Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

(Absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie)

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

Specjalność wyposaża studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Absolwenci także nabywają kom­petencje w zakresie wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz pracy mającej na celu niesienie pomocy dzieciom ujaw­niającym rożnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Oferta tej specjalności łączy się z projektem obniżenia wieku szkolnego i objęcia dzieci 5-letnich obowiązkową opieką przedszkolną, wychodząc naprzeciw wyzwaniom przygotowania nauczycieli, którzy potrafią zapewnić ciągłość oddziaływań edukacyjnych.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych –ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych, m. in.: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką, zintegrowana edukacja przedszkolna z metodyką, diagnoza psychopedagogiczna, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, praca korekcyjno-kompensacyjna.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Liczba godzin dydaktycznych - 1167

Liczba pkt ECTS - 182

 

Specjalność wyposaża studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną, przygotowującą przyszłych nauczycieli do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Absolwenci także nabywają kompetencje w zakresie wczesnego diagnozowania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz pracy mającej na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym rożnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Oferta tej specjalności łączy się z projektem obniżenia wieku szkolnego i objęcia dzieci 5-letnich obowiązkową opieką przedszkolną, wychodząc naprzeciw wyzwaniom przygotowania nauczycieli, którzy potrafią zapewnić ciągłość oddziaływań edukacyjnych.

 

Przedmioty specjalistyczne to:

ZEW z metodyką,

metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej,

wychowanie przedszkolne - teoria i praktyka,

projektowanie dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela,

stymulowanie rozwoju dziecka,

przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW,

emisja głosu,

wychowanie przez sztukę,

edukacja matematyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja polonistyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja przyrodnicza i ekologiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja muzyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

dysharmonia w rozwoju dziecka i praca korekcyjna,

kultura fizyczna i edukacja zdrowotna z metodyką,

zajęcia techniczne i komputerowe z metodyką,

warsztat umiejętności wychowawczych.

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 49 pkt. ECTS.

 

Praktyki

Studenci na kierunku pedagogika EUH-E studia I stopnia odbywają praktyki pedagogiczne (specjalności: pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Czas trwania praktyk określa  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela. Wynosi 150 godzin. Praktyki realizowane są   w semestrze IV, V i V, przypisano im 12 punktów ECTS.

 

Wymiar praktyk dla poszczególnych specjalności jest uwzględniony w planach studiów  wraz z przypisaną im punktacją ECTS. Zasady i formy odbywania praktyk na kierunku pedagogika są regulowane przez Regulamin praktyk.

 

 

 

Absolwenci zdobywają kwalifikacje nauczycielskie uprawniające do pracy w przedszkolu  i w klasach I-III. Dodatkowo – specjalność przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dziećmi. Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia pedagogiczne.