7 listopada 2019

Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna otrzymała zaproszenie do  uczestnictwa  w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w dniach 21–23 października 2019 r. Zaproszenie to było efektem rozwoju dotychczasowej współpracy uczelni z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wspólnego realizowania działań związanych z popularyzacją wiedzy na temat ekonomii społecznej poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólną organizację działań (konferencji, targów, spotkań, wizyt studyjnych).


Celem wizyty studyjnej było poznanie przez środowisko naukowe zasad działalności różnych form podmiotów ekonomii społecznej w praktyce oraz sposobów ich ekonomizacji przez różnorodne formy działalności gospodarczej. Wyjazd studyjny został zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“ w ramach poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podczas całej wizyty studyjnej została przygotowana dokumentacja fotograficzna.
 
W wizycie studyjnej uczestniczyło siedemnaście osób. Byli to przedstawiciele środowiska akademickiego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna była reprezentowana w składzie: mgr Regina Abakanowicz - dyrektor Studium Podyplomowego, dr Miłosz Kaczyński - koordynator kierunku administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dr Andrzej Hurło – nauczyciel akademicki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. 
 
Program przewidywał wizytację w podmiotach ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, prelekcję ekspertów ekonomii społecznej wraz z dyskusją uczestników w następujących lokalizacjach:
1. Młynek Cafe – Spółdzielnia Socjalna „Dobra Ekonomia” w Galerii w Bartoszycach – prowadzi działalność w postaci kawiarni, przygotowuje własne wyroby w zaprojektowanej we własnym zakresie  piekarni własnych wyrobów i kuchni w Areszcie Śledczym w Bartoszycach. Spółdzielnia stawia na atmosferę kawiarni jako idealnego „przystanku” podczas codziennego zgiełku. Przestrzeń kawiarni jest przytulnie zaprojektowana, każdy gość powinien tu się dobrze poczuć podczas codziennej przerwy na kawę, lunch biznesowy czy w czasie spotkania w gronie najbliższych. W piekarni zostanie zatrudniony doświadczony piekarz, pracownicy przeszli też szkolenia z wypieku chleba w całej Polsce.
 
2. Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach  SION - celem Zakładu Aktywności Zawodowej założonym przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 25 osób. ZAZ oferuje m. in. sprzedaż domowych ciast, kanapek, pizzy, świadczy usługi porządkowe i pralnicze. W budynku mieści się również pracownia rękodzieła artystycznego.
 
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Bartoszycach SION – celami statutowymi Stowarzyszenia jest: tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, gromadzenie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy oraz współdziałanie ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, psychologami i lekarzami oraz działaczami społecznymi.
 
4. Klub Integracji Społecznej NORA w Bartoszycach – prowadzony przez Stowarzyszenie NORA, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw  młodych ludzi. Umożliwia to realizację działań służących lokalnej młodzieży. Stowarzyszenie NORA zostało założone, ludzie w mieście Bartoszyce i okolicach mogli dzielić się swoimi umiejętnościami, wymieniać doświadczenia oraz skupiać osoby z dziedziny animacji kultury i wsparcia aktywności lokalnego społeczeństwa. Na 180m2 Stowarzyszenie wspiera w swoich działaniach grupę około 50 osób złożoną z młodzieży całego powiatu bartoszyckiego. Jednym ze sposobów realizacji celów statutowych jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o pracę członków instytucji – w zakresie animacji, fotografii i montażu audio-wizualnego. Cały zysk jest przeznaczany na cele statutowe organizacji. 
 
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu - Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizuje swoje cele poprzez stosowanie różnorodnych form zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika. Szeroki zakres zajęć prowadzony jest w pracowniach kulinarnych, muzyczno-teatralnych, plastycznych, ruchu i rekreacji oraz komputerowej.
 
6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie – jest to odrębna organizacyjnie i finansowo jednostka Mazurskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
W warsztacie funkcjonuje osiem pracowni prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia krawiecka, pracownia stolarska, pracownia ślusarska, pracownia plastyczna, pracownia dziewiarska, pracownia ceramiczna, pracownia umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego.
Celem działalności warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, warunków w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Działalność gospodarcza prowadzona jest głównie w zakresie usług gastronomicznych i rzemiosła artystycznego.
 
7. Fundacja Projekt Arche – organizacja aktywnie realizująca projekty dofinansowane ze środków unijnych, ukierunkowana na działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Przykładem zaangażowania przedsiębiorstwa społecznego jest Houseboat, czyli pływający dom z misją społeczną. Houseboat przeznaczony jest dla każdego, nie tylko dla doświadczonych sterników. W celu wyróżnienia oferty fundacji na rynku, każdy wynajmujący witany jest koszem powitalnym. Osiągnięty dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w postaci czarteru jednostki przeznaczony jest wyłącznie na statutowe cele społeczne fundacji, m.in. na wsparcie dla chorych na SM (stwardnienie rozsiane), aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozbudowę floty houseboatów na Mazurach.
 
8. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Kreolia-Kraina Kreatywności” w Jerutkach – aktywna organizacja, której działania zmierzają do wyrównania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Fundacja jest również silnie nastawiona na pielęgnowanie regionalnej tradycji i kultury. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą opartą na różnorodnych zajęciach w ramach prób chóru, gry na gitarze i fortepianie, śpiewu, animacji artystycznej oraz prowadzenia publicznego przedszkola. Dodatkowo prowadzone są zajęcia i konkursy kulinarne.
 
9. Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska w Kamionce koło Nidzicy - „Garncarska Wioska” jest prężnie działającym przedsiębiorstwem społecznym we wsi Kamionka k/Nidzicy. Wioskę prowadzi Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Działalność przedsiębiorstwa jest ściśle związana z historią regionu. Wyrabiano tutaj artystycznie zdobione kafle, a w XVI wieku wytapiano żelazo z rudy darniowej. Browar nidzicki wytwarzał piwo. W Nidzicy prowadzili działalność producenci sanek, sukiennicy i kapelusznicy. 
Obecnie organizowane są jarmarki, przedsiębiorstwo oferuje produkty ceramiczne, krawieckie, pamiątki regionalne, wyroby z pszczelego wosku i produkty zielarskie. Garncarska Wioska jest również miejscem organizacji pokazów ceramicznych, warsztatów malowania na szkle oraz wytwarzania świec woskowych. W okresach przedświątecznych Garncarska Wioska organizuje warsztaty malowania bombek choinkowych i zdobienia pisanek. W wiosce organizowane są również wydarzenia integracyjne dla firm, szkolenia i wizyty studyjne.
Na terenie Garncarskiej Wioski znajduje się również największy na Mazurach ogród pokazowy – Rajski Ogród z kilkoma tysiącami różnych gatunków roślin. 
 
Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach społecznych w województwie warmińsko-mazurskim prowadzi do rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy tzw. trzecim sektorem a środowiskiem naukowym. Grupa poznała produkty ekonomii społecznej z regionu województwa warmińsko-mazurskiego, sposób funkcjonowania poszczególnych jednostek, a przede wszystkim miała okazję do wymiany porad, pomysłów i informacji dotyczących rozwoju podmiotów z obszaru ekonomii społecznej. Przekazanie dobrych praktyk oraz wymiana opinii przełoży się również na efektowniejsze działanie odwiedzanych podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy wizyty studyjnej nawiązali kontakty z prężne działającymi organizacjami, nastąpiła integracja społeczna i wymiana doświadczeń, a poznanie modelowych przykładów to sposób na wykorzystanie praktycznej wiedzy w procesie nauczania. Nabyta podczas wizyty studyjnej wiedza z zakresu ekonomizacji sektora społecznego zostanie przekazana studentom Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w ramach zajęć z przedmiotów ekonomia społeczna.
 
Opracowanie i zdjęcia dr Andrzej Hurło