Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza

(Absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie)

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do realizacji zadań pedagoga – wychowawcy oraz pedagoga środowiskowego organizującego system wsparcia i opieki dla dziecka i rodziny, realizującego działania w zakresie profilaktyki dewiacji społecznych. Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia pedago­giczne.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych – ogólnopedagogicznych oraz specjalnościowych m.in.: pedagogika opiekuńcza, podstawy pracy socjalnej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, poradnictwo pedagogiczne w pracy opiekuńczej i socjalnej, podstawy prawne opieki i wychowania, warsztaty metodyczne w zakładach opiekuńczych i socjalnych.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Liczba godzin dydaktycznych -1137

Liczba pkt ECTS - 182

 

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do realizacji zadań pedagoga – wychowawcy, animatora działań społecznych (podejmującego działania aktywizujące środowisko lokalne) oraz pedagoga środowiskowego (organizującego system wsparcia i opieki dla dziecka  i rodziny i realizującego działania w zakresie profilaktyki dewiacji społecznych.

 

Przedmioty specjalistyczne to:

ZEW z metodyką,

pedagogika opiekuńcza,

metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej,

poradnictwo z diagnostyką w pracy opiekuńczo- wychowawczej,

podstawy prawne opieki i wychowania,

programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy opiekuńczo - wychowawczej,

warsztat umiejętności wychowawczych,

wychowanie przez sztukę,

stymulowanie rozwoju dziecka,

projektowanie dokumentowanie i ewaluacja pracy nauczyciela,

rozwój i dobrostan psychiczny dziecka,

emisja głosu.

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 47 pkt. ECTS.

 

Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia pedagogiczne.

Obszarem zatrudnienia mogą być instytucje wychowawczo-oświatowe (szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, internaty itp.) oraz instytucje poza-oświatowe, takie jak świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ośrodki pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe itp.

 

Praktyki

Studenci na kierunku pedagogika EUH-E studia I stopnia odbywają praktyki pedagogiczne (specjalności: pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna). Czas trwania praktyk określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela. Wynosi 150 godzin. Praktyki realizowane są   w semestrze IV, V i V, przypisano im 12 punktów ECTS.

 

Wymiar praktyk dla poszczególnych specjalności jest uwzględniony w planach studiów  wraz z przypisaną im punktacją ECTS. Zasady i formy odbywania praktyk na kierunku pedagogika są regulowane przez Regulamin praktyk.

Możliwość zatrudnienia:

 

♦  instytucje wychowawczo-oświatowe:

 

- szkoły,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,

- domy dziecka,

- internaty itp,

 

♦ instytucje pozaoświatowe:

 - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne,

-  ośrodki pomocy rodzinie,

- organizacje pozarządowe itp.