Przygotowuje do  pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, demoralizacją oraz przestępczością. Studia przygotowują do pracy z młodzieżą i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, niewłaściwie wypełniającymi swoje funkcje wychowawcze i opiekuńcze, a także z osobami wykazującymi objawy patologii społecznej, takimi jak: narkomania, alkoholizm, prostytucja, wyuczona bezradność społeczna. Przedmioty specjalnościowe to: pedagogika penitencjarna, praca socjalna w resocjalizacji, profilaktyka społeczna, podstawy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, rozwiązywanie konfliktów, problemy współczesnej penitencjarystyki, elementy socjoterapii, diagnoza w resocjalizacji.
 
Absolwenci po ukończeniu studiów przygotowani będą do pracy w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego,  świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych.