Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

 

 

 

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent tej specjalności poznaje specyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem spo­łecznym, demoralizacją oraz przestępczością. Studia przygotowują do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunk­cyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych –ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych, m. in.: współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej, profilaktyka społeczna, elementy socjoterapii, problemy współczesnej penitencjarystyki.

 

Czas trwania

4 semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku pedagogika i  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

 

Liczba godzin dydaktycznych - 657

Liczba pkt ECTS - 120

 

Absolwent tej specjalności poznaje specyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacja oraz przestępczością. Studia przygotowują do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna.

 

Przedmioty specjalnościowe to:

pedagogika penitencjarna,

praca socjalna w resocjalizacji,

profilaktyka społeczna,

podstawy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,

rozwiązywanie konfliktów,

problemy współczesnej penitencjarystyki,

elementy socjoterapii.

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 39 pkt. ECTS.

 

 Po ukończeniu studiów absolwent może pracować w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach karnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pogotowiu opiekuńczym, świetlicach środowiskowo-terapeutycznych, ośrodku kuratorskim, ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach interwencji kryzysowej, w policji, w innych placówkach podległych MSWiA.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy  w:

 

zakładach poprawczych,

schroniskach dla nieletnich,

zakładach karnych,

ośrodkach szkolno-wychowawczych,

pogotowiu opiekuńczym,

świetlicach środowiskowo-terapeutycznych,

ośrodku kuratorskim,

ośrodkach terapii uzależnień,

ośrodkach interwencji kryzysowej,

w policji i innych placówkach podległych MSWiA.