Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Wybierając zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne, zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie zagrożeń, dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa w życiu społecznym. Student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funk­cjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa cywilnego w tym również eksperci re­prezentujący policję, straż graniczną oraz służby i inspekcje.

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Podstawy medycyny, katastrof, międzynarodowe stosunki polityczne, psychologia konfliktu i sztuka negocjacji, organizacja systemów ratownictwa, ochrona radiologiczna, komunikowanie w sytuacjach kryzysowych. Wskazana specjalność przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych. Uzupełnieniem tej wiedzy będzie opanowanie podstawowych zasad, medycznych czynności i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof. Znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik negocjacji umożliwią skuteczną komunikację w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Perspektywa zatrudnienia

w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna) oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Studia przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości.

Możliwość zatrudnienia w:

 

służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa:

 

- Policja,

- Straż Graniczna,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- Służba Celna

 

♦ organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe:

 

- Państwowa Straż Pożarna,

- Wojsko Polskie,

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

♦ Studia przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości.