Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierając tę specjalność, student uzyska kwalifikacje wymagane od specjalistów do spraw bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych, zatrudnionych w aparacie pomocniczym organów administracji.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę w zakresie  ochrony praw człowieka, organizacji ochrony i bezpieczeństwa publicznego, prawa zobowiązaniowego, zarządzanie publicznego, ochrony osób, mienia, obiektów i przestrzeni, transgranicznej współpracy organów ścigania.

 

Czas trwania

4 semestry.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i  jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

Student może uzyskać kwalifikacje o specjalnościowym charakterze, predestynujące go do pracy w:

 

♦ służbach państwowych i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa np.:

 

- policja,

- straż graniczna,

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- służba celna.

 

♦ organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe np.:

 

- Państwowa Straż Pożarna,

- Wojsko Polskie,

- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.