Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
8 maja 2019

Unieważnienie postępowania ZP-19/2019/MJ

Dotyczy: postępowania znak sprawy ZP-19/2019/MJ


Na podstawie punktu 23 ppkt b)  Zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019 r. na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 3) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Zamawiający informuje, że cena złożonej oferty, będącej jednocześnie ofertą z najniższą ceną, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Unieważnienie postępowania - pobierz plik