Dziekan  prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

 

W latach 1975-78 prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 1981-84 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, od 1995 roku kierownik katedry na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 1995-98 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Dwukrotnie odbywał staż na Uniwersytecie w Aberdeen. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego Towarzystwa Praw Człowieka. Do 2004 roku wypromował około 550 magistrów i 9 doktorów.
Opublikował ponad 200 prac, w tym 8 monografii, 4 wydania podręcznika z doktryn w PWN, 2 wydania podręcznika z kontroli administracji, 8 wydań skryptów, 2 zbiory prawa konstytucyjnego i ponad 150 artykułów koncentrujących się wokół problematyki ustroju państwowego, zasad podziału władz, filozofii sprawiedliwości społecznej, kontroli społecznej i międzynarodowej. Najchętniej wypoczywa na łonie natury.

 

 

 

 

 

 

Prodziekan dr Izabela Seredocha

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: zarządzanie komunikacją w organizacji, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Dorobek naukowy:

-6 monografii naukowych, z tego 3 we współautorstwie;

-ponad 70 artykułów i rozdziałów w monografiach z zakresu m.in. zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacyjnej w  administracji publicznej;

-ponad 50 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;  około 20 publikacji pod redakcją, 10 opublikowanych recenzji monografii, -redakcja Act Elbingensia.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:  Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum  Elbląskiego,  Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantata" (członek honorowy),  Kapituła przy Teatrze im. A. Sewruka (przewodnicząca kapituły), członek Kapituły nominującej do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego (od 2015).

Inne formy aktywności

Koordynator Programu (z ramienia EUH-E) pn. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanego przez  Związek Banków Polskich, Centrum Informacji Gospodarczej w Gdańsku, Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor (od września 2013), członek Rady Elbląskiego Parku Technologicznego (od listopada 2016), członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu (od 2002 roku),członek komitetu redakcyjnego zeszytu naukowego EUH-E Acta Elbingensia (od 2004 roku), redaktor tematyczny Act Elbingensia, seria: zarządzanie publiczne (lipiec 2013).

 

 

Prodziekan dr Piotr Kulikowski

Absolwent oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Warmińsko-  Mazurskim w Olsztynie.

Zainteresowania naukowe i badawcze to przede wszystkim dynamika i charakterystyka procesów patologicznych wśród współczesnej młodzieży, czynniki i determinanty zachowań niedostosowanych społecznie, uwarunkowania społeczne i charakterologiczne procesów niedostosowania społecznego i wykolejenia społecznego wśród młodzieży, rodzaj i charakterystyka zachowań ryzykownych, dewiacyjnych i patologicznych wśród młodzieży oraz szeroko rozumiany instytucjonalny wymiar opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

Autor artykułów i publikacji dotyczących głównie problematyki niedostosowania i wykolejenia społecznego nieletnich dziewcząt oraz wszelkich form zachowań negatywnych. W swoim dorobku posiada referaty wygłaszane na konferencjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i młodzież wykonując zawód na stanowisku starszego wychowawcy w Domu dla Dzieci „w Parku” przy Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności związanych z  wykonywanym zawodem. Swoje doświadczenie praktyczne wykorzystuje w prowadzonej działalności dydaktycznej w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia (EUH-E), założyciel i opiekun Koła Naukowego Elbląskich Pedagogów oraz Wiceprezes  Stowarzyszenia Przyjaciół Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku.