15 listopada 2018

Kolejny sukces!

Bezpłatne kształcenie w EUH-E? Teraz to możliwe!

Uczelnia w ramach Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zdobyła dofinansowanie na realizację dwóch bezpłatnych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

w dziedzinie:

1) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,

2) pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych.

 


Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

1) posiadają prawo wykonywania zawodu,

2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,

3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych „SMK”.

 

Pielęgniarka albo położna w celu dokonywania czynności zakłada w systemie SMK własne konto. Warunkiem dokonywania czynności za pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby.

Potwierdzenia dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie uprawnień:

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

2) potwierdzonego przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła, lub

3) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.

 

Weryfikacji uprawnień dokonuje w stosunku do pielęgniarki albo położnej właściwa miejscowo okręgowa izba pielęgniarek i położnych

 

Specjalizacje są dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, trwaUprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza nabór na dwie specjalizacje dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:Uprzejmie informujemy, że Studium Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ogłasza nabór na dwie specjalizacje dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia: nabór na specjalizacje. W przypadku większej ilości chętnych przewiduje się utworzenie grup komercyjnych, koszt 1 miejsca specjalizacyjnego wynosi 2.400 zł.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E, tel. 512 542 973 lub 512 542 844.