Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki tym studiom powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. EUH-E udało się skompletować zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący w służbach mundurowych jak i w administracji publicznej. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne bez wątpienia daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu są poszukiwani na rynku pracy.

 

Organizacja studiów

Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

 

Zakres

Obejmuje następujące treści: międzynarodowe stosunki wojskowe, procedura karna, dowodzenie i techniki operacyjne, resocjalizacja, bezpieczeństwo terytorialne, ekonomika obrony, prawo karne, prawo celne, służby specjalne, psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości, prawo penitencjarne, medycyna sądowa i psychiatria sądowa. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci re­prezentujący policję, straż graniczną, straż  pożarną, wojsko, sztaby zarzadzania kryzysowego i inne.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

 

Możliwość zatrudnienia w:

 

policja,

Siły Zbrojne,

organizacje zajmujące się bezpieczeństwem międzynarodowym,

Straż Graniczna,

więziennictwo,

Straż Marszałkowska,

Straż Miejska,

Służba Celna i agencje celne,

Inspekcja Transportu Drogowego,

Straż Ochrony Kolei,

przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,

firmy zajmujące się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego,

przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą środków ochrony (bezpieczeństwa),

agencje detektywistyczne,

wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji,

instytucje kultury i sztuki zobowiązane do zapewnienia ochrony dziedzictwa kulturowego i dzieł sztuki,

Straż Pożarna (PSP i OSP)

i inne.