10 maja 2019

Zapraszamy na konferencję nt. Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu. Dwudziestolecie wstąpienia Polski do NATO


 

Rektor

Elbląskiej  Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

Dziekan

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

 

zapraszają do udziału w II edycji konferencji z cyklu:

 

Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu

 

na temat:

 

Dwudziestolecie wstąpienia Polski do NATO

 

Czas i miejsce

Elbląg, 10 maja 2019 r.

 

Proponowane obszary tematyczne

 1. Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego we współczesnym świecie.
 2. Sojusz Północnoatlantycki na przestrzeni wieków.
 3. Miejsce i rola organizacji międzynarodowych w procesie bezpieczeństwa.
 4. Terroryzm we współczesnym świecie.
 5. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa w aspekcie funkcjonowania organizacji terrorystycznych.
 6. Zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa.
 7. Zmiany geopolityczne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.
 8. Polityka bezpieczeństwa wobec współczesnych zagrożeń.
 9. Szanse, wyzwania i zagrożenia dla funkcjonowania sojuszy i bloków militarnych.
 10. Strategie bezpieczeństwa we współczesnej polityce bezpieczeństwa.

 

Cele konferencji

Celem głównym konferencji jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem badań nad bezpieczeństwem w aspekcie funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Celem konferencji jest także analiza systemu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz roli Polski w strukturach militarnych.

Dodatkowym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad zjawiskami procesu bezpieczeństwa, szansami, wyzwaniami oraz zagrożeniami funkcjonowania NATO.

Konferencja ma również służyć upowszechnianiu dobrych praktyk w wykorzystaniu nabytej wiedzy praktycznej przez jej uczestników oraz zastosowaniu jej w kształtowaniu nowych opracowań z zakresu funkcjonowania jednostek organizacji publicznej na każdym szczeblu zarządzania. Ma także  integrować środowisko naukowe oraz praktyków z dziedziny bezpieczeństwa.

 

Patronat

Rektor EUH-E prof. EUH-E dr Zdzisław Dubiella

 

Komitet Naukowy konferencji

Prof. zw. dr  hab. Andrzej Sylwestrzak, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Prof. zw. dr hab. Cezary Obracht – Prondzyński, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Dr Izabela Seredocha, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

 

 

Komitet organizacyjny

Dr Izabela Seredocha, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E (dane kontaktowe: 512 542 807, e-mail:iseredocha@euh-e.edu.pl)

Mgr Agnieszka Zawadzińska, specjalista ds. promocji uczelni tel. 55 239 39 99 lub 55 239 38 38, e-mail: promocja@euh-e.edu.pl

Koło Naukowe „Bezpieczeństwo” tel. 55 23 93 962

 

Lokalizacja konferencji

EUH-E, ul. Lotnicza 2, Elbląg.

Uczestnicy konferencji  we własnym zakresie  rezerwują  miejsca noclegowe. W pobliżu uczelni znajdują się:  Hotel Sowa (tel. 55 233 74 22, e-mail: sowa@elblag.biz.pl, www.sowa.elblag.biz.pl

Hotel Arbiter (tel. 55 230 61 91, www.arbiterhotel.pl).

 

Ważne terminy

Do 10 marca 2019 r. należy przesłać propozycję tematu wystąpienia oraz abstrakt na adres: iseredocha@euh-e.edu.pl

Do 25 marca 2019 r. należy przesłać pełny tekst referatu na adres: iseredocha@euh-e.edu.pl

Do  20 kwietnia 2019 r. uczestnikom zostanie przekazany program konferencji.

 

Teksty wystąpień zaakceptowane przez organizatorów po pozytywnej opinii recenzentów zostaną opublikowane w postaci monografii lub w zeszytach naukowych Acta Elbingensia seria: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z tematyką konferencji i zasadami publikowania podanymi poniżej. Organizatorzy zastrzegają sobie wymóg osobistego wygłoszenia referatu oraz wyboru tekstu do prezentacji konferencyjnej oraz wydania. Koszt wydania publikacji konferencyjnej – 350 zł (opłata nie dotyczy studentów i pracowników EUH-E).

 

Wymogi edytorskie

Objętość  tekstu – maksymalnie 20 stron A4, teksty napisane w programie Microsoft Word w formacie A4, tekst zasadniczy 12 Times New Roman, interlinia  1,5.

Tekst przypisu – 10 Times New Roman, interlinia  1,0.

Skróty w przypisach standardowe, łacińskie

Marginesy stron L, P, G, D – 2,5, odstęp pomiędzy wierszami  1,5. Wielkość akapitu – 1 cm.

Tytuł tekstu w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim od 700 do 900 znaków bez spacji,

od 3 do 5 słów kluczowych (także w języku angielskim)

IIustracje, rysunki i tabele muszą być numerowane, ich tytuł umieszczamy nad tabela, rysunkiem, wykresem, źródło podajemy pod tabelą, rysunkiem, wykresem, 10 Times New Roman

Kompozycja tekstu:

1. imię i nazwisko,

2. afiliacja,

3. tytuł w języku polskim,

4. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

5. wstęp,

6. rozwinięcie (wymagane śródtytuły)

7. wnioski,

8. tytuł i streszczenie w języku angielskim,

9. bibliografia.

Przypisy i bibliografię należy sporządzać wg wzoru:

 • w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko autora i inicjały imion, tytuł książki, wydawca, miejsce i rok wydania, strona;
 • w odniesieniu do opracowań zwartych zbiorowych: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł opracowania, [w:] nazwisko i inicjały imion redaktora (red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawca, miejsce i rok wydania, strona;
 • w odniesieniu do artykułów w czasopismach: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma” rok i numer, strona;
 • w odniesieniu do dokumentów elektronicznych: nazwisko autora i inicjały imion, tytuł w formie występującej w źródle, typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [dyskietka]; wydanie (wersja); wydawca; miejsce wydania; data wydania; data aktualizacji; data dostępu podaną w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online; warunki dostępu – dla dokumentów online;
 • w odniesieniu do adresów internetowych: data dostępu do strony podana w nawiasach kwadratowych.

Program konferencji - pobierz plik