KURS:
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA

OZNACZENIE KURSU: K04

 

CEL KURSU

 

Celem kursu jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres wiedzy i umiejętności dotyczy m.in. zarządzania procesem zamówienia publicznego, identyfikowania potrzeby zamawiającego, przygotowywania odpowiednich dokumentów, aspektów orzecznictwa oraz wymogów unijnych.

Nowością kursu jest pokazanie perspektywy udzielania zamówień publicznych nie tylko z ze strony zamawiającego ale również wykonawcy.

 

ADRESACI KURSU

 

Pracownicy wszystkich organizacji należących do sektora jednostek finansów publicznych, w tym urzędów administracji rządowej, samorządowej, skarbowej oraz inspekcji i służb.
Wszystkie osoby - pracownicy odpowiedzialni w firmach za przygotowywanie ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

CZAS TRWANIA KURSU

 

34 godziny / 4 dni
8 h na dzień 
Możliwość organizacji kursu w godzinach popołudniowych oraz dla grup zamkniętych

1h wykładu/ćwiczeń to 45 min. .

 Grupy 10 - 12 osobowe.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami:

 

Dane kontaktowe

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl

48 55 239 39 99

lub

48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62

administracja@euh-e.edu.pl

 

48 55 239 38 10

rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, 60 punktów ECTS:

 

Prawo zamówień publicznych - zagadnienia ogólne ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa
♦ Procedura udzielania zamówienia publicznego
♦ Zarządzanie procesem zamówienia publicznego z perspektywy zamawiającego i wykonawcy

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROGRAMOWY
 

 PRZEDMIOT  OPIS ZAKRESU
Prawo zamówień publicznych - zagadnienia ogólne ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa
1. Miejsce ustawy Prawo zamówień publicznych
w przepisach prawa,
2.  Definicja zamówienia publicznego,
Zakres stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
3. Zasady udzielania zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zagadnienie ogólne (czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komisja przetargowa, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsorcjum, wykluczenie wykonawcy
4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zagadnienia ogólne
5.Tryby udzielania zamówień publicznych,
6. Czynności z zakresu wyboru najkorzystniejszej oferty, ze szczególnym uwzględnieniem odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania,
7. Zagadnienia dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 8 listopada
2013 r.,

8. Środki ochrony prawnej.
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
1.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości zamówienia, sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w praktyce,
2. Wykorzystanie trybów udzielania zamówień publicznych
w praktyce,
3.Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami 
w praktyce,
4. Sporządzanie umów w sprawie zamówień publicznych
w praktyce,
5.Praktyczne sporządzanie środków ochrony prawnej, w tym czynności zamawiającego związane z ich wniesieniem. 
 
Zarządzanie procesem zamówienia publicznego
z perspektywy wykonawcy
1. Przygotowanie najkorzystniejszej oferty w oparciu
o metodykę sprawnego zarządzania procesem zamówienia publicznego,
2. Kontrola czynności podejmowanych przez zamawiającego
w toku oceny ofert,
3. Możliwości prawne wykonawcy oraz zamawiającego w toku procesu  udzielania zamówienia publicznego


Prowadzący:
mgr Patryk Ogórek - radca prawny

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Kurs kończy się zaświadczeniem /dyplomem/ ukończenia kursu na wyższej uczelni. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zdanie testu kompetencji oraz odbycia wszystkich zajęć praktycznych (obecność) przewidzianych w programie.

 

ZASADY NABORU

 

► o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

► wypełniony druk  podania


 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu lub szkolenia .

 

 

 

 

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie druk  podania

który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

                    Na karcie zgłoszenia obowiązkowo należy podać oznaczenie kursu - K04

         

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Dziekanacie Administracji  i Nauk Społecznych  pok. 102

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62
                    lub droga elektroniczną mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl
lub administracja@euh-e.edu.pl

 

 

 

 

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt kursu:

    950 zł

 

W ramach kursu przewidziano:

♦ materiały dydaktyczne,
♦ zajęcia w salach o wysokim standardzie wyposażenia
♦  obiad oraz kawa, herbata w każdy dzień kursu,

Informacje dodatkowe:
♦ bezpłatne miejsce parkingowe,
♦ dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

W przypadku osób chcących skorzystać z noclegu Uczelnia może zaproponować noclegi po preferencyjnych cenach w trzygwiazdkowym hotelu w Elblągu.


Wpłaty należy dokonać na konto:
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg
43 1060 0135 0015 0002 1770 5346
(K04) - Zamówienia publiczne - Zamawiający i Wykonawca

opłaty należy dokonać na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

 


Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl

48 55 239 39 99

lub

48 55 239-39-70 lub 55 239-39-62

administracja@euh-e.edu.pl

 

48 55 239 38 10

rekrutacja@euh-e.edu.pl