7 grudnia 2018

POWIADOMIENIE O NABORZE NA DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI  dofinansowywane ze środków publicznych Ministra Zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne:  pisemny egzamin testowy  w dniu 19.12.2018, godz. 17:00
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2, sala nr 07

Liczba miejsc dofinansowanych: 25

Data rozpoczęcia szkolenia: 29.12.2018 r.


Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

  1. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
  2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r (Dz.U. z 2018 r. poz. 123)
  3. Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej


Łączna liczba godzin wynosi 979 godz. (teoria i staże)

WARUNEK ZAKWALIFIKOWANIA: spełnienie wymogów formalnych:
1) aktualne prawo wykonywania zawodu (kserokopia) 
2) zaświadczenie potwierdzające przepracowanie 2 lat pracy w okresie ostatnich 5 lat w zawodzie
3) dopuszczenie do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych „SMK”.

WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI: ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:
1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), 
2) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG),
3) Wywiad i badanie fizykalne.

Ad 1 i 2) 
Wymóg posiadania kursów RKO i EKG nie dotyczy pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy:
a) są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) posiadają dyplom ratownika medycznego,
c) ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

Ad 3)
Wymóg posiadania kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających:
a) tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r.
b) dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.
c) zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!