Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, iż przystąpiło do konkursu na realizację specjalizacji w województwie warmińsko-mazurskim w dziedzinach:

1) Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek,

2) Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek,

3) Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek.

 

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń - zgłoszenia przyjmowane są drogą:

1) pocztową, na adres Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg,

        2) mailową skppip@euh-e.edu.pl

        3) bezpośrednio w siedzibie Studium (pok. 102).


Wymagane dokumenty:

- Wypełniony wniosek - pobierz

- oryginał i ksero prawa do wykonywania zawodu

- zaświadczenie o minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie (w ciągu ostatnich 5 lat)

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA do specjalizacji - dostarczenie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych:

1) Resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO)

2) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)

3) Wywiad i badanie fizykalne - nie dotyczy osób z tytułem specjalisty po 2001 r. lub osób które ukończyły kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment. UWAGA - ten kurs można zrobić w czasie trwania specjalizacji.

Postępowanie kwalifikacyjne

Dyrektor Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zaprasza kandydatów na postępowanie kwalifikacyjne, które odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. (wtorek) w siedzibie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2.


Kwalifikacja w dziedzinie:
Pielęgniarstwa Chirurgicznego - godz. 16.00 (aula 07L) UWAGA! W celach organizacyjnych prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie, tj. o godzinie 15:00,

 

Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - godz. 16.00 (aula 08L) UWAGA! W celach organizacyjnych prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie, tj. o godzinie 15:00,


Pielęgniarstwa Internistycznego - godz. 17:00 (aula 09L) UWAGA! W celach organizacyjnych prosimy Państwa o wcześniejsze przybycie, tj. o godzinie 15:30.

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje o postępowaniu uzupełniającym na specjalizacje poza limitem miejsc dofinansowanych ze środków publicznych w dziedzinie:

1) pielęgniarstwa chirurgicznego - w dniu 14.11.2016 rok o godz. 17.00 sala 07
2) pielęgniarstwa internistycznego - w dniu 14.11.2016 rok o godz. 17.00 sala 07
3) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki - w dniu 16.11.2016 rok o godz. 17.00 sala 07.

 

Miejsce postępowania uzupełniającego kwalifikacyjnego:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu, ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

Cena specjalizacji w zależności od rodzaju od 2.600 do 2650 zł.

 

Wymogiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie wymaganych dokumentów:
1. ORYGINALNIE podpisany wniosek

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu (konieczny oryginał do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem)

3. Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy (ważne 3 miesiące).
 

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 letnim stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat (przez staż pracy w zawodzie należy rozumieć nie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o prace, lecz również zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego (np. umowy zlecenia), stosunku służbowego, w ramach wolontariatu, w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej).


Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Zdrowia złagodziło wymagania w zakresie posiadanych kursów (EKG i RKO). W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

 

Nadmieniamy również, do momentu egzaminu państwowego należy ukończyć kurs "Wywiad i badanie fizykalne". Zwolnione z tego obowiązku są pielęgniarki posiadające:

1) tytuł specjalisty po 2001 lub,

2) kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne" lub,

3) kurs z zakresu badania fizykalnego "Advancet Phisical Assessment" lub,

4) dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012-2013.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.