Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
21 sierpnia 2019

Co nowego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych?

Co nowego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił nam Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotr Kulikowski. 


W ostatnim czasie zauważalny jest intensywny rozwój Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. A jak rozwija się Wydział Administracji i Nauk Społecznych?
 
Jak słusznie zauważono w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej można dostrzec bardzo intensywny rozwój oraz zmiany jakie się z nim wiążą. Są to zmiany, które podnoszą nie tylko jakość prowadzonych studiów ale zwiększają także atrakcyjność Uczelni w regionie. Wspomniany rozwój dotyczy zarówno bazy dydaktycznej czyli między innymi budowy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, ale również oferty edukacyjnej oferowanej na wszystkich Wydziałach.  
 
Jeżeli chodzi o Wydział Administracji i Nauk Społecznych w podejmowanych aktualnie działaniach za główny priorytet stawiane jest przede wszystkim dostosowanie prowadzonych kierunków studiów do oczekiwań rynku lokalnego, ale również regionalnego. Wiąże się to z uzyskiwaniem pozwoleń na prowadzenie nowych kierunków studiów, mowa tutaj o psychologii oraz modernizacji dotychczas prowadzonych studiów na kierunkach pedagogika, administracja, zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne, w taki sposób, aby w jak najpełniejszy sposób  odpowiadały one zapotrzebowaniu na konkretne zawody deficytowe w samym mieście Elbląg, jak również w miejscowościach czy powiatach ościennych. Obecnie trwają właśnie prace nad finalizacją poszczególnych programów studiów. Warto podkreślić, że są one skonstruowane w taki sposób, aby przyszli studenci poprzez wybór poszczególnych grup zajęć mogli zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że z niecierpliwością oczekujemy nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, ponieważ chcemy na kierunku pedagogika wprowadzić takie modyfikacje, które będą nadawały przyszłym studentom uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
 
Podkreślić w tym miejscu należy, że oferowane kierunki studiów mają profil praktyczny, co powoduje, że większość zajęć ukierunkowana jest na przekazanie studentom nie tylko wiedzy ale przede wszystkim umiejętności praktycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. W związku z tym w gronie nauczycieli akademickich oprócz znamienitych naukowców posiadamy również praktyków z wieloletnim doświadczeniem, którzy dzielą się ze studentami w toku studiów zdobywanymi przez lata umiejętnościami w poszczególnych zawodach. Dlatego też cały czas staramy się pozyskać najlepszych naukowców i specjalistów praktyków, adekwatnie do kierunku studiów. 
 
Oczywiście wskazane powyżej informacje nie stanowią wszystkich zmian, jakie dokonują się w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, a przede wszystkim na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Wydaje się, że na wymienienie i omówienie ich wszystkich trzeba byłoby poświecić zupełnie odrębną rozmowę. Wskazują jednak, że Uczelnia dokonując ciągłych zmian, kieruje się przede wszystkim oczekiwaniami studentów, którzy mają jasno i precyzyjnie określone oczekiwania, nie tylko odnoszące się do studiowanego kierunku, ale głównie do procesu kształcenia. Ponadto w swojej działalności, co zostało już podkreślone kierujemy się również zdaniem przyszłych pracodawców, których głos doradczy jest nieocenionym źródłem wiedzy. Wychodzimy bowiem z założenia, że to właśnie pracodawca wie najlepiej kogo w przyszłości będzie chciał zatrudnić i jakiej wiedzy, umiejętności i kompetencji będzie oczekiwał od przyszłego pracownika. 
 
Jakie kierunki oferuje Wydział Administracji i Nauk Społecznych? Czy są to studia licencjackie czy magisterskie? Stacjonarne czy niestacjonarne?
 
Jeżeli chodzi o Wydział Administracji i Nauk Społecznych posiada on w swojej ofercie pięć kierunków studiów. Są to studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia jednolite magisterskie. 
Najważniejszym tegorocznym wydarzeniem, a zarazem nowością, na skalę województwa warmińsko - mazurskiego jest kierunek psychologia, który zgodnie z nowymi przepisami będzie prowadzony jako studia jednolite magisterskie. Ponadto przyszli studenci mają do wyboru kierunek pedagogika, prowadzony jako studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie). Na Wydziale prowadzone są studia na kierunku administracja również jako studia I i II stopnia oraz zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne jako studia I stopnia (licencjackie). 
 
W tym momencie kierunki studiów pedagogika, administracja, zarządzanie i bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Oznacza to, że studenci realizują zajęcia w weekendy. Wyjątek będzie stanowił kierunek psychologia. Planowane jest aby studia na tym kierunku prowadzone były w trybie stacjonarnym (dziennym)  i niestacjonarnym (zaocznym). 
 
Studia niestacjonarne (zaoczne) stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie, jakie pojawia się wśród młodych ludzi na taki sposób zdobywania wykształcenia wyższego. Młodzi ludzie dążą bowiem, do szybkiej samodzielności i uniezależnienia się od rodziców. Studia prowadzone na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych dają właśnie taką możliwość. Młodzi ludzie mogą bowiem podejmować pracę, a jednocześnie studiować. Zajęcia są organizowane przeważnie co dwa tygodnie, a planowanie ich odbywa się z dużym wyprzedzeniem, co daje możliwość studentom dostosowania innych spraw do toku studiów. Ponadto z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że studia niestacjonarne dają również możliwość rozwoju lub zmiany dotychczasowego zawodu, przez osoby nieco starsze. Taka różnorodność wiekowa studentów powoduje, że na Uczelni panuje niepowtarzalny klimat, w którym spotykają się różni ludzie w różnym wieku i z różnorodnymi doświadczeniami. To pozwala im nie tylko zdobywać wiedzę, ale również poznawać się nawzajem, można zaryzykować stwierdzenie, że w murach Uczelni dokonuje się pewnego rodzaj wymiana międzypokoleniowa, co stanowi o unikatowości tej formy studiowania. 
 
Jakie nowe kierunki oferuje WAiNS? Czy są w planach kolejne nowe kierunki?
 
Jak już wcześniej zostało wspomniane, nowością na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych jest kierunek psychologia, który zostanie uruchomiony 1 października 2019r. Będą to studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym prowadzone w trybie dziennym i zaocznym. Bardzo cieszymy się z faktu uzyskania pozwolenia na prowadzenie tego kierunku studiów, jednocześnie zdajemy sobie sprawę jakim oczekiwaniom będziemy musieli stawić czoła. Dodatkowo mobilizuje również fakt, że jesteśmy jedyną Uczelnią w województwie warmińsko - mazurskim, która posiada pozwolenie na prowadzenie tego kierunku. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań aby oferowane studia na kierunku psychologia były prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów. 
 
Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kształcenia ogólnego oraz kierunkowego w tym między innymi: pomoc psychologiczną, diagnozę psychologiczną, psychologię wychowawczą, psychopatologię czy psychologię zachowań konsumenckich. Począwszy od czwartego roku studiów studenci będą mogli wybrać dwa spośród interesujących ich modułów specjalistycznych: psychologia kliniczna, psychologia uzależnień i zdrowia, psychologia edukacji i wychowania oraz psychologia organizacji i biznesu. 
 
Absolwenci pięcioletnich jednolitych studiów będą uzyskiwali tytuł magistra kierunku psychologia i będą przygotowani do pracy w zawodzie psychologa w różnych instytucjach, placówkach i ośrodkach. Zainteresowani studenci będą mogli dodatkowo w czasie studiów uzyskać przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy na stanowisku nauczyciela psychologa. 
 
Oczywiście Uczelnia w dalszym ciągu będzie podejmować starania o tworzenie nowych kierunków studiów uwzględniając zapotrzebowanie rynku pracy. W przyszłości planujemy utworzyć studia międzywydziałowe, które w założeniu będą zaopatrywały studentów w wiedzę, umiejętności i wiedzę z różnych dziedzin nauki. Ukierunkowanie prac nad utworzeniem właśnie tego typu kierunku studiów podyktowany jest właśnie oczekiwaniami przyszłych pracodawców, którzy spodziewają się  szerokich umiejętności od przyszłych pracowników. 
 
Jak na rynku pracy odnajdują się absolwenci WAiNS?
 
Studia to przede wszystkim czas przygotowania się do wejścia na rynek pracy, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji stanowiących wyznacznik przyszłych sukcesów zawodowych. Najlepszym oznaką jakości prowadzonych studiów są ich absolwenci. To właśnie ich losy zawodowe wskazują czy studia prowadzone są w sposób prawidłowy i na odpowiednim poziomie. 
Absolwenci Wydziału Administracji i Nauk Społeczny w znakomity sposób odnajdują się na rynku pracy. Wskazują na to badania ogólnopolskie prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w publikowanych raportach z badań na stronie internetowej ela.nauka.gov.pl. Tam właśnie odnaleźć można szczegółowe analizy uwzględniające wiele zmiennych, do których zapoznania gorąco zachęcam. Chcąc jednak nakreślić bardzo ogólny obraz omawianej kwestii należy podkreślić, że znaczący odsetek osób kończących studia I stopnia na WAiNS podejmuje dalszą naukę na studiach magisterskich - jeżeli jest taka możliwość do właśnie na naszej Uczelni. Jest to fakt, który bardzo cieszy, ponieważ pokazuje zaufanie jakim studenci nas obdarowują. Ponadto należy również podkreślić, co cieszy chyba najbardziej, że studenci kończący studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej nie mają również większych problemów ze znalezieniem pracy, uzyskując przy tym zarobki na bardzo przyzwoitym  poziomie. Co ważne bardzo często zdarza się również, że osoby kończące studia otrzymują oferty pracy z miejsc, gdzie wcześniej odbywały praktyki zawodowe. To również stanowi pozytywny odzew ze strony pracodawców na rynku lokalnym i regionalnym, świadczący o prawidłowym kierunku rozwoju Uczelni i Wydziału. 
 
Z badań wewnętrznych, prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych wynika również, że duży odsetek studentów rekrutujących się na studia tutaj oferowane wybiera je, ponieważ zostały one rekomendowane właśnie przez absolwentów. Stanowi to najwyższą z możliwych ocen jaką student może wystawić Uczelni, z czego jesteśmy niezmiernie dumni i zadowoleni. 
 
Dlaczego warto zdecydować się na studia na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej i jeden z kierunków oferowanych przez WAiNS?
 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna to szkoła wyższa z wieloletnim doświadczeniem. Powodów, które uzasadniały by decyzję o podjęciu studiów właśnie w naszej Uczelni można mnożyć, jednak postaram się wymienić te, które uważam za najbardziej istotne z perspektywy przyszłego studenta. 
 
Głównym atutem stanowiącym o jakości prowadzonych studiów nie tylko na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, ale również na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na poziomie wyższym. To powoduje, że wypracowaliśmy bardzo precyzyjny system kształcenia, który powoduje, że oferowane kierunki studiów posiadają bardzo wysoką jakość przy zachowaniu równie wysokich standardów. Ponadto kadra kształcąca w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych to najwyższej klasy naukowcy oraz specjaliści praktycy, co powoduje, że studenci nie zdobywają tylko wiedzy, ale również wyposażeni są w szereg umiejętności praktycznych i kompetencji, niezbędnych w przyszłych zawodach, cenionych również przez pracodawców. Uczelnia dysponuje również doskonałą bazą dydaktyczną wyposażoną w najwyższej klasy sprzęt, który w przypadku wybranych kierunków stanowi niezbędny element studiów. 
 
Skupiając uwagę na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oprócz powyższych argumentów dodatkowo należy dodać, że oferuje on kierunki studiów, gdzie niemal każdy może znaleźć coś dla siebie. Kształcenie na wszystkich kierunkach prowadzone jest przy zachowaniu najwyższych standardów, a programy studiów są tak skonstruowane, aby studenci poprzez wybór grup zajęć do wyboru mogli zdecydować, w którym kierunku skierują swoją przyszłą ścieżkę zawodową. Studiowanie na WAiNS daje również ogromne możliwości rozwoju oraz realizacji swoich pasji edukacyjnych. Studenci mogą uczestniczyć w szeregu wydarzeń naukowych organizowanych na Wydziale. Ponadto, co bardzo ważne na WAiNS funkcjonują Koła Naukowe, w których studenci mogą uczestniczyć i stać się kreatorami działalności naukowej i społecznej, a także wpływać na rozwój Uczelni i Wydziału. 
 
Jakie są korzyści z wyboru Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej? Co wyróżnia EUH-E od innych uczelni wyższych?
 
Wybór Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej to przede wszystkim pewność odbywania studiów na  najwyższym poziomie. To pewność odbywania zajęć z najwyższej klasy naukowcami oraz specjalistami i praktykami różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Wybór Uczelni daje także szerokie możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna to niewątpliwie miejsce, w którym nauka przeplata się z praktyką dając kompletne przygotowanie do prawidłowego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. Uczelnia to nie tylko budynek, to przede wszystkim wspaniali ludzie tworzący niepowtarzalny klimat i niezapomnianą atmosferę. 
 
Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna wśród innych uczelni wyróżnia się przede wszystkim innowacyjnością i kreatywnością, które bezpośrednio wpływają na jakość procesu kształcenia. To świetnie wyposażona Uczelnia, która dostosowuje się do studenta, a oferowane studia stanowią odpowiedź na potrzeby rynku pracy. To Uczelnia z ukształtowaną pozycją na rynku szkolnictwa wyższego w regionie, posiadająca wypracowane zasady szanujące studenta i stawiająca na pierwszym miejscu jego dobro. 
 
Bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam do podjęcia nauki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.