4 kwietnia 2019

Konferencja pt. Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw.

Zapraszamy na konferencję pt. "Szansa i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw".


 

 

Rektor

Elbląskiej  Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

Dziekan

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Dyrektor

Instytutu Morskiego w Gdańsku

zapraszają do udziału w VIII edycji międzynarodowej konferencji z cyklu:

Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie

na temat:

Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw

 

Czas i miejsce

Elbląg, 4 kwietnia 2019

 

Proponowane obszary tematyczne

 1. Ekonomia społeczna jako szansa rozwoju społeczno-gospodarczego.
 2. Szanse i zagrożenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i organizacją publiczną.
 3. Szanse i zagrożenia w zarządzaniu terytorium.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach zmian.
 5. Zmiany demograficzne, technologiczne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
 6. Polityki społeczne wobec zagrożeń diagnozowanych w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
 7. Rola instytucji rządowych, samorządowych i naukowo-badawczych w kreowaniu i wykorzystaniu szans  warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy.
 8. Strategie rozwoju jednostek terytorialnych wobec nadarzających się okazji i antycypowanych zagrożeń.
 9. Innowacyjne, zintegrowane zarządzanie podmiotami gospodarczymi i rozwojem obszarów gospodarczych uwzględniające szanse i zagrożenia w otoczeniu.
 10. Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego kraju
 11. Człowiek w organizacji – ujęcie interdyscyplinarne.

Cele konferencji

Celem głównym konferencji jest zapoznanie się ze stanem badań nad zarządzaniem i funkcjonowaniem podmiotów wchodzących w skład sektora publicznego i sektora gospodarczego w warunkach dynamicznie zachodzących zmian i nadarzających się w otoczeniu szans i zagrożeń rozwojowych.

Celem konferencji jest analiza roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, wskazanie szans rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej oraz ich potrzeb.

Celem konferencji jest także podjęcie dyskusji nad zjawiskami współczesnego życia społeczno-gospodarczego i wskazanie narzędzi wykorzystania pojawiąjących się w otoczeniu szans rozwojowych i eliminowania zagrożeń.

Celem konferencji jest także refleksja nad współpracą sektora biznesu z sektorem publicznym w warunkach różnorodnych zmian.

Konferencja ma również służyć upowszechnianiu dobrych praktyk w wykorzystaniu sprzyjających okazji rozwojowych przez różne podmioty oraz terytoria. Ma także  integrować środowisko naukowe oraz praktyków zarządzania publicznego i biznesowego.

 

Patronat

Rektor EUH-E prof. EUH-E  dr Zdzisław Dubiella,

 

Komitet Naukowy konferencji

Prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. prof. UW-M Przemysław Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. prof. EUH-E, Wiesław Golnau, Uniwersytet Gdański

Dr Andriej A. Jarcew, Międzynarodowy Uniwersytet w Moskwie, Filia w Kaliningradzie

Dr hab. prof. UG  Andrzej Jezierski, Uniwersytet Gdański

Dr Angelika Kochan,  Międzynarodowy Uniwersytet w Moskwie, Filia w Kaliningradzie

Prof. dr Tatyana Lipai, Miński Instytut Rozwoju Edukacji w Mińsku.

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks,  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Prof. dr Natalia Marynenko, Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Ivana Puliya w Tarnopolu

Prof. dr Albert Mnacakanian, Bałtycki Instytut Ekonomiki i Finansów w Kaliningradzie                                                                                                                                                                                                               

Dr hab. prof. WSzB,  Lech Nieżurawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht – Prondzyński, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Dr Izabela Seredocha, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr  hab. Andrzej Sylwestrzak, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Dr hab., prof. UG Piotr Walentynowicz, Uniwersytet Gdański

 

Komitet organizacyjny

Dr Izabela Seredocha, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E (dane kontaktowe: 512 542 807, e-mail: iseredocha@euh-e.edu.pl)

mgr Agnieszka Zawadzińska, Specjalista ds. promocji uczelni (dane kontaktowe: 503 729 944, e-mail: promocja@euh-e.edu.pl)

Koło Naukowe „Top Menedżer”

 

Lokalizacja konferencji

EUH-E, ul. Lotnicza 2, Elbląg.

Uczestnicy konferencji  we własnym zakresie  rezerwują  miejsca noclegowe. W pobliżu uczelni znajdują się:  Hotel Sowa (tel. 55 233 74 22, e-mail: sowa@elblag.biz.pl, www.sowa.elblag.biz.pl

Hotel Arbiter (tel. 55 230 61 91, www.arbiterhotel.pl).

 

Ważne terminy

Do 10 lutego 2019 należy przesłać propozycję tematu wystąpienia oraz abstrakt na adres: iseredocha@euh-e.edu.pl

Do 15 marca 2019 należy przesłać pełny tekst referatu na adres: iseredocha@euh-e.edu.pl .

Do  20 marca 2019 uczestnikom zostanie przekazany program konferencji.

 

Teksty wystąpień zaakceptowane przez organizatorów po pozytywnej opinii recenzentów zostaną opublikowane w postaci monografii (redakcja naukowa: dr Izabela Seredocha lub w zeszytach naukowych Acta Elbingensia seria: nauki ekonomiczne, zarządzanie publiczne, seria: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne). 

Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z tematyką konferencji i zasadami publikowania podanymi poniżej. Organizatorzy zastrzegają sobie wymóg osobistego wygłoszenia referatu.

 

Wymogi edytorskie

Objętość  tekstu – maksymalnie 20 stron A4, teksty napisane w programie Microsoft Word w formacie A4, tekst zasadniczy 12 Times New Roman, interlinia  1,5.

Tekst przypisu – 10 Times New Roman, interlinia  1,0.

Skróty w przypisach standardowe, łacińskie

Marginesy stron L, P, G, D – 2,5, odstęp pomiędzy wierszami  1,5. Wielkość akapitu – 1 cm.

Tytuł tekstu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim od 700 do 900 znaków bez spacji,

od 3 do 5 słów kluczowych (także w języku angielskim)

IIustracje, rysunki i tabele muszą być numerowane, ich tytuł umieszczamy nad tabela, rysunkiem, wykresem, źródło podajemy pod tabelą, rysunkiem, wykresem, 10 Times New Roman

Kompozycja tekstu:

1.imię i nazwisko,

2. afiliacja, 3. tytuł w języku polskim,

4. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

5. wstęp,

6. rozwinięcie (wymagane śródtytuły)

7. wnioski,

8. tytuł i streszczenie w języku angielskim,

9. bibliografia.

 

Przypisy i bibliografię należy sporządzać wg wzoru:

 • w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko autora i inicjały imion, tytuł książki, wydawca, miejsce i rok wydania, strona;
 • w odniesieniu do opracowań zwartych zbiorowych: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł opracowania, [w:] nazwisko i inicjały imion redaktora (red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawca, miejsce i rok wydania, strona;
 • w odniesieniu do artykułów w czasopismach: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” rok i numer, strona;
 • w odniesieniu do dokumentów elektronicznych: nazwisko autora i inicjały imion, tytuł w formie występującej w źródle, typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [dyskietka]; wydanie (wersja); wydawca; miejsce wydania; data wydania; data aktualizacji; data dostępu podaną w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online; warunki dostępu – dla dokumentów online;
 • w odniesieniu do adresów internetowych: data dostępu do strony podana w nawiasach kwadratowych.

Program konferencji - pobierz