Rektor dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Trzeba ją podejmować rozważnie, bowiem wyższe wykształcenie to przepustka do szeroko pojętej kariery zawodowej. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna to wyjątkowe miejsce, w którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą aktywnie i z powodzeniem rozpocząć zawodowe życie. Oferujemy dobre warunki studiowania w nowoczesnych budynkach, świetną atmosferę, stałe opłaty za studia oraz stypendia i nagrody. Studentom umożliwiamy rozwijanie swoich pasji w ramach kół naukowych i organizacji studenckich.

Za ważne osiągnięcia w historii Uczelni uważam skompletowanie dobrego, stabilnego zespołu wykładowców, w którym ponad 20 osób ma tytuł profesora zwyczajnego. Ważne jest przy tym, iż ludzie ci identyfikują się ze swoim miejscem pracy, budując prestiż naszej Uczelni. Dumny jestem także z liczby naszych absolwentów, których jest już ponad dziesięć tysięcy. Jak twierdzą ich pracodawcy, są oni doskonale przygotowani do wykonywania zawodu, szybko awansują, pełniąc już na początku kariery odpowiedzialne stanowiska. Jest to efekt przyjętej strategii, w wyniku której Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna stała się wyższą uczelnią zastosowań. W przeciwieństwie do innych szkół nie prowadzi się u nas wykładów nadmiernie teoretycznych, oderwanych od życia. Chodzi nam bowiem o przygotowanie studentów do praktycznej działalności w dziedzinie medycyny, biznesu, administracji, pedagogiki, ochrony zdrowia. Rynek pracy stawia przed absolwentami uczelni wyższych coraz większe wymagania. Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna pomaga swoim studentom i absolwentom. Otrzymują oni pomoc ze strony uczelnianego Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów. Przesunięty moment wyboru kierunku i specjalności studiów pozwala zmniejszyć ryzyko płynące ze zmian trendów na rynku pracy. Nasz absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w rożnych, często skomplikowanych okolicznościach, jakie występują w szybko zmieniającym się świecie. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że w sytuacji dokonujących się przemian cywilizacyjnych, rośnie oczekiwanie na pracę coraz wyższej jakości, co zależy w dużej mierze od jakości kształcenia. Zagwarantowanie tej jakości kształcenia jest głównym celem działania zarówno organów Uczelni jak i jej kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej.


J. M. Rektor
dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E

 

 

Prorektor ds. Studenckich dr Magdalena Dubiella - Polakowska, prof. EUH-E

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.Specjalizuje się w pedagogice społecznej. Opracowała program autorski "Wychowanie proekologiczne" przyjęty do realizacji w 1994 roku. W swojej pracy doktorskiej zajęła się działalnością oświatową, kulturalną i opiekuńczą w środowisku lokalnym Elbląga w latach 1945-2000.
Z referatem naukowym wystąpiła m.in. na międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia człowieka w jego egzystencji. Jej artykuły publikowane były na łamach prasy naukowej w Rosji i Bułgarii. Przeprowadziła też badania pilotażowe dotyczące następujących zagadnień: Elbląg w świadomości mieszkańców, Udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Obecnie w obszarze jej naukowych zainteresowań pozostają problemy dotyczące przemocy wobec nieletnich w rodzinie.
Jej credo życiowe brzmi: Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. Najchętniej aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu. Bardzo lubi spacerować nad morzem i po urokliwych Borach Tucholskich. Interesuje się literaturą i medycyną niekonwencjonalną. Chętnie ogląda programy przyrodnicze, szczególnie te emitowane przez Discovery. Lubi podróżować po Polsce i świecie
 
 

Prorektor ds. Kształcenia dr Izabela Seredocha, prof. EUH-E

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: zarządzanie komunikacją w organizacji, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi.
 
Dorobek naukowy:

- 6 monografii naukowych, z tego 3 we współautorstwie;

- ponad 100 artykułów i rozdziałów w monografiach z zakresu m.in. zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej w  administracji publicznej;
- ponad 60 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;  około 20 publikacji pod redakcją, 11 opublikowanych recenzji monografii, - redakcja Act Elbingensia.
 
Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:  
Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum  Elbląskiego (członek od 2006), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku (członek w latach 2006-2015), Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantata" (członek honorowy od 2007), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (członek zarządu w latach 2006-2013), Stowarzyszenie „Akademia Bałtycka” (członke zarządu 2008-2009), Kapituła przy Teatrze im. A. Sewruka (przewodnicząca kapituły), członek Kapituły nominującej do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego (od 2015), Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN OSTRÓDA w Ostródzie  (członek od 2019)
 
Inne formy aktywności:
Koordynator Programu (z ramienia EUH-E) pn. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanego przez  Związek Banków Polskich, Centrum Informacji Gospodarczej w Gdańsku, Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor (od września 2013), członek Rady Elbląskiego Parku Technologicznego (od listopada 2016), członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (od 2002 roku),członek komitetu redakcyjnego zeszytu naukowego EUH-E Acta Elbingensia (od 2004 roku), redaktor tematyczny Act Elbingensia, seria: zarządzanie publiczne (od lipca 2013).
 
Odznaczenia: 
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP - 2011
Brązowy Krzyż Zasługi     nadany przez Prezydenta RP  - 2011 
 
Zainteresowania i pasje:
Narty, tenis ziemny, jazda na rowerze, podróże, kino, teatr, dobra książka.