Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
11 października 2019

Kształcenie nauczycieli w zakresie pedagogiki

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI  RESOCJALIZACYJNEJ I PEDAGOGIKI KOREKCYJNEJ (TERAPII PEDAGOGICZNEJ) W ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ.


ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ELBLĄGU
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 
 
Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie resocjalizacji i terapii pedagogicznej na kierunku 
PEDAGOGIKA
 
Realizacja kształcenia nauczycieli na kierunku pedagogika odbywa się w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Pedagogika
Kształcenie nauczycieli, regulowane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem Załącznika nr 3 Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest realizowane na kierunku Pedagogika na studiach I i II stopnia, obejmujących następujące zakresy pedagogiki specjalnej:
a) Pedagogika resocjalizacyjna
- na studiach I i II stopnia grupa zajęć do wyboru w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
b) Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 
- na studiach I i II stopnia grupa zajęć do wyboru w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) 
Proces kształcenia jest realizowany w oparciu o program studiów uwzględniający  zajęcia  lub grup zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
 
Student nabywa pełne uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego kończąc studia I i II stopnia w wybranym przez siebie zakresie ( pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) ).
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 
Absolwenci, którzy ukończą studia I i II stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej przygotowani będą do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Uzyskają wiedzę z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Po ukończeniu studiów  I i II stopnia absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze nauczyciela wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych.
 
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)
 
Absolwenci którzy ukończą studia I i II stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej przygotowani będą do pracy z osobami (uczniami) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią). Po ukończeniu studiów absolwenci  posiadać będą wiedzę na temat uwarunkowań specyficznych trudności w uczeniu się oraz umiejętność diagnozowania specyficznych trudności edukacyjnych, opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych. Po ukończeniu studiów I i II stopnia absolwenci  posiadać będą przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.