Pedagogika resocjalizacyjna

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia pedagogiczne w zakresie resocjalizacji przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych (zagrożonych patologią bądź przejawiających jej symptomy) potrzebujących różnych form wsparcia profilak­tycznego lub konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku pedagogika. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

akres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych – ogólnopedagogicznych a także specjalnościowych m. in.: współczesne systemy resocjalizacji, metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, podstawy prawne resocjalizacji, warsztaty metodyczne w zakładach karnych i placówkach dla nieletnich.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Liczba godzin dydaktycznych - 1131

Liczba pkt ECTS - 182

 

Studia pedagogiczne w zakresie resocjalizacji przygotowują studentów do pracy na rzecz jednostek, rodzin, grup społecznych (zagrożonych patologią bądź przejawiających jej symptomy), potrzebujących różnorodnych form wsparcia profilaktycznego, bądź też konkretnej pomocy psychopedagogicznej czy organizacyjnej.

 

Przedmioty specjalistyczne to:

pedagogika resocjalizacyjna,

wybrane problemy prawa karnego, 

metodyka pracy profilaktyczno- resocjalizacyjnej,

metodyka pracy w środowisku otwartym,

metodyka pracy w środowisku zamkniętym,

diagnostyka resocjalizacyjna,

programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy resocjalizacyjnej,

resocjalizacja przez sztukę.  

 

W ramach modułu specjalistycznego student zdobywa 47 pkt. ECTS.

 

Absolwent studiów będzie przygotowany do stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych, oddziaływań profilaktyczno-korekcyjnych w pracy z potrzebującymi podmiotami.

 

Studenci na kierunku pedagogika EUH-E studia I stopnia odbywają praktyki zawodowe (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna) w wymiarze 4 tygodni (praktyki przewidziane są na IV, V i VI semestrze, przypisano im łącznie 12 punktów ECTS)

Zatrudnienie w::

 

♦ placówki socjalizacyjne,

♦ placówki resocjalizacyjne,

♦ służby sądowe i więzienne.