2 stycznia 2018

Kolejna podpisana umowa o dofinanasowanie!

Z wielką radością informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w imieniu którego umowę podpisali Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz a Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, w imieniu której umowę podpisał Henryk Fall Kanclerz EUH-E.


Przedmiotem umowy jest realizacja projektu „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów Zespołu Szkół Akademickich w Elblągu, w skład którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu i Niepubliczne Gimnazjum Akademickie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, dla których EUH-E jest organem prowadzącym - aktualnie Zespół Szkół Akademickich nosi nazwę Akademicka Szkoła Podstawowa w Elblągu.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na salę do zajęć dydaktyczno-sportowych wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

 

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

- stworzenie infrastruktury odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania związane z prowadzeniem zajęć sportowych i dydaktyczno-sportowych,

zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców,

- zwiększenie atrakcyjności oferty ZSA w zakresie zajęć dydaktyczno-sportowych i zwiększenie liczby uczniów/rodziców wybierających te szkoły jako miejsce nauki,

- poprawę dostępności do zajęć dydaktyczno-sportowych i do aktywności sportowej mieszkańców Elbląga oraz sąsiednich powiatów, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Zatorza,

- podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych poprzez umożliwienie wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania, z użyciem nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych (w tym TIK),

- efektywne wykorzystanie infrastruktury uczelni.

 

Projekt wspiera uczniów w zakresie podniesienia kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, a także porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, czy wzmacnianie przedsiębiorczość i innowacyjności uczniów. Ponadto, projekt przewiduje wsparcie zajęć sportowych - jako elementu przyczyniającego do aktywności i zdrowego trybu życia.

 

Tytuł projektu: Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno – sportowych,

Wartość ogółem: 1 479 803,12 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 942 781,37 zł,

Wnioskowane dofinansowanie: 781 565,76 zł,

Procent dofinansowania: 82.90 %,

Okres realizacji projektu: 02.2018 – 12.2018.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się tu.