Ratownictwo kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent wyposażony w wiedzę i umiejętności z ratownictwa medycznego, wzbogacone o znajomość zasad funkcjonowania organów państwa oraz jednostek administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozumie i umie analizować zjawiska bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i obronnością w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

 

 

Organizacja studiów

Studia na kierunku ratownictwo medyczne, częściowo realizowane także na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela)  przy odpowiedniej ilości chętnych możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych  także w systemie od poniedziałku do piątku („dziennym” lub „wieczorowym”) co zmniejszy obciążenie „weekendowe”. Kształcenie prowadzone jest czteroetapowo: student otrzymuje informacje teoretyczne zgodne z najnowocześniejszymi wymogami światowymi, ułożone w ciekawy układ programowy; zdobytą wiedzę ćwiczy na fantomach i innych urządzeniach pomocniczych; nabyte umiejętności pozwalają na sprawdzenie się przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem pod nadzorem prowadzącego zajęcia (szpitalny oddział ratunkowy, inne oddziały szpitalne, pogotowie ratunkowe, jednostki ratowniczo-gaśnicze) oraz w większym stopniu samodzielności w ramach praktyk zawodowych.

 

Zakres

Ogólne przedmioty z nauk społecznych, podstaw nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia itd.), pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe,  medycyna ratunkowa w chorobach wewnętrznych, urazach, pediatrii, neurologii i psychiatrii, położnictwie i ginekologii; bezpieczeństwo społeczne, zarządzanie kryzysowe, zapobieganie terroryzmowi, medycyna sądowa.

 

Czas trwania

6 semestrów oraz praktyka końcowa.

 

Kadra

Jedna z nielicznych uczelni w Polsce, gdzie udało się zebrać bardzo rzadkich specjalistów z medycyny ratunkowej, potrafiących przekazać swoje ogromne umiejętności praktyczne.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku ratownictwo medyczne.

 

Możliwe zatrudnienie w:

 

♦ jednostkach straży pożarnej,

♦ jednostakch straży granicznej i innych służbach ratowniczych,

♦ w podmiotach leczniczych -  szpitalne oddziały ratunkowe,

♦ zespołach wyjazdowych lub lotniczych państwowego systemu ratownictwa medycznego,

♦ centrach powiadamiania ratunkowego,

♦ dużych zakładach przemysłowych, przy zabezpieczeniach imprez masowych.