Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funk­cjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci re­prezentujący Policję, Straż Graniczną oraz służby i inspekcje.

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Obejmuje następujące treści: międzynarodowe stosunki wojskowe, procedura karna, dowodzenie i techniki operacyjne, resocjalizacja, bezpieczeństwo terytorialne, ekonomika obrony, prawo karne, prawo celne, służby specjalne. Wskazana specjalność przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: policji, służby celnej i penitencjarnej.

 

Czas trwania

6 semestrów.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

 

Możliwość zatrudnienia w:

 

♦  służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: 

 

- Policja,

- Straż Graniczna,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- Służba Celna,

i inne...

 

♦  organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe:

 

- Państwowa Straż Pożarna,

- Wojsko Polskie,

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

i inne...

 

Studia przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości.