Administracja publiczna

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem studiów jest opanowanie podstawowych elementów wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, poznanie regulacji prawnych dotyczących różnych form działania administracji, nabycie umiejętności sprawnego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce.

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych: podstawy gospodarki nieruchomościami, organizacja ochrony środowiska, zamówienia publiczne, zarządzanie projektami, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie transportem miejskim, legislacja administracyjna, partnerstwo publiczno-prywatne, ochrona własności intelektualnej, zachowania organizacyjne.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku administracja i jest przygotowany
do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia.

 

 

 

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy we wszystkich dziedzinach administracji. Tak został opracowany program studiów i praktyk. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, samorządowej, organach podatkowych, policji, służbie celnej, granicznej, a także w podmiotach gospodarczych. Absolwenci wydziału są przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika–wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania.                                         prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Dziekan Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
MODUŁ  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Wychowanie fizyczne
Techonologie informacyjne
BHP
 
MODUŁ  KSZTAŁCENIA  PODSTAWOWEGO
Podstawy prawoznawstwa
Podstawy zarządzania
Historia administracji
Mikroekonomia
Makroekonomia
Konstytucyjny system organów państwowych
Ustrój administracji publicznej 
Nauka o administracji
Organizacja i zarządzanie w adm. publicznej
Prawo administracyjne
Postępowanie administracyjne
Publiczne prawo gospodarcze
 
MODUŁ  KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Prawo cywilne z umowami w administracji
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Finanse publiczne
Socjologia i metody badań socjologicznych
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej 
Statystyka z demografią 
Negocjacje i mediacje 
Podstawy prawa międzynarodowego publicznego
 
MODUŁ  SPECJALNOŚCIOWY ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
Student musi wybrać i zaliczyć przedmioty uzyskując łącznie 64 pkt ECTS -   administracja publiczna (ogólna)
Język obcy  - do wyboru
Etyka w sferze publicznej i biznesie
Metodologia badania administracji
Podstawy gospodarki nieruchomościami
Zachowania organizacyjne
Podstawy prawa i postępowania podatkowego
Zamówienia publiczne
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Zarządzanie projektami
Bezpieczeństwo publiczne
Zarządzanie transportem miejskim
Legislacja admininistracyjna
Partnerstwo publiczno-prywatne
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy w:

 

♦ administracji rządowej,

♦strukturach samorządowych,
♦ służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,

♦ instytucjach pozarządowych,

♦ administracji specjalnej,

♦ administracji prywatnej,

♦ placówkach kulturalnych,

♦ organach partii politycznych,
♦ instytucjach krajowych,

♦ organizacjach i instytucjach specjalizujących się we współpracy z partnerami w krajach UE.