ADRESACI KURSU

 

Uczestnikiem kursu dla kierowników może być osoba z co najmniej 3-letnim stażem pracy oświatowo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

ORGANIZACJA KURSU

 

Kurs trwa 10 godzin lekcyjnych

Program zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

Jeżeli masz pytanie związane z organizacją kursu najlepiej skontaktuj się z nami

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

 

WYMOGI PRAWNE

 

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw Nr 218 poz. 1696).


W myśl § 11. 1. ww. Rozporządzenia „WYPOCZYNKIEM KIERUJE NAUCZYCIEL, CZYNNY INSTRUKTOR HARCERSKI W STOPNIU CO NAJMNIEJ PODHARCMISTRZA LUB INNA OSOBA, POSIADAJĄCA CO NAJMNIEJ TRZYLETNI STAŻ PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ LUB DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ” – w oparciu o umowę o pracę i udokumentowany świadectwami pracy.

 

 

W myśl przepisów niniejszego Rozporządzenia INNYMI OSOBAMI uprawnionymi do kierowania placówkami wypoczynku są takie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:


posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami ww. Rozporządzenia,
► spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. Rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i   predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
► posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

ZAKRES PROGRAMOWY KURSU OBEJMUJE:

 

► Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
► Organizacja pracy kierownika placówki,
►Współpraca z kadrą w placówce,
►Prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
► Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

 

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 


aktywny udział w zajęciach
►pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

 

ZASADY NABORU

 

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci na słuchaczy kursu powinni spełnić następujące warunki:

 

► mieć ukończone 18 lat

► posiadać co najmniej średnie wykształcenie

►posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

► złożyć podanie o przyjęcie na kurs - kartę zgłoszenia

 


 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

 

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI

 

 

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu .

 

 

 

Wypełnienie karty zgłoszenia

Pierwszą czynnością w procesie zapisu na kurs

jest wypełnienie karty zgłoszenia

                                                                                                  

                                                                                                                

 

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty prosimy o złożenie w Centrum Rekrutacji pok. 110

ul.Lotnicza 2,82-300 Elbląg, tel.: + 48 55 239-38-10 lub 55 239-39-55
                    tel. kom.: 512 543 321, mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

OPŁATY ZA KURS

 

 

Koszt KURSU:

    150  zł/osoba

 

Cena zawiera:

  • udział w zajęciach,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN
  • wpis do rejestru Kuratorium. 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt 55 239 38 28

 

 

Dane kontaktowe

Studium Podyplomowe EUH-E

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907
e-mail: studium@euh-e.edu.pl

Dyrektor Studium:

mgr Regina Abakanowicz

 

Kontakt w sprawie płatności

księgowość 55 239 38 28