Administracja publiczna

 

studia II stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w obszarze nauk społecznych i huma­nistycznych, z ukierunkowaniem na dziedzinę nauk prawnych i dyscyplinę nauki o administracji.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Studia prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnych (zaocznym).

 

Zakres

EUH-E kładzie szczególny nacisk na dopasowanie programów kształcenia do wymogów związanych z członkostwem polski w Unii Europejskiej , zapewniając w ten sposób absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Program studiów obejmuje przedmioty z różnych dziedzin prawa, finansów, psychologii, socjologii oraz innych dyscyplin społecznych. 

 

Czas trwania

4 semestry

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł magistra kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów podyplomowych.

 

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 

♦ administracji rządowej,

♦ administracji samorządu terytorialnego,

♦ urzędach skarbowych,

♦ administracji wymiaru sprawiedliwości (w sądach, prokuraturach)

♦ organizacjach rządowych i pozarządowych,

♦ fundacjach i stowarzyszeniach,

♦ administracji firm prywatnych,

♦ przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,

♦ firmach konsultingowych i doradczych.