  Polityka społeczna i zdrowotna
  Prawo administracyjne
  Semiarium magisterskie
  Seminarium licencjackie
  Ustrój administracji publicznej
  Ustrój i funkcjonowanie administracji publicznej
  Ustrój samorządu terytorialnego
  Zarządzanie kryzysowe

 • dr Włodzimierz Gawrylczyk

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: adiunkt,

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

  Ochrona własności intelektualnej
  Prawo cywilne z umowami w administracji
  Prawo gospodarcze
  Publiczne prawo gospodarcze
  Publiczne prawo konkurencji
  Semiarium magisterskie
  Seminarium licencjackie
  Zamówienia publiczne

 • dr hab. n. med. Adam Kosiński

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: adiunkt

  etat: dodatkowy

   

  Przedmioty:

   

  Anatomia
  Anatomia prawidłowa człowieka
  Nauka o człowieku - anatomia
  Seminarium
  Seminarium magisterskie

   

  Specjalizacja

  Choroby wewnętrzne

  Radiologia i diagnostyka obrazowa

   

 • dr inż. Henryk Miłosz

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: profesor nadzwyczajny

  etat: podstawowy

  dyscypliny KBN: ekonomia

  Uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia,

   

  Przedmioty

  Makroekonomia
  Podstawy zarządzania organizacjami

 • mgr Arkadiusz Fall

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: starszy wykładowca

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

  Podstawy prawoznawstwa
  Postępowanie administracyjne
  Prawo cywilne z umowami w administracji
  Prawo zobowiązaniowe
  Publiczne prawo gospodarcze

 • mgr Ewa Gronostaj

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko:instruktor

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

  Fijoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narzadu ruchu (ortopedia)
  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu (neurologia)
  Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu Ortopedia
  Fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu (dzieci)
  Podstawy fizjoterapii klinicznej

 • mgr Marioletta Borkowska

  Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu

  stanowisko: instruktor

  etat: podstawowy

   

  Publikacje

   

  Kwalifikowana pierwsza pomoc
  Medyczne czynności ratunkowe
  Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Pierwsza pomoc

 • mgr Sylwia Szadok

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: asystent

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

   

  Konstytucyjny system organów państwowych
  Legislacja administracyjna
  Postępowanie administracyjne
  Postępowanie sądowo-administracyjne
  Prawo administracyjne
  Prawo cywilne z umowami w administracji
  Prawo pracy i prawo urzędnicze

 • mgr Piotr Kucharczyk

  Jednostka: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  stanowisko: asystent

  etat: podstawowy

   

  Przedmioty

  Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

  System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ

  Współpraca transgraniczna

  Zasady prawa cywilnego w prawie polskim

 • mgr Tomasz Gaweł