Administracja celna

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą wykształcenia są krajowe i europejskie ramy kwalifikacji zawodowych. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej specjalność ta stwarza perspektywy zatrudnienia w administracji celnej w regionach przygranicznych, będących jednocześnie granicą obszaru unijnego oraz do podjęcia pracy w administracji publicznej

 

Organizacja studiów

Specjalność na kierunku administracja. Zajęcia prowadzone w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Zakres

Program studiów obejmuje szereg przedmiotów kierunkowych: prawo transportowe; prawo celne i procedury celne; prawo rolne i żywnościowe;  podatki i zobowiązania podatkowe; transakcje w handlu zagranicznym; psychologia komunikacji społecznej; polityka celna UE; administracyjne postępowanie uproszczone i inne.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata  na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

A. MODUŁ  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
1 Wychowanie fizyczne
2 Techonologie informacyjne
3 BHP
4  
B. MODUŁ  KSZTAŁCENIA  PODSTAWOWEGO
1 Podstawy prawoznawstwa
2 Podstawy zarządzania
3 Historia administracji
4 Mikroekonomia
5 Makroekonomia
6 Konstytucyjny system organów państwowych
7 Ustrój administracji publicznej 
8 Nauka o administracji
9 Organizacja i zarządzanie w adm. publicznej
10 Prawo administracyjne
11 Postępowanie administracyjne
12 Publiczne prawo gospodarcze

 

 

F MODUŁ  SPECJALNOŚCIOWY ADMINISTRACJA CELNA 
c Student musi wybrać i zaliczyć przedmioty uzyskując łącznie 64 pkt ECTS -   administracja celna
1 Język obcy  - do wyboru
2 Etyka w sferze publicznej i biznesie
3 Kultura języka polskiego w administracji
4 Struktura i zadania służby celnej
5 Zachowania organizacyjne
6 Organizacja ochrony środowiska
7 Zamówienia publiczne
8 Postępowanie egzekucyjne w administracji 
9 Zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych
10 Bezpieczeństwo publiczne
11 Prawo celne
12 Kontrola celna
13 Współpraca międzynarodowa służb celnych
14 Programy finansowane z funduszy UE
15 Seminarium dyplomowe
16 Praca dyplomowa
   

 

Perspektywa zatrudnienia:

 

Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia przede wszystkim w:

 

♦  administracji celnej

♦ administracji podatkowej,

♦ instytucjach rządowych i samorządowych,

♦ małych i średnich przedsiębiorstwach.