Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
Studia II stopnia adresowane do pedagogów i nauczycieli (rekrutacja: studia I stopnia z zakresu pedagogiki lub dowolna specjalizacja nauczy­cielska). Możliwość uzupełniania przygotowania pedagogicznego podczas studiów. Absolwent jest przygotowany do niesienia pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem niepowodzeń szkolnych. Potrafi zastosować odpowiednie do rodzaju zaburzeń oddziaływania specjalistyczne o charakterze pedagogiczno – psychologicznym i profilaktycznym.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych –ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych m. in.: trudności i niepowodzenia szkolne, diagnoza psychopedagogiczna, praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji, diagnoza i konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, nauczanie indywidualne/edukacja domowa w kształceniu osób z zaburzeniami złożonymi, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

Czas trwania

4 semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku pedagogika i  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

 

 

 

 

Liczba godzin dydaktycznych - 645

Liczba pkt ECTS - 120

 

Są to studia adresowane do pedagogów i nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Obejmują przygotowanie do niesienia pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem niepowodzeń szkolnych. Ich absolwent potrafi zastosować odpowiednie do rodzaju zaburzeń oddziaływania specjalistyczne o charakterze pedagogiczno – psychologicznym  i profilaktycznym; potrafi także dokonywać diagnozy psychopedagogicznej w obszarze możliwości rozwoju dziecka i jego potencjalnych zaburzeń.

 

Przedmioty specjalistyczne to:

diagnoza psychopedagogiczna,

konstruowanie i realizowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób za zaburzeniami złożonymi,

pomoc logopedyczna,

terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie matematyki,

terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie czytania i pisania,

dysharmonia rozwoju dziecka i praca korekcyjno- kompensacyjna,

wybrane zagadnienia arteterapii i terapii zajęciowej,

wybrane zagadnienia hipoterapii, praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i emocji.

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 39 pkt. ECTS.

 

Absolwent może być zatrudniony w: placówkach opiekuńczych, wychowawczych   o charakterze specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym zajmujących się dzieckiem/uczniem z trudnościami w uczeniu się, także w szkołach i świetlicach terapeutycznych.

 

Praktyki

Na studiach drugiego stopnia studenci specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz terapia pedagogiczna odbywają  praktyki pedagogiczne (przygotowanie do nauczania lub prowadzenia zajęć w ramach drugiego przedmiotu) zgodnie  z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela praktyka obejmuje  60 godz. Praktyka  jest przewidziana na III semestrze, przypisano jej 4 punkt ECTS.

 

Wymiar praktyk jest uwzględniony w planach studiów wraz z przypisaną im punktacją ECTS. Zasady i forma odbywania praktyk na kierunku pedagogika są regulowane  przez Regulamin praktyk.

Możliwość zatrudnienia w:

 

♦ placówki opiekuńcze, wychowawcze o charakterze specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym zajmujące się dzieckiem/uczniem z trudnościami w uczeniu się,

♦ świetlice terapeutyczne,

♦ szkoły.