Gmina Miasto Elbląg
w partnerstwie
z Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną
realizuje projekt pn.

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP
poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry"

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki,
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 przedsiębiorstw z sektora MŚP, z województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry.
 

Rekrutacja do projektu trwała od początku 2011 r. do kwietnia 2012 r. Powyższy proces uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. Do etapu rekrutacji wysoko wykwalifikowanej kadry mogli przystąpić specjaliści: doktorzy, doktorzy hab. oraz inżynierowie z bogatym doświadczeniem praktycznym (5 lat), którzy musieli być zatrudnieni w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie, przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do beneficjenta pomocy. W ramach projektu zakwalifikowane małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie na pokrycie kosztów zatrudnienia kadry, w wysokości 50% całkowitych wydatków.

Do projektu przystąpiły dwie firmy: OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga oraz ITM Sp. z o.o. z Olsztyna. W ramach realizacji projektu zatrudniono 5 specjalistów kadry wysoko wykwalifikowanej.

Charakterystyka przedsiębiorstw biorących udział w projekcie:OPEGIEKA Sp. z o.o. - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne,
to jeden z polskich liderów branży geodezyjno-informatycznej o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Przedsiębiorstwo prowadzi prace badawczo-rozwojowe, inwestuje w innowacyjność oraz współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Szczególne miejsce w ofercie firmy OPEGIEKA zajmują systemy wspomagające zarządzanie informacją przestrzenną, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, systemy elektronicznego obiegu dokumentów i zadań oraz portale internetowe. Firma specjalizuje się w technologiach masowego przetwarzania danych i zasobów cyfrowych, związanych z budową baz danych jak również zastosowaniach systemów informatycznych w opracowaniach geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych. Przedsiębiorstwo zatrudnia w ramach realizacji projektu trzech specjalistów.

Firma ITM Sp. z o.o. posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy programistycznej. Firma tworzy oprogramowania ukierunkowane na klienta. Systemy sterujące produkcją i handlem są przystosowane do pracy w dowolnym przedsiębiorstwie, przez co usprawniają, a także przyspieszają i obniżają koszty działalności firmy. Przedsiębiorstwo współpracuje z firmami o różnej specyfice działalności z Polski i Europy.  

Szczegółowe miejsce w ofercie ITM zajmuje platforma Business Intelligence. Jest to nowoczesny system analityczny określany ogólnym terminem Business Intelligence. Systemy te w intuicyjny sposób pozwalają podłączyć się do dowolnego źródła danych, wydobyć dane związane z produkcją, podłączyć się do systemu finansowo-księgowego i zaprezentować dowolne zestawienie tych danych, zarówno w postaci tabel, jak również w formie graficznej na przykład za pomocą kokpitów menadżerskich.
Do grona pracowników firmy ITM Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu, zatrudniono dwóch specjalistów.     

Współpraca pomiędzy sektorem nauki i sektorem przedsiębiorczości układa się na bardzo wysokim poziomie, skutkując wymianą wiedzy, doświadczeń i intensywnym wprowadzaniem nowych technologii i innowacji. Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu, przedsiębiorstwa uzyskały wykwalifikowanych pracowników, którzy działają w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji firmy.


Kontakt
Urząd Miejski w Elblągu
Koordynator projektu
Magdalena Orlikowska
tel. 55 239 33 16
e-mail: orlikowska@umelblag.pl

EUH-E
Tomasz Borkowski
Koordynator partnera projektu
tel. 55 239 39 99
e-mail: tomaszborkowwski@euh-e.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego