Rektor dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Trzeba ją podejmować rozważnie, bowiem wyższe wykształcenie to przepustka do szeroko pojętej kariery zawodowej. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna to wyjątkowe miejsce, w którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą aktywnie i z powodzeniem rozpocząć zawodowe życie. Oferujemy dobre warunki studiowania w nowoczesnych budynkach, świetną atmosferę, stałe opłaty za studia oraz stypendia i nagrody. Studentom umożliwiamy rozwijanie swoich pasji w ramach kół naukowych i organizacji studenckich.

Za ważne osiągnięcia w historii Uczelni uważam skompletowanie dobrego, stabilnego zespołu wykładowców, w którym ponad 20 osób ma tytuł profesora zwyczajnego. Ważne jest przy tym, iż ludzie ci identyfikują się ze swoim miejscem pracy, budując prestiż naszej Uczelni. Dumny jestem także z liczby naszych absolwentów, których jest już ponad dziesięć tysięcy. Jak twierdzą ich pracodawcy, są oni doskonale przygotowani do wykonywania zawodu, szybko awansują, pełniąc już na początku kariery odpowiedzialne stanowiska. Jest to efekt przyjętej strategii, w wyniku której Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna stała się wyższą uczelnią zastosowań. W przeciwieństwie do innych szkół nie prowadzi się u nas wykładów nadmiernie teoretycznych, oderwanych od życia. Chodzi nam bowiem o przygotowanie studentów do praktycznej działalności w dziedzinie medycyny, biznesu, administracji, pedagogiki, ochrony zdrowia. Rynek pracy stawia przed absolwentami uczelni wyższych coraz większe wymagania. Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna pomaga swoim studentom i absolwentom. Otrzymują oni pomoc ze strony uczelnianego Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów. Przesunięty moment wyboru kierunku i specjalności studiów pozwala zmniejszyć ryzyko płynące ze zmian trendów na rynku pracy. Nasz absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w rożnych, często skomplikowanych okolicznościach, jakie występują w szybko zmieniającym się świecie. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że w sytuacji dokonujących się przemian cywilizacyjnych, rośnie oczekiwanie na pracę coraz wyższej jakości, co zależy w dużej mierze od jakości kształcenia. Zagwarantowanie tej jakości kształcenia jest głównym celem działania zarówno organów Uczelni jak i jej kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej.


J. M. Rektor
dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E

 

 

Prorektor ds. Studenckich dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.Specjalizuje się w pedagogice społecznej. Opracowała program autorski "Wychowanie proekologiczne" przyjęty do realizacji w 1994 roku. W swojej pracy doktorskiej zajęła się działalnością oświatową, kulturalną i opiekuńczą w środowisku lokalnym Elbląga w latach 1945-2000.
Z referatem naukowym wystąpiła m.in. na międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia człowieka w jego egzystencji. Jej artykuły publikowane były na łamach prasy naukowej w Rosji i Bułgarii. Przeprowadziła też badania pilotażowe dotyczące następujących zagadnień: Elbląg w świadomości mieszkańców, Udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Obecnie w obszarze jej naukowych zainteresowań pozostają problemy dotyczące przemocy wobec nieletnich w rodzinie.
Jej credo życiowe brzmi: Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. Najchętniej aktywnie wypoczywa na świeżym powietrzu. Bardzo lubi spacerować nad morzem i po urokliwych Borach Tucholskich. Interesuje się literaturą i medycyną niekonwencjonalną. Chętnie ogląda programy przyrodnicze, szczególnie te emitowane przez Discovery. Lubi podróżować po Polsce i świecie
 
 

 

Prorektor ds. Kształcenia i Nauki prof. zw. dr hab. Cezary Obracht - Prondzyński

Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1990 ukończył je broniąc pracę magisterską poświęconą problemowi „Kapitalizacji rolnictwa na Pomorzu na przykładzie drobnoszlacheckiej wsi Borzyszkowy”. Otrzymał za nią nagrodę Fundacji im. Edmunda Borzyszkowskiego – na czele jury oceniającego stał prof. Gerard Labuda.

W 1989 r. zatrudniony w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw w Zakładzie Socjologii Kultury, a następnie w Zakładzie Historii Myśli Społecznej. Od 2003 roku zatrudniony także w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie prowadzi wykłady z zakresu socjologii, wybranych problemów współczesnego świata, współczesnego społeczeństwa polskiego. W latach 1994-1997 był słuchaczem Studium Doktoranckiego Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Tu obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Borzyszkowskiego pt. „Jan Karnowski jako pisarz, polityk i działacz regionalny” (wydana drukiem).
W 1992 r. odbył półroczny staż naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w listopadzie 1993 r. miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (interesowała go głównie sprawa europejskiej polityki regionalnej oraz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych), a w 2001 r. przez miesiąc stypendysta w Instytucie Herdera w Marburgu. W styczniu 2003 r. pomyślnie zaliczył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu na podstawie książki pt. Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. W maju 2003 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie socjologii. W roku 2012 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jest autorem 9 książek i współautorem 1 oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, stowarzyszenia Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży, członkiem-założycielem i sekretarzem Instytutu Kaszubskiego, czł. Rady Fundacji „Pogranicze Sztuk – Kultur – Narodów” w Sejnach, wiceprzewodniczącym Rady Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie oraz czł. Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Ponadto pełni funkcję sekretarza Kolegiów Redakcyjnych roczników naukowych „Acta Elbingensia” i „Acta Cassubiana”. Od października 1994 r. do stycznia 2000 r. red. naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”. W latach 1991-1996 pracował także w Gabinecie Wojewody Gdańskiego, gdzie odpowiadał za kontakty z samorządami oraz współpracę regionalną. W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im Zygmunta Glogera. W wolnych chwilach najchętniej słucha muzyk, lubi też spacerować.