"e-Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblagu"

 

W dniu 29 października 2010r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa w imieniu, którego działają  Urszula Pasłowska Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Grzegorz Nowaczyk, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Elbląską Uczelnią Humanistyczno - Ekonomiczną z siedzibą w Elblągu reprezentowaną przez J.M. Rektor prof. dr Magdalenę Dubiella - Polakowską na dofinansowanie Projektu pn. pn. „e-Uczelnia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno -Ekonomicznej w Elblągu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z osi priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu. Wartość projektu 699.835,40 zł z czego 50% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu to 29.10.2010r. - 25.02.2011r.  

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia technologii informatycznych zastosowanych w dziedzinie zarządzania i obsługi Uczelni, co bezpośrednio wpłynie na usprawnienie pracy całej placówki i propagowanie zagadnień społeczeństwa informacyjnego wśród odbiorców jej oferty. Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w ramach regionu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług cyfrowych  i przyrostu ilości wartościowych treści w Internecie. Wśród efektów realizacji projektu wyróżnić należy:

1. radykalne usprawnienie procesów zarządzania i obsługi w trybach back-office i front-office,
2. uzyskanie możliwości migracji z dokumentacji papierowej na cyfrową,
3. wzrost bezpieczeństwa danych,
4. zwiększenie atrakcyjności oferty,
5. wprowadzenie nowych elementów oferty.

Jako długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu można wymienić:

1. realny wpływ na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
2. poprawę jakości kształcenia,
3. poprawę dostępności do szkolnictwa wyższego opartego na nowoczesnych technologiach,
4. wzrost dostępu do nowoczesnych usług edukacyjnych (w tym cyfrowych),
5. wzrost ilości udostępnianych wartościowych treści w Internecie,
6. podjęcie współpracy z innymi placówkami naukowymi i przedsiębiorcami,
7. poprawę warunków życia mieszkańców regionu,
8. zmniejszenie bezrobocia,
9. wzrost atrakcyjności miasta w oczach mieszkańców, co pociągnie za sobą zmniejszenie negatywnych tendencji w zakresie odpływu ludności.

Doświadczenie wielu miast dowodzi, ze szeroki dostęp do szkolnictwa opartego na najnowszych technologiach jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój całych regionów. Realizacja projektu poprzez upowszechnianie rozwiązań nowoczesnych technologii oraz nowych form komunikacji przyczyni się do rozwoju i polepszenia warunków życia lokalnej społeczności dlatego Uczelnia wdroży również program USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Jest to system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej. USOSweb umożliwia m.in. zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów, w których w tradycyjnej formie musiały pośredniczyć dziekanaty oraz inne instytucje lub osoby pośredniczące, co pozwala na użycie względem serwisu określenia wirtualny dziekanat. USOSweb udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia m.in. obsługę wyników przeprowadzanych sprawdzianów, wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć. Ponadto zainstalowany zostanie zestaw platformy z aplikacją oraz wolnostojący panel dotykowy, z których  będą w szczególności korzystać studenci i kandydaci na studia.


Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Pństwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 WYBRANE AKTUALNOŚCI

PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE