Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
7 listopada 2011

Szkoła nie musi być nudna !!

Polskie szkoły, które są nastawione na kształcenie i rozwijanie talentów oraz pracę z uczniem zdolnym coraz częściej zaczynają wprowadzać nauczanie interaktywne. Pierwszą taką szkołą w Elblągu, wykorzystującą edukację interaktywną jest Zespół Szkół Akademickich utworzony pod patronatem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Zdaniem nauczycieli, edukacja interaktywna sprawdza się doskonale. Jest to nowa płaszczyzna porozumienia pomiędzy nauczycielem a uczniem. Zaciera się dawne wyobrażenie o szkole, która jest zacofana i wychowawcy, który nie jest w stanie zrozumieć nowego pokolenia uczniów. Nauczanie interaktywne maksymalnie zwiększa zaangażowanie i aktywność ucznia. Daje mu możliwość wyboru własnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości. W konsekwencji znacznie poprawia się skuteczność nauczania oraz zwiększa się poziom motywacji i satysfakcji uczniów. Szczególną rolę w edukacji interaktywnej mają do odegrania media elektroniczne wykorzystujące narzędzia technologii informacyjnej.

Narzędzia edukacji interaktywnej to przede wszystkim komputer z zapewnionym dostępem do Internetu oraz interaktywne, multimedialne zasoby edukacyjne (dostępne przez sieć WWW oraz na płytach CD lub DVD). Edukacja interaktywna umożliwia pracę zespołową z grupą uczniów w klasie szkolnej przy użyciu rzutnika multimedialnego i tablicy interaktywnej). Dzięki niej uczniowie bardziej angażują się w procesie nauczania-uczenia się, sami dążą do zrozumienia problemu i pokonywania trudności i barier edukacyjnych.
Kiedy zapytać nasze pociechy po powrocie ze szkoły „jak było w szkole?" raczej nie wykażą entuzjazmu w relacjonowaniu zajęć. Dlaczego szkoła, często w ich mniemaniu jest nudna? Spośród wielu dostępnych pomocy dydaktycznych tablica interaktywna na pewno wyprzedza inne pod względem atrakcyjności użytkowania. Jest kluczowym elementem szkolnego środowiska interaktywnego - równoległego do dzisiejszych technologii powszechnego użytku, bardzo elastycznego w funkcjonowaniu, a jednocześnie otwartego na rozwój. Badania dowodzą, że młodzież wykorzystująca do nauki nowoczesne technologie uczy się chętniej i osiąga lepsze wyniki. Komputer jest uwielbianą przez dzieci i młodzież „zabawką". Obsługa, nie tylko gier, ale i innych aplikacji, nie sprawia młodym ludziom problemów. Największe doświadczenie zdobywają działając na domowych komputerach i podobnych sprzętach elektronicznych (konsole, telefony komórkowe, odtwarzacze mp3 czy DVD). Te „zabawki" to wstęp do przyszłych, jak najbardziej poważnych profesji. Obecnie większość zawodów wymaga znajomości komputera. Przyszłość na pewno będzie opierała się na Internecie i technologiach informatycznych. Dlaczego nasze szkoły nie miałyby przygotowywać do życia w tym cyfrowym świecie?

Na temat edukacji interaktywnej mówi prof. EUH-E dr hab. Jolanta Kruk
- Edukacja interaktywna jest ideą dydaktyczną, która wspomaga współczesne kształcenie na wszystkich etapach szkoły, zachęcając uczniów do samodzielnego podejmowania różnych zadań. Szkoła, tworząc bogate środowisko uczenia się umożliwia im aktywne zdobywanie wiedzy i angażuje ucznia oddziałując pozytywnie na emocje dziecka oraz przygotowując je do życia w grupie. Motywacja do uczenia się wyraźnie wzrasta, gdy uczniowie mają możliwość komunikacji między sobą oraz indywidualnego potraktowania ich przez nauczyciela, zgodnie z ich możliwościami i potrzebami edukacyjnymi. Jednocześnie znacznie wzrastają możliwości oddziaływania szkoły na relacje w grupie społecznej, jaką jest klasa szkolna.
Wprowadzenie zasad pracy zgodnej z założeniami dydaktyki interaktywnej opiera się na:
a) Odpowiednio przygotowanym środowisku uczenia się wspomagającym rozwój ucznia. Najważniejsze elementy tego środowiska to różne formy pracy dydaktycznej wykorzystujące tradycyjne i nowe media, dostosowane do wieku ucznia i wymogów programowych. Ważna jest także rola nauczyciela, stymulującego działania uczniowskie.
b) Wyposażeniu klas szkolnych w nowoczesne środki multimedialne takie jak:
- tablice interaktywne, wspomagające proces uczenia się, aktywizujące ucznia oraz umożliwiające efektywną pracę nauczyciela. Tablice interaktywne dają uczniom szybką informację zwrotną o postępie w procesie uczenia się i motywują ich do samodzielnej pracy pozwalając nauczycielowi na dostosowanie tempa pracy do warunków i możliwości grupy, oraz włącznie w realizację programu szkolnego nowoczesnych technologii,
- wykorzystanie umiejętności poruszania się uczniów w ich naturalnym środowisku informacyjnym z wykorzystaniem m.in. sieci i urządzeń mobilnych w celu realizacji zadań szkolnych i rozszerzenia form pracy ucznia zgodnie ze współczesnymi możliwościami, jakie oferuje technologia informacyjna. Zadaniem nauczyciela jest włączenie tych narzędzi w praktyczne działania uczniów na lekcjach (np. projekty multimedialne, wzajemna wymiana informacji),
- uspołecznienie klas szkolnych poprzez stosowanie współczesnych technik komunikacji, np. platform, portali klasowych itp. i wpływanie na właściwe relacje w grupie klasowej.
Edukacja interaktywna ułatwia także rozwijanie współpracy między instytucjami: szkołami, muzeami, bibliotekami różnych formach z wykorzystaniem zaangażowania zwłaszcza uczniów klas starszych. Po wprowadzeniu komunikacji on-line możliwe jest tworzenie programów i przykładowych ścieżek badawczych do wykorzystania przez nauczycieli w szkole i w edukacji pozaszkolnej.

Rekrutacja do Zespołu Szkół Akademickich

Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej rekrutację zaczyna się 1 grudnia 2011 roku, natomiast do pierwszej klasy Gimnazjum i pierwszej klasy Liceum 2 stycznia 2012 roku. Zajęcia w szkole rozpoczynają się 1.09.2012 roku. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. 512 54 30 38 w godz. od 8.00 do 14.00. Wkrótce zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.zsa.elblag.pl.