Administracja samorządowa i finanse publiczne

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych, zorientowanych na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej i samorządowej.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Polsce, prawem cywilnym i handlowym, prawem pracy, prawem samorządu terytorialnego, międzynarodowym prawem publicznym oraz prawem Wspólnot Europejskich. Uzupełnienie tej wiedzy stanowią wiadomości z zakresu ekonomii, finansów publicznych, podatków, rachunkowości i informatyki.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

 

 

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy we wszystkich dziedzinach administracji. Tak został opracowany program studiów i praktyk. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, organach podatkowych, policji, służbie celnej, granicznej, a także w podmiotach gospodarczych. Absolwenci wydziału są przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika–wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania.                                                                                                                                                                                                        prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Dziekan Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
MODUŁ  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Wychowanie fizyczne
Techonologie informacyjne
BHP
 
MODUŁ  KSZTAŁCENIA  PODSTAWOWEGO
Podstawy prawoznawstwa
Podstawy zarządzania
Historia administracji
Mikroekonomia
Makroekonomia
Konstytucyjny system organów państwowych
Ustrój administracji publicznej 
Nauka o administracji
Organizacja i zarządzanie w adm. publicznej
Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne
Publiczne prawo gospodarcze
 
MODUŁ  KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Prawo cywilne z umowami w administracji
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Finanse publiczne
Socjologia i metody badań socjologicznych
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 
Statystyka z demografią 
Negocjacje i mediacje 
Podstawy prawa międzynarodowego publicznego
 
E MODUŁ  SPECJALNOŚCIOWY ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I FINANSE PUBLICZNE 
c Student musi wybrać i zaliczyć przedmioty uzyskując łącznie 64 pkt ECTS -   administracja samorządowa i finanse publiczne 
1 Język obcy  - do wyboru
2 Etyka w sferze publicznej i biznesie
3 Kultura języka polskiego w administracji
4 Podstawy gospodarki nieruchomościami
5 Polityka rolna  UE
6 Organizacja ochrony środowiska
7 Zamówienia publiczne
8 Postępowanie egzekucyjne w administracji 
9 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych
10 Bezpieczeństwo publiczne
11 Zarządzanie transportem miejskim
12 Finanse samorządu terytorialnego
13 Partnerstwo publiczno-prywatne
14 Programy finansowane z funduszy UE
15 Seminarium dyplomowe
16 Praca dyplomowa
   

 

Perspektywa zatrudnienia:

 

Potencjalnym pracodawcą absolwenta będą:

♦ jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej:

- urzędy miast i gmin,

- starostwa powiatowe,

- urzędy marszałkowskie,

- urzędy wojewódzkie,

- urzędy pracy,

- ośrodki świadczeń publicznych,

- urzędy skarbowe.

 

Absolwent może podjąć obowiązki:

- pracownika Państwowej Inspekcji Pracy,

- pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej,

- inspektora sanitarnego i weterynaryjnego,

- inspektora w dziale organizacji przetargów,

- referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.