Rada Naukowa:

► prof. zw. dr hab. Krystyna Brzozowska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
► prof. zw. dr hab. Marek Cetwiński, Instytut Historii Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Polska Akademia Nauk
► prof. ZUT dr hab. Czesława  Christowa, Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
►prof. UWM dr hab. Przemysław Dąbrowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
► prof. EUH-E. dr hab. Wiesław Golnau, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► dr Andriej A. Jarcew, dyrektor Międzynarodowego Uniwersytetu w Moskwie, Filia w Kaliningradzie
► prof. zw. dr hab. Janusz Justyński, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► dr hab. Hanna Kędzierska, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
► prof. zw. dr hab. Czesław Kłyszejko, Wydział Nauk o Zdrowiu EUH-E
► dr Angelika Kochan, kierownik Katedry Finansów i Kredytu Międzynarodowego Uniwersytetu w Moskwie. Filia w Kaliningradzie
► prof. EUH-E. dr hab. Zbigniew Korsak Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► prof. EUH-E. dr hab. Jolanta Kruk, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► prof. UG. dr hab. Anna Machnikowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
► prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► prof. EUH-E. dr hab. Grzegorz Matuszak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► prof. UW-M w Olsztynie dr hab., Joanna Ostrouch-Kamińska, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
► prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► dr hab. Michał Pluciński, Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński
► prof. zw. dr hab. Michał Płachta, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
► prof. Chiara Scivoletto, Wydział Prawa,  Uniwersytetu w Parmie, Włochy
► prof. zw. dr hab.  Andrzej Sylwestrzak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► prof. zw. dr hab. Jan Talar, Wydział Nauk o Zdrowiu EUH-E
► prof. OSW dr hab. Danuta Wajsprych, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego w Olsztynie
► prof. EUH-E. dr hab. Błażej Wierzbowski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych EUH-E
► dr hab. Monika Wilińska, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu w Stirling, Zjednoczone Królestwo (Wlk. Brytania)

 

Komitet Redakcyjny:

► prof. zw.  dr hab.  Cezary Obracht-Prondzyński (przewodniczący),
► prof. EUH-E, dr Zdzisław Dubiella,
► prof. EUH-E dr Magdalena Dubiella-Polakowska,
► dr Izabela Seredocha,
► dr Piotr Kulikowski
► dr Jacek Perliński,
► mgr Agnieszka Zawadzińska (sekretarz)

 

 

Redaktorzy tematyczni:

► prof. zw. dr hab. Krzysztof Luks  - nauki ekonomiczne
► dr hab. prof. EUH-E Jarosław Jaszczur-Nowicki - nauki o zdrowiu
► dr hab. prof. WSB Jolanta Kruk - nauki społeczne
► dr Izabela Seredocha - zarządzanie  publiczne
► prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak - prawo, administracja
►dr Wojciech J.Janik - bezpieczeństwo publiczne

 

Redaktor statystyczny:

►dr Aleksander Denisiuk, UWM w Olsztynie

 

„Acta Elbingensia”

Pismo naukowe Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

INFORMACJE DLA AUTORÓW

1. ,,Acta Elbingensia” są czasopismem naukowym Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

 

2. Ukazują się w czterech seriach, obejmujących tematycznie obszary: nauk społecznych (pedagogiki), nauk ekonomicznych, administracji i prawa, zarządzania publicznego oraz nauk o zdrowiu.

 

3. Czasopismo „Acta Elbingensia”  jest wydawane na licencji Creative Commons – uznanie autorstwa ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) . Przesyłając artykuł do recenzji Autor wyraża zgodę na jego udostępnienie na tej licencji;

 

4. Teksty złożone w redakcji ,,Act” nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism i nie mogą być wcześniej publikowane.

 

5. Każdy artykuł powinien być złożony w dwóch egzemplarzach (wydruk) oraz na dyskietce, CD lub pocztą eMail. Tekst w formacie WORD, Times New Roman, czcionka 12, odstęp 1,5. Maszynopis musi być opatrzony numeracją ciągłą. Marginesy z każdej strony powinny mieć wymiary 25 mm.

 

6. Tekst powinien być sformatowany wg wymogów redakcyjnych (odrębny plik)

 

7. Do tekstów można dołączać ilustracje (mapy, zdjęcia, szkice itp.). Powinny one być bądź w oryginale, bądź w wersji elektronicznej, czyli zeskanowane (na dyskietce lub CD). W przypadku materiałów skanowanych redakcja nie bierze odpowiedzialności za ich jakość.

 

8. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, arabskie, cyrylicę, znaki matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowym edytorze tekstu, to powinny być one dołączone na dyskietce. Kopię przekazanego tekstu należy przechowywać w komputerze do czasu druku.

 

9. Do tekstu powinno być dołączone nazwisko i adres autora oraz podstawowe informacje o nim: miejsce pracy, tytuł naukowy, tel, fax, e-mail.

 

10. Na końcu pracy musi być umieszczona bibliografia (obowiązkowo w układzie alfabetycznym). W zapisach bibliograficznych należy podawać wydawcę. Cytowane pozycje zagraniczne pisze się w języku oryginału, a przy innym alfabecie dokonuje się transliteracji z zachowaniem obowiązujących w języku polskim zasad.

 

11. Redakcja zwraca uwagę na odpowiednią formę przypisów i bibliografii oraz ich kompletność bo redakcja nie będzie miała możliwości ich sprawdzenia i uzupełnienia (np. o brakujące numery stron, numery czasopisma itd.).

 

12. Procedura recenzowania jest transparentna dla poszczególnych serii wydawniczych.

 

13. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza uczelni będącej wydawcą czasopisma.

 

14. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 

15. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzenci otrzymują tekst do recenzji bez ujawnionego nazwiska Autora.

Recenzentów powołuje redaktor naczelny w uzgodnieniu z redaktorem tematycznym (redaktorem serii) spośród ujawnionej listy recenzentów.

 

16. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

17. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji (numerów) nie są ujawniane.

 

18. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie www.euh-e.edu.pl/pl/na_bieząco/wydawnictwo.


„Acta Elbingensia”

Czasopismo naukowe Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych

„Acta Elbingensia”

 

Procedura recenzowania jest transparentna dla poszczególnych obszarów nauki i serii wydawniczych opisanych w „Informacji dla Autorów”.

 

►  


Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza uczelni będącej wydawcą czasopisma.

 

► W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

 

► Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzenci otrzymują tekst do recenzji bez ujawnionego nazwiska Autora. Recenzentów powołuje redaktor naczelny w uzgodnieniu z redaktorem tematycznym (redaktorem serii) spośród ujawnionej listy recenzentów na www.euh-.edu.pl/pl/na_biezaco/wydawnictwo.

 

► Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

► Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji (numerów) nie są ujawniane.

 

► Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie www.euh-e.edu.pl

 

 

Formularz recenzji Act Elbingensia - pobierz dokument

Lista recenzentów

 1. Bąkowski Tomasz, dr hab. prof. UG
 2. Czerwińska Teresa, dr hab. prof. UG
 3. Dubel Lech, prof. dr hab. UMCS w Lublinie
 4. Grzelec Krzysztof, dr hab. prof. UG
 5. Frączkiewicz-Wronka Aldona, dr hab. prof. UE w Katowicach
 6. Galiński Paweł, dr UG
 7. Glazunow Jurij, prof. dr hab., PG
 8. Jastrzębska Maria, dr hab. prof. UG
 9. Juchniewicz Małgorzata, dr hab. prof. UWM w Olsztynie
 10. Kisiel Roman, prof. dr hab. UWM w Olsztynie
 11.  Kłyszejko Czesław, prof. zw. dr hab., Collegium Medicum UMK
 12. Kordel Zdzisław, prof. dr hab., UG
 13. Kozłowski Andrzej, dr hab, prof. UWM
 14. Nieżurawski Lech, dr hab. prof. WSB
 15.  Ostrouch-Kamińska Joann, dr hab., prof. UWM
 16. Aleksander Zdzisław, dr hab., prof. Ateneum Szkoły Wyższej  w Gdańsku
 17.  Papież Jan dr hab., prof. UG
 18.  Płochocka Maria, prof. zw. dr hab.
 19. Sagan Stanisław, prof. dr hab.  URz
 20. Szmyt Andrzej, dr hab. prof. UG
 21. Szreniawski Jan, prof. dr hab., UMCS w Lublinie
 22. Świda Zofia, prof. dr hab. Uniwersytet Wrocławski
 23.  Wajsprych Danuta, dr hab. prof. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego w Olsztynie
 24. Walentynowicz Piotr, dr hab., prof. UG
 25. Wróbel Piotr, dr hab., prof. UG
 26. Wojnicka-Sycz Elżbieta dr hab.,prof. UG
 27.  Woźniak Henryk , dr hab. prof. UG
 28.  Wyszomirski Olgierd, prof. dr hab., UG
Załączone pliki: