SMK – informacje dla pielęgniarek i położnych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

a)       postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego

b)       składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego

 

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

a)       dostęp do Internetu,

b)       adres e-mail,

c)       zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,

d)       przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

 

SMK – obowiązek rejestracji

 

Wszystkie pielęgniarki/pielęgniarze/położne, którzy chcą wziąć udział w organizowanych formach kształcenia muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz za jego pośrednictwem złożyć wnioski na wybraną specjalizację/szkolenie/kurs.

Nie założenie konta i brak złożenia wniosku przez system SMK skutkować będzie niemożnością uczestnictwa w wybranej formie kształcenia.

Instrukcje dotyczące założenia konta SMK znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Na tej samej stronie znajdują się informacje jak za pośrednictwem SMK zapisać się na specjalizację/szkolenie/kurs.