29 listopada 2019

Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego - dr Miłosz Jan Kaczyński

Dnia 7 listopada 2019 r. weszła w życie zdecydowana większość przepisów najobszerniejszej od lat nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 2019 r. – Kodeks postępowania cywilnego. W zw. z tym faktem w dniu 30 grudnia 2019 r. ukaże się w sprzedaży trzecie już wydanie Komentarza do KPC, w serii: Komentarze Kompaktowe. 


Omówiono w nim ww. zmianę i wszystkie jego ostatnie nowelizacje. Ilość zmian przepisów KPC, które należało uwzględnić, była tak duża, że wydawnictwo C.H. Beck zdecydowało się podzielenie pierwszego tomu na 2 części oraz zastosowanie dwustanu prawnego, tzn. że dotychczas obowiązujące przepisy KPC zestawione zostały z przepisami zmienionymi. Wykładni uległy nie tylko przepisy, które już obowiązują lecz również te, które wejdą w życie dopiero np. 1 marca lub 1 grudnia 2020 r.

 

Pakiet wspomnianego komentarza będzie składał się z dwóch tomów; pierwszy do art. 1-729 KPC pod reakcją profesor SWPS A. Góry-Błaszczykowskiej i drugi tom do art. 730-1217 KPC pod redakcją prof. zw. dr hab. Janusza Jankowskiego. Tom pierwszy to szczegółowe opisanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC.

Każdy z Autorów poszczególnych tekstów mógł prezentować własne poglądy. Oprócz redaktorów, autorami tomu pierwszego są np. prof. UŁ dr hab. Sławomir Cieślak, dr Paweł Cioch, dr hab. Radosław Flejszar,  prof. UŁ dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, adw. dr Małgorzata Malczyk, dr hab. Maciej Muliński, dr Mariusz Sorysz, którzy powiązani są z różnymi jednostkami naukowymi.

 

Wśród autorów znalazł się również dr Miłosz Jan Kaczyński, koordynator kierunków administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne EUH-E. Dokonał on interpretacji przepisów prawnych dotyczących m.in. uczestnictwa prokuratora i organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym, zasad dotyczących pism procesowych i ich doręczeń, zawieszeniu postępowania, jak również przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych, sprawach depozytowych i postępowaniu rejestrowym.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków, tj. sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Niemniej jednak będzie on również przydatny dla studentów i osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.