Administracja ochrony zdrowia

 

Studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu praw pacjenta, statusu prawnego zakładów opieki zdrowotnej i placówek obrotu farmaceutycznego, ochrony danych medycznych i farmaceutycznych, odpowiedzialności personelu medycznego i farmaceutycznego, kontroli i nadzoru instytucjonalnego, samorządów zawodowych zawodów medycznych i farmaceutycznych, dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, problemów prywatyzacji służby zdrowia. Studia  umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia realizujących opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną, promocję zdrowia.

 

Organizacja studiów

Studia międzywydziałowe (administracja i nauki o zdrowiu)). Zajęcia w co drugi weekend (sobota, niedziela).

 

Zakres

ustrój państwa, polityka gospodarcza i społeczna, administracja publiczna, finanse podmiotów leczniczych, polityka Unii Europejskiej, prawo w różnych wymiarach, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w ochronie zdrowia, prawa publiczne i prawa pacjenta.

 

Czas trwania

6 semestrów

 

Kadra

Wykładowcy mocno osadzeni w politologii, prawie i administracji oraz osoby związane z zarządzaniem i administrowaniem podmiotami leczniczymi.

 

Uprawnienia

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja.

 

Perspektywa zatrudnienia:

W administracji rządowej i samorządowej, instytucjach ubezpieczenia społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, szpitalach, przychodniach, branży farmaceutycznej, inspekcji sanitarnej, organizacjach pozarządowych - związanych z problematyką zdrowia publicznego, w szczególności:

  • zajmowania stanowisk merytorycznych w instytucjach ochrony zdrowia różnego szczebla,
  • tworzenia programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • kierowania zespołami wykonującymi zadania w ramach zadań ochrony zdrowia,
  • prowadzenia programów dotyczących prewencji i promocji zdrowia w szpitalach, przychodniach.

 

Perspektywa zatrudnienia:

 

w administracji rządowej

♦ w administracji samorządowej,

instytucje ubezpieczenia społecznego,

Narodowy Fundusz Zdrowia,

szpitale,

przychodnie,

branża farmaceutyczna,

inspekcja sanitarna,

organizacje pozarządowe - związane z problematyką zdrowia publicznego.