Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E informuje, iż planuje rozpoczęcie kursu specjalistycznego  - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która posiada prawo wykonywania zawodu i została dopuszczona do kursu . Kurs specjalistyczny trwa do 3 miesięcy.

 

Czas trwania

 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (20 h), ćwiczenia (40 h) oraz zajęcia praktyczne w grupach (30 h). Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ulicy Lotniczej 2. Zajęcia stażowe realizowane będą
w elbląskich szpitalach oraz w placówkach ochrony zdrowia spełniających kryteria programu kształcenia. 
 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1) osobiście

2) pocztą elektroniczną na adres: skppip@euh-e.edu.pl

3) pocztą na adres: Studium Kształcenia Podyplomowe go Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

2) Wypełniony wniosek

 

 

Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o dofinansowanie z właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zgodnie z jej regulaminem. Osoby podejmujące kształcenie mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

1. Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowotnego na podstawie monitorowania

bezprzyrządowego i przyrządowego.

2. Planowanie i realizacja interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego.

3. Wykonanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

4. Wykonanie defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego.

5. Podawanie leków i płynów infuzyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego.

6. Udrożnienie przyrządowe dróg oddechowych przy użyciu:
· rurki ustno-gardłowej;

· rurki nosowo-gardłowej;

· worka samorozprężalnego z maską twarzową;

· maski krtaniowej (Laryngeal Mask Airway – LMA);

· rurki krtaniowej (Laryngeal Tube –LT);

· innego przyrządu do udrożnienia dróg oddechowych

 

Zapraszamy wszystkie  zainteresowane osoby.

Kontakt :

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

tel.: 512 542 973; 055 239 39 75

mail: skppip@euh-e.edu.pl