Kurs
ANALIZA FINANSOWA
OZNACZENIE KURSU -  K07

 

CEL KURSU

 

Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom podstawowej teoretycznej wiedzy z zakresu analizy finansowej - jej przedmiotu, zakresu, celu, rodzaju i roli w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, jak również praktycznych umiejętności w samodzielnym przeprowadzeniu analizy finansowej przedsiębiorstwa w jej podstawowym, mającym praktyczne zastosowanie zakresie jak i analizy finansowej projektu dofinansowywanego z UE.
Nowością kursu jest pokazanie perspektywy udzielania zamówień publicznych nie tylko z ze strony zamawiającego ale również wykonawcy.

 

ADRESACI KURSU

 

Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw oraz placówek bankowych, osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą, osoby zajmujące się projektami dofinansowywanymi z UE oraz inne osoby nie mające kierunkowego wykształcenia w zakresie finansów i ekonomii, a chcące nabyć lub podnieść swoje umiejętności w analizie finansowej.

 

CZAS TRWANIA KURSU

 

40 godzin - 10 dni po 4 godzin dziennie.
Zajęcia popołudniowe i wieczorne.

Możliwość organizacji szkoleń zamkniętych.
1 godz. zajęć (ćwiczeń lub wykładu) to 45 minut

 Grupy 10 - 12 osobowe.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

 

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl

48 55 239 39 99

lub

48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62

administracja@euh-e.edu.pl

 

48 55 239 38 10

rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

► Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i zakres księgowości.
► Sprawozdania finansowe.
► Analiza finansowa przedsiębiorstw.
►Biznes plan i plan finansowy.
►Elementy oceny zdolności kredytowej.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROGRAMOWY

 

PRZEDMIOT
OPIS ZAKRESU
Formy prawne
prowadzenia
działalności gospodarczej i
zakres księgowości
TEORIA

1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej:
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
- spółki osobowe,
- spółki kapitałowe.
2. Zakres prowadzonej księgowości:
- karta podatkowa, ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- księgi rachunkowe.
 Sprawozdania finansowe TEORIA

1. Omówienie elementów sprawozdania finansowego:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informacja dodatkowa.
2. Wymogi w zakresie sporządzania, publikacji i badania sprawozdań finansowych.
Analiza finansowa przedsiębiorstw
TEORIA

1. Analiza wstępna:
- bilans - analiza pionowa i pozioma,
- rachunek zysków i strat,
- rachunek przepływów pieniężnych.
2. Analiza wskaźnikowa:
- wskaźniki rentowności,
- wskaźniki płynności,
- wskaźniki sprawności,
- wskaźniki struktury finansowania i zadłużenia.

ĆWICZENIA
1. Analiza wstępna.
2. Analiza wskaźnikowa.
 
 Biznes plan i plan finansowy   TEORIA

1. Biznes plan - zaczynając własną działalność:
2. Elementy rachunku ekonomicznego inwestycji:
- stopy procentowe, premia za ryzyko, wartość pieniądza w czasie,
- wartość bieżąca netto, okres zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu,
- próg rentowności, analiza wrażliwości,
- tworzenie, analiza i weryfikacja założeń inwestycyjnych.
3. Podstawowe elementy planu finansowego:
- plan sprzedaży, kosztów i wyniku,
- planowana sytuacja majątkowo-finansowa (bilans),
- planowane przepływy gotówkowe,
- operacyjne budżety gotówki.

ĆWICZENIA
1. Elementy rachunku ekonomicznego inwestycji.
2. Planowanie finansowe.
 Elementy oceny zdolności kredytowej   TEORIA

1. Ryzyko kredytowe i zdolność kredytowa
2. Ocena zdolności kredytowej firm:
- rodzaj finansowania a zakres oceny zdolności kredytowej,
- ryzyko branży,
- ocena jakościowa,
- ocena ilościowa,
- systemy ratingowe.
3. Podstawowe rodzaje i funkcje zabezpieczeń prawnych.
4. Ocena zdolności kredytowej gospodarstwa domowego.

 

Prowadzący:
mgr Mariusz Horbatowicz
mgr Dariusz Ostrowski

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Kurs kończy się certyfikatem wydanym przez uczelnię wyższą.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odbycie zajęć praktycznych (obecność) oraz zdanie egzaminu końcowego.

ZASADY NABORU

 

► o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

► wypełniony druk  podania


 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu lub szkolenia .

 

 

 

 

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie druku  podania

Na karcie zgłoszenia obowiązkowo należy podać oznaczenie kursu - K07

         

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Dziekanacie Administracji i Nauk Społecznych  pok. 102

ul.Lotnicza 2, 82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62
                    lub drogą elektroniczną mail:rekrutacja@euh-e.edu.pl
lub administracja@euh-e.edu.pl

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt kursu:

    1200 zł za osobę


Wpłaty należy dokonać na konto:
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
16 1060 0135 0015 0002 1770 5347

Wpłatę należy uiścić minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu
(K07) - Analiza finansowa

 

W ramach kursu przewidziano:

 

♦ materiały dydaktyczne,
♦ zajęcia w salach o wysokim standardzie wyposażenia
♦  obiad oraz kawa, herbata w każdy dzień kursu,

Informacje dodatkowe:


♦ bezpłatne miejsce parkingowe,
♦ dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

W przypadku osób chcących skorzystać z noclegu Uczelnia może zaproponować noclegi po preferencyjnych cenach w trzygwiazdkowym hotelu w Elblągu.


 

Dane kontaktowe

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl

48 55 239 39 99

lub

48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62

administracja@euh-e.edu.pl

 

48 55 239 38 10

rekrutacja@euh-e.edu.pl