Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
8 czerwca 2019

O ekonomii społecznej z włoskimi ekspertami

Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Izabela Seredocha uczestniczyła 5 czerwca 2019 w spotkaniu z włoskimi ekspertami ds. ekonomii społecznej z regionu Umbria. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie w ramach VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną i było jedną z form realizacji projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach.


W ramach projektu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał w kwietniu 2019 z Rektorem EUH-E porozumienie o współpracy, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat ekonomii społecznej.

 

Na spotkania dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wiesława Przybysz zreferowała działania stymulujące rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach., w tym główne założenia Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2015-2020, którego głównym celem jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i społecznej grup zagrożonych wykluczeniem. Podmioty ekonomii społecznej oferują coraz więcej miejsc pracy. W latach 2016-2018 utworzono 400 miejsc pracy, do 2021 roku planuje się stworzenie kolejnych 400 miejsc pracy.

 

W województwie funkcjonują 4 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 10 Inkubatorów Przedsiębiorczości. Została stworzona Regionalna Platforma Współpracy na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, Warmińsko - Mazurska Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Goście z Włoch zaprezentowali swoje pomysły i inicjatywy podejmowane w ramach ekonomii społecznej. Kluczowe okazało się opracowanie kodeksu dla trzeciego sektora, który zastąpił obowiązujące wcześniej ustawy szczegółowe. Usystematyzowany zbiór przepisów prawnych pozwala precyzyjnie zdefiniować  podmioty ekonomii społecznej, ich zadania, możliwości finansowania. We Włoszech została też powołana Szkoła Innowacji Społecznej, która oferuje kursy szkoleniowe, głownie z zakresu prawa,  dla pracowników administracji oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Stanowi to bardzo ważne narzędzie wsparcia. Szkoła finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Goście z Włoch opowiedzieli również o dualnym systemie kształcenia realizowanym na poziomie szkół zawodowych i średnich oraz na poziomie studiów. Służy on nabywaniu praktycznych umiejętności. Bardzo popularna we Włoszech jest idea powoływania spółdzielni w szkołach. Działanie to ma charakter systemowy i objęte jest wsparcie finansowym.

 

Spotkanie z ekspertami włoskimi ds. ekonomii społecznej wpisuje się w zakres działań EUH-E popularyzujących wiedzę na temat ekonomii społecznej. Informacje te zostaną również przekazane studentów.