12 maja 2004

I Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: wyzwania i zagrożenia'

  I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH na temat  "CZŁOWIEK U PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA: WYZWANIA I ZAGROŻENIA" - PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA Organizator Konferencji: Wydział Pedagogiki Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Konferencja organizowana pod patronatem: Prezydenta Miasta Elbląga i Rektora EUH-E. Elbląg 11-12 maja 2004

                            


KOMUNIKAT I
Uprzejmie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach od 11 do 12 maja 2004 roku w Elblągu.
 

Zgodnie z tematem konferencji: CZŁOWIEK U PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA: WYZWANIA I ZAGROŻENIA dążymy do jak najbogatszej wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, akcentując konieczność większego otwarcia się społecznej myśli humanistycznej na świat postrzegany i przeżywany przez ludzi jako świat wyzwań ale i zagrożeń leżących u podstaw ludzkiej egzystencji.

Współczesny człowiek dostrzega, że dalsza jego egzystencja
w zasadniczym stopniu zależy od jego refleksji nad tym co jest i nad tym co może się zdarzyć. Współczesny człowieka coraz bardziej zdaje sobie sprawę z faktu, że to od niego samego zależą dalsze losy ludzkości - dysponuje on potężna siłą twórczą ale także i potężną mocą destrukcji.

Współczesna myśl humanistyczna stoi zatem przed wielkim wyzwaniem kreowania takiej świadomości współczesnego człowieka, aby refleksyjność i odpowiedzialność dominowała nad uzależnieniem technologicznym, ideologicznym czy zwykłą głupotą.

Proponujemy zatem następujące tematy ogólne (prezentowane na sesjach plenarnych, połączone z dyskusją panelową)
 

Perspektywa nauk filozoficznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk medycznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk psychologicznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk pedagogicznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk prawniczych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk ekonomicznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk biologicznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk historycznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Perspektywa nauk teologicznych wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Oraz tematy bardziej szczegółowe prezentowane na sympozjach i sesjach plakatowych:

Problem ubóstwa i bezdomności z perspektywy różnych nauk
Problem bezrobocia i jego psychospołeczne konsekwencje
Problem patologii społecznej, przemocy, agresji
Problem wspomagania rozwoju człowieka
Systemy socjoterapeutyczne, ich znaczenie
Człowiek w świecie ekonomii i polityki
Zagrożenia rozwoju w rodzinie współczesnej
Sztuka a rozwój człowieka
Moralność świata a moralność człowieka
Internet w procesie wychowania
Stres i radzenie sobie z nim z perspektywy międzykulturowej
Planujemy wykłady plenarne, głównie zaproszonych gości, sympozja, warsztaty i sesje plakatowe. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji udziału.
 

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe wraz z określeniem formy wystąpienia (sympozjum, referat, warsztat, plakat) oraz streszczenia (do 200 słów) prosimy przesłać drogą pocztową lub pocztą elektroniczną (pedagogika@euh-e.edu.pl) do dnia 15 marca 2004 roku. Osobom, które prześlą streszczenie po wskazanym terminie, nie gwarantujemy umieszczenia go w materiałach konferencyjnych.Koszty Konferencji:
Opłata konferencyjna - 200 zł (obejmuje koszty organizacyjne, publikację materiałów w I tomie "Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania", wydanie - najpóźniej wrzesień 2004r, bankiet, wyjazd do Fromborka: zwiedzanie planetarium i koncert organowy w Katedrze, 2 obiady, kawa, herbata w przerwach).

Powyższą kwotę prosimy wpłacić do dnia 15 marca 2004 roku na konto:

13 1060 0076 0000 4018 8002 2069 BPH PBK S.A. O/ Elbląg

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

z dopiskiem Konferencja.
 

Zakwaterowanie w hotelu: "SOWA" 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 49, w pobliżu Uczelni. Koszt 1 doby wraz ze śniadaniem 70 zł (pokoje 1 i 2 - osobowe), płatne we własnym zakresie.

Czekamy zatem na spotkanie z Państwem w Elblągu w maju 2004r, z przekonaniem, że I Konferencja (planowana jest cyklicznie co dwa lata) stanie się źródłem cennych doświadczeń, inspiracji i przemyśleń zdobywanych w przyjaznej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy

Sekretarz Konferencji
mgr Joanna Nowak

Przewodniczący Konferencji
prof. dr hab.Mieczysław PlopaAdres organizatorów Konferencji:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydział Pedagogiki
82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
tel.: (0-55) 239-38-02
tel./fax: (0-55)239-38-01
e-mail: podagogika @ euh-e.edu.plProgram
11.05. 2004 r. - sala 215

9.30 – 10.00 Otwarcie Konferencji:

Prezydent Miasta Elbląga
Rektor EUH-E
Dziekan Wydziału Pedagogiki

SESJA PLENARNA
 

10.00 - 10.30 - prof. dr hab. Mieczysław Plopa (EUH-E Elbląg; UG Gdańsk) prof. dr Bogdan Pietrulewicz (Uniwersytet Laval – Kanada): Zagrożenia i wyzwania w życiu współczesnego człowieka – refleksje teoretyczno-metodologiczne
10.30 - 11.00 - prof. dr hab. Józefa Anna Pielkowa (EUH-E Elbląg): Pedagogika społeczna wobec zagrożeń współczesności
11.00 - 11.30 prof. dr hab. Jan Rostowski (UG Gdańsk): Małżeństwo wczoraj, dziś, jutro-perspektywa psychologiczna
11.30 - 12.00 Przerwa na kawę
12.00 - 12.30 prof. dr hab. Karol Piasecki (US Szczecin ;UW Warszawa): Postrzeganie inżynierii genetycznej jako zagrożenia cywilizacyjnego
12.30 - 13.00 prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka (EUH-E Elbląg; AB Bydgoszcz): Zjawiska patologii społecznej a perspektywa równości i sprawiedliwości społecznej współczesnej edukacji
13.00 - 13.30 prof. zw. dr hab. Hanna Jaklewicz (EUH-E Elbląg): Młodzież wobec zagrożeń świata współczesnego
13.30 - 14.00 - prof. dr hab. Miron Kłusak (EUH-E Elbląg; UG Gdańsk): Człowiek wobec polityki
12.05.2004 r. - sala 215

SESJA PLENARNA

9.00 - 9.30 - prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz (UW Warszawa): Model postępowania resocjalizującego wobec skazanych w warunkach kurateli klinicznej
9.30 - 10.00 - prof. dr hab. Krzysztof Kalka (EUH-E Elbląg; AB Bydgoszcz): Problem światopoglądu i jego odmian w funkcjonowaniu człowieka wobec wyzwań i zagrożeń
10.00 - 10.30 - dr Monika Torczyńska-Jarecka (UMCS Lublin): Postawy wobec prawa w kontekście procesów transformacji kulturowej nowoczesnego społeczeństwa
10.30 - 11.00 - dr Piotr Szczukiewicz (UMCS Lublin): Współczesne kierunki psychoterapii wobec problemów ludzkiej egzystencji na progu XXI wieku
11.00 - 11.30 - Przerwa na kawę
11.30 - 15.00 SYMPOZJA

Sympozjum I - sala 314

Część I - 11.30 - 13.00
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Pielka
Wspomaganie rozwoju człowieka - zagrożenia i wyzwania
 

prof. dr hab. Henryk Pielka (EUH-E Elbląg): Alkoholizowanie się dzieci jako zagrożenie rozwoju człowieka
dr Andrzej Janke (EUH-E Elbląg; AB Bydgoszcz): Pedagogiczny sens wspomagania człowieka w całożyciowym kształtowaniu się jako jednostka ludzka
prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, dr Wioletta Radziwiłłowicz, mgr Monika Liczmańska (UG Gdańsk), dr n. med. Zygmunt Chodorowski, dr n. med. Marek Salamon, dr n. med. Wojciech Waldman, dr n. med. Jacek Anand-Sein (AM Gdańsk): Czynniki ryzyka prób samobójczych młodzieży
dr Mariusz Jędrzejko (MON Warszawa; WSH Pułtusk): Nowy wymiar patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych w wojsku. Interakcje ze środowiskiem cywilnym
dr Ewa Sierankiewicz (AP Kraków): Stosunek rodziców adoptujących do problemów rozwojowych i zdrowotnych dzieci jako czynnik determinujący gotowość do ich przysposobienia (doniesienie z badań)
dr Emilia Martynowicz (UG Gdańsk): Treść i struktura zmartwień młodzieży w relacji do poziomu lęku preferowanych typów wartości oraz oceny jakości własnego życia
13.00 - 13.30 - Przerwa na kawę

Część II - 13.30 - 15.00

dr Adam Musielewicz (EUH-E Elbląg): Przesłanki instytucjonalnej pomocy i wsparcia ludziom starym
dr Urszula Kazubowska (US Szczecin): Rodzina współczesna a rozwój psychospołeczny człowieka - dylematy i nadzieje
dr Wioleta Bryniewicz (US Szczecin): Przeobrażenia we współczesnej polskiej rodzinie
dr Urszula Sokal (EUH-E Elbląg): Więź uczuciowa dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach pełnych
mgr Maria Kaźmierczak (UG Gdańsk): Empatia jako czynnik podnoszący jakość komunikacji interpersonalnej
mgr Anna Orzeł (PWSZ Sulechów): Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie na przykładzie działalności Niebieskiej Linii w Nowej Soli
mgr Joanna Kobrzeniecka (EUH-E Elbląg): Postrzeganie człowieka starego we współczesnym świecie
mgr Małgorzata Tomaszewska (PWSZ Sulechów): Idea klubu abstynenta - proponowane rozwiązania i działalność profilaktyczna w zakresie problemu alkoholowego na przykładzie „Klubu Abstynentów Krokus” w Zielonej Górze
Sympozjum II - sala P2L
 

Część I - 11.30 - 13.00
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Jodzio
Etyka, komunikacja, stres - dylematy teoretyczno-metodologiczne
 

prof. dr hab. Krzysztof Jodzio (UG Gdańsk): Formy pomocy neuropsychologicznej osobom z problemami językowymi: współczesność i perspektywy
dr Anna Walencik-Topiłko (UG Gdańsk): Komunikacja językowa - norma, patologia, możliwości stymulacji
dr Agnieszka Lenartowicz- Podbielska (EUH-E Elbląg; UMK Toruń): Pęknięcia dyskursu etycznego
dr Aneta Chybicka (UG Gdańsk), dr Mamdouh Kamel (South Halley University): O przyczynach niezgodności pomiędzy jawną i utajoną postawą wobec płci
dr Małgorzata Schneider (AB Bydgoszcz): Realia polityki III Rzeczypospolitej i ich związki z negatywnymi zjawiskami na rynku pracy w Polsce
dr Alina Rynio (KUL Lublin): Wychowanie ludzkich pragnień i aspiracji warunkiem pełnego rozwoju osobowego
13.00 - 13.30 - Przerwa na kawę
 

Część II - 13.30 - 15.00
 

prof.dr hab. Bogdan Gębski (US Szczecin): Indukcyjne versus dedukcyjne myślenie w socjologii
dr Beata Hoffmann (UW Warszawa): Młodzież w procesie przemian społeczno-kulturowych
dr Ryszard Makarowski (UG Gdańsk): Między jasnowidzem a metodologią nauk psychologicznych
dr Andrzej Borowski (US Szczecin): Problemy patologii społecznej a funkcjonowanie instytucji totalnych w Polsce
mgr Aleksandra Nowakowska (Pracownia Psychologiczna Gdańsk): Człowiek w obliczu zagrożenia-psychologiczne determinanty pełnienia służby na misji stabilizacyjnej w PKW IRAK
mgr Katarzyna Wachstiel (Akademia Ekonomiczna Katowice): Problem alienacji jednostki w kształceniu uniwersyteckim
mgr Dagmara Budnik (UG Gdańsk): Wizja bliskiego związku w percepcji młodych ludzi
Sympozjum III - sala 215

Część I - 11.30 - 13.00
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Szatan
Problemy współczesnej edukacji - zagrożenia i wyzwania

prof. dr hab. Ewa Szatan (UG Gdańsk:) Szanse i zagrożenia edukacji muzycznej dziecka a kształcenie studentów pedagogiki w zakresie wybranych form wychowania muzycznego
dr Stanisława Włoch (UO Opole): Edukacja ku zmienności świata czy stagnacji - szanse i zagrożenia
dr Beata Bonna (AB Bydgoszcz): Muzyka w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
mgr Justyna Stryjecka (UMCS Lublin): Zainteresowania kulturalne uczniów szkół muzycznych Lublina
dr Elżbieta Szubertowska (AB Bydgoszcz): Wychowanie przez kontakt z muzyką - refleksje pedagogiczne
mgr Piotr Kwiatkowski (UMCS Lublin): Internet jako nowe narzędzie zaspokajania potrzeb przez adolescentów
13.00 - 13.30 - Przerwa na kawę

Część II - 13.30 - 15.00

dr Danuta Borecka-Biernat (DSWE Wrocław): Rodzinne i emocjonalne uwarunkowania występowania agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych
mgr Irena Sorokosz (PWSZ Elbląg): Dysleksja w kontekście radzenia sobie ze stresem szkolnym
mgr Agnieszka Gandecka (PWSZ Sulechów): Młodzież w świecie ekonomii. Proces socjalizacji ekonomicznej
dr Żaneta Stasieniuk (US Szczecin): Realizacja funkcji materialnej w rodzinie a zjawisko przemocy wśród szczecińskich gimnazjalistów
mgr Katarzyna Lachewicz (UMCS Lublin): Edukacja nauczycieli wobec problemu bezrobocia
mgr Marzanna Tyburska (W-MODN Elbląg): Dyrektor placówki edukacyjnej w dobie przemian programowych, strukturalnych i systemowych polskiej oświaty
mgr Iwona Kijowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Elbląg): Syndrom wypalenia zawodowego a kompetencje społeczne u nauczycieli
15.15 - 15.45 - Zakończenie Konferencji - sala 215