Zarządzanie ryzykiem w projektach, standard PMI®

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna wraz z Altkom Akademia zapraszają na szkolenie

Zarządzanie ryzykiem w projektach, standard PMI®

 

 "Wzrost zainteresowania podejściem projektowym powoduje naturalną potrzebę zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów.  Wartość jaka płynie z certyfikacji jest coraz większa i w tym kierunku podążać będzie cały rynek. Wraz ze zwiększającymi się wymaganiami otoczenia biznesowego i pracodawców, coraz istotniejsze staje się potwierdzenie kompetencji zawodowych za pomocą międzynarodowych certyfikatów takich jak PRINCE2® czy AgilePM®, których uzyskanie jest możliwe w ramach szkoleń i studiów podyplomowych  na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej."

Grzegorz Fic, PMP, MBA – Business Development Manager

grupy Zarządzania Projektami

w Pionie Edukacji Altkom Akademia S.A.

 

Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków zarządu przedsiębiorstw i organizacji, sponsorów oraz doświadczonych kierowników projektów i podprojektów, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektami a zwłaszcza  zarządzania ryzykiem projektu.


Tematy zajęć
1. Wprowadzenie
« definicje i parametry ryzyka,
« wpływ ryzyka na projekt,
« cel zarządzania ryzykiem w projekcie.
2. Proces zarządzania ryzykiem
« zarządzania ryzykiem w projekcie wg PMBOK® Guide,
« podejście do ryzyka wg PMI®: procesy zarządzania ryzykiem,
« korzyści wynikające z zarządzania ryzykiem.
3. Planowanie
« plan zarządzania ryzykiem i jego elementy,
« główne kategorie ryzyk (przykłady),
« struktura podziału ryzyk,
« definicja skal skutków.
4. Identyfikacja
« narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka,
« rezultaty procesu identyfikacji ryzyka,
« rejestr ryzyka,
« analiza SWOT,
« burza mózgów,
« diagram Ishikawy.
5. Analiza jakościowa
« macierz ryzyka,
« podstawowe metody analizy ryzyka,
« rezultaty procesu analizy jakościowej.
6. Analiza ilościowa
« analiza wrażliwości,
« oczekiwana wartość pieniężna,
« analiza drzew decyzyjnych,
« symulacje Monte Carlo,
« rezultaty analizy ilościowej,
« porównanie analizy jakościowej i ilościowej.
7. Reakcja na ryzyko
« strategie reakcji na ryzyko niekorzystne,
« strategie reakcji na ryzyko korzystne.
8. Monitorowanie i kontrola
« podstawowe techniki i narzędzia,
« wyniki procesu kontroli i monitorowania ryzyka.
9. Podsumowanie
« czynniki krytyczne zarządzania ryzykiem,
« błędy w zarządzaniu ryzykiem,
« wskazówki do zarządzania ryzykiem,
« literatura doskonaląca.


Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania ryzykiem w środowisku projektowym. Szkolenie odnosi się do praktycznego zastosowania poznanych technik z zakresu zarządzania ryzykiem w projekcie. Ukazuje całościowe postępowanie z ryzykiem we wszystkich fazach projektu, począwszy od momentu jego zainicjowania i zdefiniowania, poprzez opracowanie struktury prac i harmonogramu, skończywszy na systemie monitorowania i zakończeniu projektu. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte umiejętności oraz poznane techniki i narzędzia zarówno podczas zarządzania dużymi, realizowanymi zespołowo projektami, jak i w swojej codziennej pracy.


Contact hours/PDU
Uczestnicy otrzymują 12 contact hours/PDU (kat. A).
(Contact hours i PDU są jednostkami wymaganymi do uzyskania/utrzymania certyfikatów Project Management Professional (PMP)®.)


Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania projektami lub odbycie szkolenia z zarządzania projektami. Zalecane jest uczestnictwo w szkoleniu ZP-PMI lub posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami wg standardu PMBOK®Guide . Udział w projekcie i własne doświadczenia projektowe będą istotną pomocą.


PMP, PMBOK, oraz logo PMI Registered Education Provider są zastrzeżonymi znakami Project Management Institute, Inc.


Metoda szkolenia
Wykład
Warsztaty
Ćwiczenia praktyczne


Kod szkolenia ZP-RPMI
Czas trwania 2 dni / 14 h
Poziom szkolenia Podstawowy

 

 

Organizator:

 

 

 

Partner szkolenia:

Dariusz Polak

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania projektami i programami.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży IT oraz specjalistycznymi projektami w zakresie bezpieczeństwa informacji, szczególnie w sektorze obronnym i administracji publicznej. Uczestniczył w projektach i programach realizowanych w środowisku krajowym i międzynarodowym (ESSOR). Nabył praktyczne umiejętności w projektach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2® przechodząc przez wszystkie szczeble w zespołach zarządzania projektami.

więcej informacji ...

 


Hubert Kotkiewicz

Posiada duże doświadczenie trenerskie zdobywane nie tylko w firmie szkoleniowej, ale również podczas pracy w innych organizacjach w roli kierownika projektu. W Altkom Akademii - jako trener - od 2010 roku.

więcej informacji...

 


Jerzy Wittek

Trener i konsultant w zespole Zarządzania Projektami Altkom Akademii. Certyfikowany Project Manager. Prowadził liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami zwłaszcza w oparciu o standardy PMI (PMBOK Guide) przygotowujące do certyfikacji. Odpowiedzialny w organizacji za status R.E.P (Registered Education Provider) z PMI. Posiada dodatkowo certyfikaty PRINCE2 Approved Trainer oraz M_o_R® Approved Trainer nadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów z metodyki PRINCE2 oraz M_o_R. Poprzednio pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Śląskiej.

więcej informacji...

 


Michał Leśniak

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie.
Doświadczenie praktyczne:
• Projekty wdrożenia i migracji systemów pocztowych
• Projekt przygotowania autorskich materiałów szkoleniowych Microsoft
• Projekt tłumaczenia materiałów szkoleniowych dla szkoleń akredytowanych PRINCE2™ w zakresie materiałów treningowych.
• Projekty – zloty miłośników Jacka Kaczmarskiego – „kaczmarski underground”
• Wiele projektów organizacyjnych grupowych wyjazdów w różne części świata
Rozwijał swoje umiejętności dydaktyczne podczas cyklu Train the Trainer z zakresu:
Autoprezentacja i kreacja wizerunku
Warsztaty z higieny głosu z elementami estetyki mówienia
Metodyka prowadzenia zajęć i praca z grupą
Trudne sytuacje interpersonalne na szkoleniach

więcej informacji...

 


Witold Janicki

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami IT oraz w organizacji procesu wytwarzania oprogramowania.
Uczestniczył jako analityk oraz kierownik projektu w analizach przedwdrożeniowych, studium wykonalności, analizach biznesowych i systemowych wielu projektów IT.
Kierował zarówno zespołami deweloperskimi jak i złożonymi projektami.
Brał udział we wdrażaniu systemów jakości ISO 9001:2000 oraz CMMI w korporacjach.

więcej informacji...

 


Wojciech Goliński

Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POKL(projekty szkoleniowe, e-learningowe, doradcze)
- Kierownik projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach POIG (wprowadzenie na rynek usług B2B świadczonych drogą elektroniczną)
- Kierownik projektów badawczych prowadzonych m.in. dla branży FMGC, energetycznej, bankowej, szkoleniowej i administracji publicznej
- Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek usług B2B (branża badań rynkowych, projekty szkoleniowe, w tym e-learningowe)
- Doświadczenie w pracy zespołów wprowadzających zmiany organizacyjne w administracji publicznej: rządowej i samorządowej

więcej informacji...

 

Karta zgłoszenia - pobierz dokument

 

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres e-mailowy:

tomaszborkowski@euh-e.edu.pl