Facebook

przejdź do Facebook


zamknij

UCHWAŁA  SENATU

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

 

Na podstawie art.170f  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz.U. z 2012r.,  poz.572 ze zm.) Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwała określa:

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się,

2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

 

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się poza systemem studiów
 2. potwierdzanie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 3. uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów - zorganizowany proces uczenia się wynikający z zaplanowanych działań pod względem celu i czasu nauki, w szczególności kursy i szkolenia w miejscu pracy, nauka języków obcych oraz uczenie się z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych
 4. uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie - uczenie się niezorganizowane pod względem celu i czasu, wynikające z działań związanych z pracą, życiem rodzinnym lub spędzaniem czasu wolnego, w szczególności nabywanie umiejętności zawodowych i społecznych
 5. efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów
 6. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia
 7. kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
 8. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym 
 9. portfolio – zbiór dowodów potwierdzających uzyskanie przez kandydata efektów uczenia się dołączany do wniosku
 10. USOS – Uczelniany System Obsługi Studenta.

 

§ 3

 1. Potwierdzanie efektów uczenia się może być przeprowadzone na kierunku, poziomie i profilu kształcenia, który posiada co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 2. Z potwierdzania efektów uczenia się są wyłączone kierunki, dla których zostały określone standardy kształcenia, o których mowa w art. 9b ustawy.
 3. Rektor uczelni ogłasza raz w roku wykaz kierunków w ramach, których przeprowadzona może być procedura potwierdzania efektów uczenia się.
 4. Wykaz przedmiotów/modułów, które w ramach danego kierunku kształcenia mogą być objęte procedurą potwierdzania efektów uczenia się stanowi program studiów tego kierunku.
 5. Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.
 6. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 7. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 8. W przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z wniosków otrzymuje numer nadany przez uczelnię.

 

§ 4

 1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi:
 1. posiadającemu świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. posiadającemu tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. posiadającemu tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 1. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego

 

§ 5

 1. Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne.
 2. Zasady pobierania opłat za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się i ich wysokość określa rektor.
 3. Kandydat wnosi opłatę przed przystąpieniem do postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się.

 

§ 6

 1. Promocją postępowania związanego z potwierdzaniem efektów uczenia się zajmuje się specjalista do spraw promocji uczelni oraz Centrum Rekrutacji.
 2. O warunkach przeprowadzania potwierdzania efektów uczenia się i opłatach informuje kandydata Centrum Rekrutacji oraz dziekanaty.
 3. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z formularzem zawartym w załączniku do niniejszej uchwały wskazując przedmiot/moduł zajęć, które ma podlegać postępowaniu w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.
 4. Do wniosku kandydat załącza:
 1. świadectwo dojrzałości - dla kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. dyplom licencjata lub równorzędny - dla kandydatów na studia drugiego stopnia;
 3. dyplom magistra lub równorzędny - dla kandydatów na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub kolejne jednolite studia magisterskie;
 4. dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy - zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów lub niezorganizowanego instytucjonalnie;
 6. kserokopię dowodu osobistego;
 7. potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się.
 1. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt.5 stanowi portfolio zawierające:

1) w przypadku dokumentowania uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów:

 1. certyfikaty, świadectwa, dyplomy i inne zaświadczenia ukończonych kursów lub szkoleń, w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony do nakładu pracy niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia z zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca, a ponadto istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem tematycznym wskazanym w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się kandydat;
 2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy – uznaje się język wykładowy;
 3. wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się język wykładowy;
 1. w przypadku dokumentowania uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie poza      systemem studiów:
 1. dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie doświadczeń życiowych i zawodowych, zbieżnych z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;
 2.  dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;
 3. dokumenty potwierdzające uczestnictwo w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych, jeśli udział w tych pracach zapewnia uzyskanie efektów uczenia się z efektami zbieżnymi  z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca;
 4. w odniesieniu do wniosku o zaliczenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego – opinia klubu sportowego, w którym kandydat jest zrzeszony lub udokumentowane osiągnięcia sportowe;
 5. inne udokumentowane efekty uczenia się zbieżne z efektami kształcenia wskazanymi w opisie zajęć, o zaliczenie których ubiega się wnioskodawca.

 

§ 7

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć pełną dokumentację najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

 

§ 8

 1. Członków Komisji Weryfikacyjnej powołuje właściwy dziekan.
 2. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą: dziekan lub prodziekan jako przewodniczący, dwaj nauczyciele akademiccy będący specjalistami w danej albo pokrewnej dyscyplinie naukowej.
 3. W przypadku, gdy kandydat deklaruje efekty uczenia się dotyczące różnych dyscyplin naukowych dziekan może powołać dodatkowo w skład Komisji Weryfikacyjnej nauczyciela akademickiego będącego specjalistą z danej dyscypliny naukowej.
 4. W przypadku, gdy Wydziałowa Komisja uzna wniosek za niekompletny wzywa kandydata do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 5. W przypadku, gdy Komisja Weryfikacyjna podejmie uzasadnione wątpliwości w zakresie posiadanych przez kandydata efektów uczenia się Komisja Weryfikacyjna może zarządzić przeprowadzenie egzaminów z zajęć, o których zaliczenie ubiega się kandydat. Egzaminy przeprowadzają nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca lub inny nauczyciel akademicki wskazany przez przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.
 6. Komisja Weryfikacyjna na podstawie wniosku kandydata orzeka w sprawie możliwości podjęcia studiów przez kandydata rozstrzygając o:
 1. potwierdzeniu efektów uczenia się
 2. zaliczeniu określonych zajęć
 3. kierunku i poziomie studiów
 4. obowiązku uzupełnienia różnic programowych.
 1. Komisja Weryfikacyjna przekazuje do Centrum Rekrutacji orzeczenie stwierdzające możliwość przyjęcia kandydata na studia albo orzeczenie o niemożliwości przyjęcia na studia.
 2. W przypadku, gdy Komisja Weryfikacyjna stwierdziła możliwość przyjęcia kandydata na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się rektor wydaje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia, uwzględniając wymogi § 3 ust.7 niniejszej uchwały. Kandydat zobowiązany jest spełnić wymogi formalne dotyczące rekrutacji przed wydaniem decyzji przez rektora.
 3. Z osobą, która została przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uczelnia podpisuje umowę o naukę.

 

§ 9

 1. Kandydat może w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia Komisji Weryfikacyjnej złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej.
 2. Członków Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej powołuje rektor.
 3. W skład Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej wchodzą: prorektor do spraw nauki i kształcenia  jako przewodniczący, dwaj nauczyciele akademiccy reprezentujący obszary wiedzy, w ramach których prowadzone jest postępowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się.
 4. Orzeczenie Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej jest ostateczne.

 

§ 10

 1. Skutki potwierdzenia efektów uczenia się w stosunku do osoby przyjętej na studia:
 1. zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się dokumentowane jest w protokołach zaliczenia zajęć w USOS;
 2. jeżeli zaliczenie dotyczyło zajęć kończących się zgodnie z programem kształcenia oceną wpisuje się „zaliczono” do dokumentacji przebiegu studiów;
 3. osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się otrzymuje liczbę punktów ECTS, przyporządkowaną do zajęć, które zaliczono w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 4. do średniej ocen ze studiów nie wlicza się zajęć zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się
 1. Dziekanat prowadzi ewidencję zajęć zaliczonych w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Ewidencja, o której mowa w ust.2 zawiera: imię i nazwisko osoby przyjętej na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, numer albumu, wydział, stopień studiów i rok studiów, przedmiot, liczba punktów ECTS, podstawę uznania efektów uczenia się.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do czynności związanych z tokiem studiów począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

 

WNIOSEK  O  POTWIERDZENIE  EFEKTÓW  UCZENIA  SIĘ - pobierz wniosek