Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Studia pozwalają na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształcenia zintegrowanego, konstruowania nowoczesnych programów pracy dydaktyczno-wychowawczej, wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz pracy mającej na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym rożnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zacho­wania.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych –ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych m. in.: dysharmonia rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym -diagnoza, profilaktyka, terapia; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z dydaktyką; planowanie i dokumentowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej; praca korekcyjno-kompensacyjna w edukacji wczesnoszkolnej; wychowanie przez sztukę w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Czas trwania

  4semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku pedagogika i  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

Liczba godzin dydaktycznych - 777

Liczba pkt ECTS - 128

 

Studia pozwalają na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształcenia zintegrowanego, konstruowania nowoczesnych programów pracy dydaktyczno- wychowawczej,  wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz pracy mającej na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym rożnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

 

Przedmioty specjalistyczne:

ZEW z metodyką,

projektowanie dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela,

stymulowanie rozwoju dziecka,

przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW,

emisja głosu,

wychowanie przez sztukę,

edukacja matematyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja polonistyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja przyrodnicza i ekologiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja muzyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym,

dysharmonia w rozwoju dziecka i praca korekcyjna,

kultura fizyczna i edukacja zdrowotna z metodyką,

zajęcia techniczne i komputerowe z metodyką,

warsztat umiejętności wychowawczych.

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 47 pkt. ECTS.

 

Absolwent tych studiów będzie mógł podjąć pracę w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III).

 

Praktyki

Na studiach drugiego stopnia studenci specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz terapia pedagogiczna odbywają  praktyki pedagogiczne (przygotowanie do nauczania lub prowadzenia zajęć w ramach drugiego przedmiotu) zgodnie  z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela praktyka obejmuje  60 godz. Praktyka  jest przewidziana na III semestrze, przypisano jej 4 punkt ECTS.

 

Wymiar praktyk jest uwzględniony w planach studiów wraz z przypisaną im punktacją ECTS. Zasady i forma odbywania praktyk na kierunku pedagogika są regulowane  przez Regulamin praktyk.

 

Perspektywa zatrudnienia:

 

♦  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III).

 

 

 

 

Pedagogika zajmuje się edukacją w rodzinie, instytucji opiekuńczo-wychowawczej, szkole, zakładzie pracy – od niemowlęcia, przez młodość, do trzeciego wieku. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym kraju potrzebujemy coraz więcej pedagogów. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dysponuje nowoczesnym wyposażeniem i doświadczoną kadrą pedagogiczną, stwarza bardzo przyjazną atmosferę studiowania. Zachęcam do jej wyboru!

prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, Wykładowca EUH-E