Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
Studia przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych potrzebujących różnych form wsparcia profilak­tycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Dysharmonia rozwoju dziecka-diagnoza, profilaktyka, terapia, warsztaty umiejętności wychowawczych, systemowa teoria rodziny, dziecko jako podmiot oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, współczesne tendencje, wybrane zagadnienia patologii społecznej, współczesne problemy polityki społecznej.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra  na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów  podyplomowych.

 

Czas trwania

4 semestry

 

 

Pedagogika zajmuje się edukacją w rodzinie, instytucji opiekuńczo-wychowawczej, szkole, zakładzie pracy – od niemowlęcia, przez młodość, do trzeciego wieku. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym kraju potrzebujemy coraz więcej pedagogów. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dysponuje nowoczesnym wyposażeniem i doświadczoną kadrą pedagogiczną, stwarza bardzo przyjazną atmosferę studiowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, Wykładowca EUH-E    
           
                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Liczba godzin dydaktycznych - 657

Liczba pkt ECTS - 121

 

Studia przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych potrzebujących różnych form wsparcia profilaktycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej.

 

Przedmioty specjalistyczne to:

systemowa teoria rodziny,

poradnictwo rodzinne,

dysharmonia rozwoju dziecka- diagnoza, profilaktyka, terapia,

interwencja kryzysowa i superwizja z elementami pomocy społecznej,

profilaktyka społeczna,

rozwiązywanie konfliktów,

praca socjalna w resocjalizacji.

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 40 pkt. ECTS.

 

 Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do wypełniania podstawowych zadań opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienia osobom w różnych fazach rozwoju poczucia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i egzystencjalnego, zapewnienia warunków do nauki i rozwoju potrzeb kulturalnych oraz wspieranie rozwoju moralnego  i społecznego. Zdobędzie także umiejętności przydatne bezpośrednio w praktyce, między innymi w zakresie prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia socjalnego.

 

Absolwent będzie mógł pracować w ośrodkach adopcji i opieki, w świetlicach szkolnych, internatach, niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodziny, szkoły i społeczności lokalnej.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

 

♦ placówkach  i instytucjach świadczących pomoc i wsparcie jednostkom i ich rodzinom.

♦ placówkach oświatowo - wychowawczych,

♦ domach pomocy społecznej,

♦ ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i uzależnionym,

♦ poradniach specjalistycznych,

♦ placówkach służby zdrowia,

♦  instytucjach profilaktyki społecznej 

 

oraz  innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą i opiekuńczą w ramach pomocy społecznej czyli w:

rodzinnych domach dziecka,

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

świetlicach integracyjnych,

ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,

szkołach wszystkich szczebli (jako pedagog szkolny),

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, hospicjach.