Kurs specjalistyczny
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E informuje, iż planuje rozpoczęcie kursu specjalistycznego - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoDo kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu .

 

 

Czas trwania

 

Kurs specjalistyczny trwa do 3 miesięcy, obejmuje zajęcia teoretyczne (38 h) oraz zajęcia praktyczne w grupach (70 h). Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2. Zajęcia stażowe realizowane będą w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia

 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1) osobiście

2) pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl

3) pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

2) Wypełniony wniosek

 

Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem. Osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST  UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISYTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.

2. Ocena jakości zapisu EKG.

3. Identyfikowanie prawidłowego elektrokardiogramu u dorosłych według kryteriów rozpoznawczych.

4. Różnicowanie podstawowych zaburzeń w zapisie EKG (zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe).

5. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.

6. Przygotowanie pacjenta do wykonania testu wysiłkowego.

7. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.

8. Ocena zapisu EKG na monitorze 

 

Zapraszamy wszystkie  zainteresowane osoby.

Kontakt :

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

tel.: 512 542 973; 055 239 39 75

mail: skppip@euh-e.edu.pl