11 października 2019

Informacja dla studentów pedagogiki

Zakresy kształcenia - kierunek Pedagogika
 

Drodzy Studenci Pedagogiki 
 
W odpowiedzi na pojawiające się pytania odnoszące się do specjalności/zakresów, które deklarowali Państwo podczas rekrutacji czuję się w obowiązku wyjaśnić zaistniałą sytuację. Wynika ona z konieczności dostosowania planów i programów studiów do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ustawodawca wskazał w nich, iż pełne kwalifikacje nauczycielskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także pedagogiki specjalnej uzyskuje się w wyniku studiów jednolitych magisterskich. W związku z powyższym na studiach I stopnia w planach studiów została zlikwidowana specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka natomiast na studiach II stopnia specjalność Terapia pedagogiczna. 
 
Jednakże pragnąc spełnić Państwa oczekiwania w wyniku pracy wielu osób chciałbym zaproponować Państwu alternatywne rozwiązania. 
W przypadku studiów I stopnia możliwym jest rozpoczęcie kształcenia przygotowującego do zdobycia pełnych kwalifikacji nauczycielskich w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna  oraz Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna). Koniecznością w tym przypadku będzie kontynuacja kształcenia na studiach magisterskich w tym samym zakresie. 
W przypadku studiów II stopnia osoby deklarujące specjalność „Terapia pedagogiczna” zostały przyporządkowane do zakresu „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej”. Pragnę doprecyzować, iż zgodnie z założeniami po ukończeniu studiów w nowym zakresie absolwent będzie przygotowany do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia osobom w różnych fazach rozwoju poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, zapewnienia warunków do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz wspieranie rozwoju moralnego i społecznego. Zdobędzie także umiejętności przydatne bezpośrednio w praktyce, między innymi w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia. Ponadto zdobędzie także podstawowe umiejętności podejmowania i organizowania pracy korekcyjno – kompensacyjnej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w ośrodkach preadopcyjnych, w świetlicach środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej. Omawiany zakres to także oferta skierowana w stronę nauczycieli zwłaszcza przedszkola i klas I-III, którzy są zobligowani do uzupełnienia swojego wykształcenie o studia magisterskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 
Podsumowując aktualne zakresy kształcenia na kierunku Pedagogika 
 
STUDIA I STOPNIA 
Pedagogiki opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem 
Pedagogika resocjalizacyjna 
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Terapia zajęciowa z opieką nad osobami starszymi 
 
STUDIA II STOPNIA 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej
Pedagogika resocjalizacyjna 
Pedagogika rodziny z doradztwem socjalnym 
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – tylko dla absolwentów I stopnia kontynuujących studia w zakresie Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 
 
 
                  Z wyrazami szacunku
Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
                  dr Piotr Kulikowski