Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
8 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe ZP - 23/2019/MJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Nr postępowania (znak sprawy): ZP-23/2019/MJ
 
na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz dostawą instrukcji stanowiskowych wraz z ich wdrożeniem na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Celem projektu jest między innymi lepsze dostosowanie warunków kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów medycznych poprzez stworzenie infrastruktury odpowiadającej na potrzeby i oczekiwania związane  z prowadzeniem zajęć dla studentów kierunków:
 pielęgniarstwa,
 ratownictwa medycznego,
 fizjoterapii.                      
W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej mają być też prowadzone symulacje medyczne wysokiej wierności i przypominające w swym charakterze oddział szpitalny.
 
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawą instrukcji stanowiskowych wraz z ich wdrożeniem na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w:
 pracowni mikrobiologicznej i biofizycznej.
 
2) Ofertę należy złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2, pok. 108 (rektorat uczelni) lub pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg w nieprzekraczalnym terminie do  10.09.2019 r., do godz. 9.00 (liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego).