4 stycznia 2018

"Zarządzanie projektami w pomocy społecznej” - szkolenie na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych studentów pedagogiki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów  kierunku pedagogika oraz z uwagi na zmiany, jakie dokonują się w obszarze szeroko pojmowanej opieki, wychowania i edukacji, w dniach 9-10 i 16-17 grudnia 2017 r., na terenie Uczelni odbyło się 40 godzinne szkolenie pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”. Organizatorem szkolenia była firma ROI CONSULTING, a prowadzeniem zajęli się trenerzy z Fundacji Dziecko i Rodzina.


Szkolenie miało charakter praktyczny i opierało się przede wszystkim na pracy warsztatowej. W trakcie trwania szkolenia skupiono się wokół takich zagadnień jak:

 - inicjowanie i opracowywanie projektów w pomocy społecznej na przykładzie planów pracy z rodziną i planów pomocy dziecku,

  - analiza zasobów rodziny w oparciu o nowoczesne narzędzia pracy pedagogicznej i socjalnej: Genogram, ekomapa, wnioski do ekomapy, analiza mocnych stron i potrzeb ,

- zarządzanie komunikacją projektów (realizowanych planów pomocy): zasady współpracy, koordynowania działań, procedury pracy zespołowej na przykładzie współpracy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej szczebla gminnego i powiatowego,

- zarządzania ryzykiem w realizacji planu pomocy dziecku i planu pracy z rodziną.

Studenci biorący udział w omawianym szkoleniu nie tylko wzbogacili w znaczący sposób zakres własnych kompetencji i umiejętności zawodowych, ale mieli również możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniem praktycznym trenerów. Pozwoliło to studentom na zbudowanie własnego obrazu faktycznej rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej, a także na potwierdzenie słuszności obranego kierunku studiów.