Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
8 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe ZP-22/2019/MJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nr postępowania (znak sprawy): ZP-22/2019/MJ
 
na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego i komputerowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz dostawą instrukcji stanowiskowych wraz z ich wdrożeniem na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
 
Celem projektu jest między innymi lepsze dostosowanie warunków kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów medycznych poprzez stworzenie infrastruktury odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania związane z prowadzeniem zajęć dla studentów kierunków:
 pielęgniarstwa,
 ratownictwa medycznego,
 fizjoterapii.
 
W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej mają być też prowadzone symulacje medyczne wysokiej wierności i przypominające w swym charakterze oddział szpitalny. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż wyposażenia medycznego i komputerowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowych wraz z ich wdrożeniem na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w tym:
 pracowni patofizjologii,
 sali pielęgniarskiej wysokiej wierności.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może złożyć ofertę
na wszystkie lub dowolną, wybraną ilość części zamówienia, w tym:
Część I – Zestaw do prób wysiłkowych: cykloergometr, bieżnia, oprogramowania, stanowisko komputerowe
Część II – Audiometr
Część III – Spirometr
Część IV - Aparat KTG
 
Ofertę należy złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2, pok. 108 (rektorat uczelni) lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2019 r.,  o godz. 9.00 (liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego).
 

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4 - wzór umowy 

załącznik nr 5 

załącznik nr 6