Przygotowuje  do pracy na rzecz jednostek, rodzin lub grup społecznych potrzebujących różnych form wsparcia profilaktycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej. Przedmioty specjalistyczne to: systemowa teoria rodziny, poradnictwo rodzinne i socjalne, dysharmonia rozwoju dziecka z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej, interwencja kryzysowa i superwizja z elementami pomocy społecznej, profilaktyka społeczna, rozwiązywanie konfliktów, warsztat umiejętności wychowawczych, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej praca z dzieckiem z zaburzeniami emocji i zachowania.
 
Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia osobom w różnych fazach rozwoju poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, zapewnienia warunków do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz wspieranie rozwoju moralnego i społecznego. Zdobędzie także umiejętności przydatne bezpośrednio w praktyce, między innymi w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia. Ponadto zdobędzie także podstawowe umiejętności podejmowania i organizowania pracy korekcyjno – kompensacyjnej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia między innymi w ośrodkach preadopcyjnych, w świetlicach środowiskowych, internatach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.