Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS sem. zimowy 2019

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 w semestrze zimowym 2019/2020

 

W semestrze zimowym została przeprowadzona ewaluacja pracy Dziekanatu WANiS.  Studenci mieli możliwość ocenić pracę Pań związaną z ich obsługą oraz uzasadnić swój wybór. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość doskonalenia obsługi studentów.W badaniu wzięło udział 257 studentów. Ankieta była anonimowa a udział w niej dobrowolny.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym  2019/2020
oraz opisowe uzasadnienie odpowiedzi.

 

W jaki stopniu jest Pani/Pan zadowalona(y) z pracy Dziekanatu, obsługi studentów przez Dziekanat?

Możliwe odpowiedzi

Bardzo zadowolony

Zadowolony

Trudno powiedzieć

Niezadowolony

Bardzo niezadowolony

Liczba  odpowiedzi

131 osób

96 osób

28 osób

1 osoba

1 osoba

Wartość procentowa

50,9 %

37,4%

10,9 %

0,4 %

0,4 %

- bardzo uprzejme Panie, zawsze chętne do udzielania pomocy,

- udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji,

- szybki przekaz informacji,

- Panie są bardzo życzliwe, miłe i profesjonalne,

- obsługa sprawna i przyjemna

- osoby tam pracujące są konkretne i przyjazne,

- dziekanat wspiera każdego studenta bez wyjątku w każdej sytuacji,

- zdobyłam informacje, które były dla mnie niezbędne,

- wszystko szybko i sprawnie,

- nie mam zastrzeżeń,

- nie miałam potrzeby korzystania,

- mam zbyt mało kontaktu z Paniami tam pracującymi,

- nie mam do czynienia z dziekanatem bo wszystkie sprawy załatwia starosta grupy,

- słaby przekaz informacji, nie dokładne instrukcje dotyczące przyjęcia na studia,

- brak dokładnych informacji na zadane zapytania

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere
i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Kierunek Pedagogika studia I i II stopnia

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr Letni 2018/2019

 

W semestrze letnim została przeprowadzona ewaluacja na kierunku pedagogika dotycząca pracy wykładowców oraz pracy dziekanatu i organizacji studiów. Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. W badaniu wzięło udział 136 studentów.

 

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere  i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

Pedagogika I stopień

Studentów biorących udział w badaniu 82

Przedmioty poddane ewaluacji

Biomedyczne podstawy wychowania

Pedagogika specjalna

Propedeutyka pedeutologii

Pedagogika opiekuńcza

Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki

Edukacja plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Rozwój osobisty i zarządzanie wiedzą

 

Najwyższe oceny nauczycieli

prof. zw. dr hab. Jan Żebrowski – 4,97

dr Grażyna Chrostek-Żugaj – 4,97

dr Piotr Kulikowski – 4,95

mgr Magdalena Kuligowska – 4,95

Najniższy wynik – 4,78

 

Tab. Wyniki ogólne

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką?

4,84

Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny?

4,9

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał?

4,88

Czy wyładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej?

4,96

Uczystniczyłam / em w zajęciach

4,94

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem?

4,93

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

Pedagogika II stopień

Studentów biorących udział w badaniu 54

Przedmioty poddane ewaluacji

Rozwiązywanie konfliktów

Elementy socjoterapii

Dysharmonia rozwoju dziecka - diagnoza, profilaktyka

Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie czytania i pisania

 

Najwyższa ocena nauczycieli

Dr Joanna Nowak – 5,0

Najniższy wynik – 4,44

 

Tab. Wyniki ogólne

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką?

4,65

Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny?

4,65

Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał?

4,8

Czy wyładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej?

4,85

Uczystniczyłam / em w zajęciach

4,8

Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem?

4,89

 

 

Ewaluacja pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz opinia na temat satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ocena organizacji zajęć

4,16

4,74

Ocena pracy dziekanatu

4,85

4,79

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E oceniam na  

4,12

4,48

 

Kierunek Pedagogika

Wyniki ewaluacji zajęć - pedagogika - semestr zimowy 2018/2019

 

W badaniu ewaluacyjnym wzięło udział 272 studentów I i II stopnia na kierunku pedagogika. Natomiast ewaluacji poddano pracę 17 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość wyrażenia opinii przez studentów na temat sposobu prowadzenia zajęć oraz podejścia do wykonywanych obowiązków akademickich wykładowców na kierunku pedagogika. Wartym podkreślenia jest, iż studenci dokonujący oceny oprócz możliwości dokonania oceny pracy poszczególnych nauczycieli akademickich mieli również możliwość uzasadnienia dokonanych wyborów.
 

Uzyskane w trakcie ewaluacji wyniki są bardzo zadowalające. Okazało się bowiem, że poddani ewaluacji nauczyciele akademiccy uzyskiwali w zdecydowanej większości pozytywne bądź wyróżniające oceny dotyczące ich pracy. Pokazuje to, iż kadra naukowo-dydaktyczna w prawidłowy i pożądany sposób realizuje swoje obowiązki akademickie, a tym samym w odpowiedni sposób przygotowuje studentów do realizacji przyszłych obowiązków zawodowych, umożliwiając zdobycie w tym zakresie wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności ale również kompetencji.
 

Na szczególną uwagę zasługują dr Sylwester Zagulski, mgr Małgorzata Kaczmar oraz mgr Magdalena Kuligowska, którzy uzyskali wszystkie oceny na poziomie wyróżniających. Ponadto Dr hab. Mieczysław Ciosek, Dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, Dr Aneta Kobylińska, Dr Anna Skuzińska oraz Mgr Regina Abakanowicz stanowią grono nauczycieli akademickich, którzy uzyskali oceny wyróżniające w ponad 80 %.

Dziękujemy studentom za wnikliwą i konstruktywną ocenę, która stanowi najważniejszy wyznacznik naszej pracy.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz wysoki poziom dydaktyczny ich pracy.

 

 

Szczegółowe informacje objęte ewaluacją

Prof. zw. dr hab. Cezary Jan Obracht-Prądzyński

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

42,4 %

57,6 %

- zajęcia z profesorem są dobre, zrozumiałe, informacje dobrze przekazywane, przygotowanie do egzaminu bardzo dobre; egzamin i warunki dogodne dla studenta; zawsze punktualny i rzetelny i wyrozumiały dla studenta

- wykłady są rzeczowe; komunikacja z profesorem jest bez zastrzeżeń, przestrzega regulaminu studiów; jest wymagającym profesorem, nie toleruje spóźnień, co bardzo szanuję

- w sposób ciekawy obrazuje studentom zajęcia

- wyjątkowo interesujące i ciekawe wykłady, mnóstwo ciekawostek z wielu branży z całego świata

- profesor swoim sposobem mówienia zachęcał mnie do uczestnictwa w zajęciach i dokładnego słuchania

- bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, dużo przykładów i wplecione anegdoty, poważnie traktuje swój przedmiot i podejście do studenta ; wysokie wymagania w zakresie wiedzy

- wykładowca określił swoje wymagania na pierwszych zajęciach; wykłady prowadzone są w sposób przystępny dla studenta

- na zajęciach obowiązują zasady, których przestrzeganie pomaga w prowadzeniu zajęć

- jest bardzo wymagający, aczkolwiek ma dobre podejście do studentów

 

Prof. dr hab. Ali Salikhov

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

6 %

38,2 %

55,8 %

- dobrze prowadzi zajęcia, mimo różnic językowych, zawsze punktualny ; wymagania egzaminacyjne dobre dla studenta

- profesor super prowadzi zajęcia, tematy są zrozumiałe; zakres zaliczeniowy profesor określa precyzyjnie

- prowadzący prezentuje dobra postawę nauczyciela; ma szeroki zakres wiedzy

- punktualny, przesympatyczny; jasno określa tematykę zajęć, pozytywnie nastawiony do studentów

- brak prezentacji, za dużo daje zagadnień

- ciekawie prowadzone zajęcia; ugodowy w stosunku do studentów

- jedynym i podstawowym problemem jest bariera językowa, która mimo obecności tłumacza stwarza trudności w skupieniu się i zrozumieniu dokładnego przekazu

- przekazywane informacje bardzo interesująco, dostosowane do potrzeb studenta

 

 

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

100 %

 

- osoba punktualna i komunikatywna

- ciekawie prowadzi zajęcia, jest bardzo pozytywnie nastawiony do studentów

- przekazał wiedzę zrozumiale, jest sympatyczny i wprowadza miłą atmosferę

- pozytywnie nastawiony wobec studentów

- pozytywnie nastawiony do zajęć i przygotowany do zajęć

- klarowność prowadzenia wykładów

 

Dr hab. Zbigniew Korsak

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

37,5 %

62,5 %

- ciekawie prowadzone zajęcia, potrafi wzbudzić u studenta zainteresowanie

- jasne wymagania dotyczące zaliczeń; komunikatywny, znajduje wspólny język ze studentami

- zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy

- wystawiane oceny są sprawiedliwe i zgodne z wymaganiami

- wywiązuje się ze swoich obowiązków

- sympatyczny, wyrozumiały, dokładny w wykonywanych obowiązkach; zajęcia prowadzone w sposób rzetelny, zgodny z przedmiotem, kompetentny

- życzliwa postawa wobec studenta, ciekawie prowadzone zajęcia z wieloma przykładami z życia, które w znaczącym stopniu pozwalają zrozumieć przekazywany materiał

- jest konkretny, mówi czego oczekuje

Ma bardzo dużą widzę, którą chętnie przekazuje studentom

 

Dr hab. Mieczysław Ciosek

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

19,5 %

80,5 %

- wykłady były ciekawie przeprowadzone; terminy, które zostały objęte na egzaminie zostały zrealizowane w trakcie zajęć

- na szczególną uwagę zasługuje fakt otwartości na potrzeby studentów

- wszystkie wiadomości były przekazywane jasno i rzeczowo; zostały również przekazane wszystkie wiadomości odnośnie zaliczenia, jego formy oraz termin, a także wszystkie jego warunki

- zawsze punktualny, przestrzega regulaminu studiów, wyraźnie określa wymagania

- z pasją przekazuje studentom wiedzę, potrafi zainteresować tematem; niezwykle ciepły, życzliwy, kulturalny człowiek i sprawiedliwy; „ludzki” w podejściu do studentów

- komunikatywny, wymagający, co jest pozytywem

- wykłady były prowadzone profesjonalnie, merytorycznie na bardzo wysokim poziomie; życzliwy, punktualny; współpraca ze studentami przebiegała bez problemów

- zajęcia były bardzo merytoryczne pełne informacji

 

 

Dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

12,5 %

87,5 %

- zawsze przygotowany na zajęcia

- zajęcia były interesujące i urozmaicane

- zajęcia przeprowadzone w interesujący sposób, wiadomości przekazywane w prosty i zrozumiały sposób; wykładowca zawsze był przygotowany do zajęć

- punktualny, forma zaliczenia adekwatna do przekazanej wiedzy

- dobre podejście do studentów; zajęcia  prowadzone z pasją

- zawsze punktualny, bardzo pomysłowy i kreatywny w prowadzeniu zajęć

 

 

Dr Aneta Kobylińska

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

18,2%

81,8 %

- rzetelna, punktualna, słowna; profesjonalna w tym co robi

- jasno wyznaczyła warunki egzaminu, jest punktualna i komunikatywna

- osoba pozytywna, komunikatywna, punktualna, wymagająca, ale nie do przesady

- dokładnie i ciekawie przekazuje informacje; jest zawsze na czas, osoba zawsze pomocna

- jest zawsze profesjonalnie przygotowana do każdych zajęć; jej zajęcia pobudzają umysł do myślenia

- zaangażowanie w wykonywaną pracę

- zajęcia prowadzone we właściwej kolejności

- przestrzeganie regulaminu studiów

 

Dr Maria Teresa Gładyszewska

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

100 %

 

- komunikatywna, jest przygotowana do zajęć

- punktualna i przygotowana do zajęć

- merytorycznie prowadzi zajęcia, jest pozytywnie nastawiona do studentów

- duży zakres przekazywanej wiedzy, jasno określa wymagania

- ciekawie prowadzi zajęcia, jest punktualna i komunikatywna

- rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, zajęcia prowadzone są w sposób zrozumiały a materiały przekazywane z dużą starannością

- wykazuje się dużym zaangażowaniem, jasno i klarownie przekazuje treści prowadzonych zajęć

 

 

Dr Anna Skuzińska

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

16,6 %

83,4 %

-zawsze gotowa pomóc studentowi; przygotowana do zajęć, bardzo pozytywna i ciepła

- sposób tłumaczenia jasny i klarowny

- osoba zawsze otwarta by pomóc; zawsze przygotowana do zajęć; prowadzone zajęcia zawsze są interesujące; przestrzega regulaminu studiów; punktualna

- formy zaliczeń są zawsze dokładnie sprecyzowane

- wysoki poziom kultury i wiedzy, jest szczera, poważnie traktuje innych

- zawsze przygotowana do zajęć, wszystkie zagadnienia teoretyczne bardzo dobrze omówione

- prowadzi zajęcia z pełnym zaangażowaniem; sprawiedliwie ocenia pracę studenta

- określa w sposób jasny i rzeczowy a przede wszystkim zrozumiały wymagania zaliczeń przedmiotów

 

 

 

Dr Sylwester Zagulski

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

 

100 %

- bardzo ciekawe prezentacje przekazywane na wykładach, wysoki poziom wiedzy merytorycznej

- bardzo wysoka jakość prowadzonych zajęć, wysoki poziom wiedzy; wysoki poziom kultury osobistej oraz dyscypliny w czasie prowadzenia zajęć

- prowadzący zajęcia wyjaśnia szczegółowo i określa wymagania odnośnie zaliczenia przedmiotu

- komunikatywność na bardzo wysokim poziomie świadcząca o dużej wiedzy dydaktycznej odnośnie prowadzonych zajęć

 

Dr Teresa Jaworska

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

55,5 %

44,5 %

- zajęcia były zrealizowane planowo, zaliczenia egzaminu zostały w pełni objaśnione

- nauczyciel jasno przedstawił oczekiwania i zasady; punktualna; sposób przekazywania treści dostosowany do potrzeb studentów

- prowadząca zajęcia to osoba, która w bardzo obrazowy sposób przekazuje wiadomości studentom; w razie potrzeby można było zadawać pytanie poprzez udostępnionego maila nawet w dni, kiedy nie odbywały się zajęcia

- bardzo rzeczowe ujmowanie tematów; punktualna i zasadnicza; przestrzeganie regulaminu studiów wzorowe

- życzliwa dla studentów; jasno i konkretnie określiła wymagania edukacyjne, zawsze w pełni wykorzystywała czas na przekazanie wiedzy

- wymagająca, ale to jest na plus

- ciekawe zajęcia, wspaniała komunikatywność, ma dobry kontakt ze studentami, jest zaangażowana w swoją pracę, pomocna, obiektywna

- przekazuje widzę w sposób łatwy do zapamiętania, nawiązuje dobry kontakt ze studentami, angażuje się w to co robi, zależy jej na dobrym wykształceniu studentów

 

 

 

Dr Joanna Nowak

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

30 %

70 %

- prowadzone zajęcia na wysokim poziomie; wymagania odnośnie egzaminu zostały jasno określone,; komunikatywność na wysokim poziomie; zawsze punktualna

- bardzo doświadczony „przewodnik” pod względem merytorycznym i metodycznym

- ocenia sprawiedliwie; motywuje studentów do twórczego działania; umiejętnie tworzy przyjazny klimat w trakcie zajęć, co pozwala na budowanie atmosfery sprzyjającej rozbudzaniu ciekawości i chęci zdobywania wiedzy przez studentów

- prowadzi zajęcia w bardzo ciekawy i atrakcyjny PRAKTYCZNY sposób co pozwala na pogłębianie umiejętności praktycznych; jest bardzo komunikatywna; sprawiedliwa, jasno określa wymagania zaliczeniowe

- z szacunkiem odnosi się do studentów, prowadzi zajęcia w sposób ciekawy; ocenia sprawiedliwie

 

Mgr Agnieszka Łuńska

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

30 %

70 %

- zawsze punktualna; zajęcia prowadzone na wysokim poziomie; wymagania odnośnie zaliczenia jasno sprecyzowane i konkretne; stosunek wobec studentów bardzo miły

- bardzo dobry stosunek ze studentami; prowadzi zajęcia w niekonwencjonalnej formie, w sposób praktyczny, interesujący

- motywuje studentów do samodzielnego i twórczego działania

- zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, co pogłębia umiejętności praktyczne

- jasno określa wymagania egzaminacyjne

- jest sprawiedliwa wobec studentów

- bardzo dobra komunikacja ze studentami, twórcze zajęcia, które można wykorzystać w praktyce zawodowej

- posiada bardzo szeroką wiedzę i potrafi ją przekazać w sposób zrozumiały; zajęcia były prowadzone w sposób praktyczny a wiedza, którą uzyskałam przyda mi się w pracy zawodowej

 

 

Mgr Karolina Lasota-Mincewicz

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

43,7 %

56,3 %

-ciekawy przebieg zajęć, wzbudzenie dużego zainteresowania u studentów, sympatyczna, sumienna, pomocna

- zajęcia prowadzone w interesujący sposób; nauczyciel był zawsze dobrze przygotowany; indywidualne podejście do studenta

- jasno przedstawia wymagania związane zaliczeniem przedmiotu

- potrafi w jasny sposób wytłumaczyć tematykę zajęć

- jedyną wadą jest, że daje dużo materiałów do przerobienia

- sympatyczna, miła, materiały na zajęcia były dobrane w sposób prawidłowy;  w trakcie prowadzenia zajęć skupiona na studentach a nie na materiale; dała możliwość rozwoju, oraz zdobycia wiedzy rozbudzała motywację

- stawia jasne wymagania; wymaga myślenia; punktualna i nastawiona na studentów.

- sposób zaliczenia przedmiotu jest jasny i klarowny a oceny wystawiane są w sposób sprawiedliwy

- wymagania zaliczeniowe na odpowiednim poziomie

- przestrzega regulaminu oceniania

- posiada ogromną wiedzę oraz umiejętności do jej przekazywania

 

Mgr Regina Abakanowicz

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

8,3 %

91,7%

- świetnie prowadzi zajęcia, często w formie dyskusji, dlatego nie są one nudne; ciepła uśmiechnięta, przychylna studentom, punktualna

- wobec studentów jest wymagająca ale zawsze przy tym pomocna; wymagania zaliczeniowe są zawsze jasno sprecyzowane i wyjaśnione; przestrzega regulaminu studiów

- osoba kompetentna, wyrozumiała i szczera

-wymagająca od studenta wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie

- umie zaciekawić studenta

- bardzo dobrze wykonuje swoją pracę

- zmusza do myślenia, uczciwie ocenia

- lubię kiedy obiektywnie i pozytywnie ocenia wykonaną pracę

- w ciekawy sposób przedstawia wiedzę oraz w taki sposób, że można zapamiętać tematykę

 

Mgr Małgorzata Kaczmar

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

 

100 %

- zajęcia urozmaicane, ciekawe, zawsze w dobrej atmosferze

- praktyczny wymiar zajęć, pomoże nam w przyszłej pracy

- udzielane były cenne wskazówki

- zajęcia prowadzone w interesujący sposób, co pozwalało na uzyskanie dużej wiedzy

- punktualna, komunikatywna; jasno określone zasady i formy zaliczenia; zajęcia kreatywne można z nich wyciągnąć ogromną wiedzę

- bardzo wiele można nauczyć się od prowadzącej zajęcia, ponieważ kładzie ogromny nacisk na praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy

- dużo rad z własnego doświadczenia

- zajęcia praktyczne, brak suchej nie przydatnej teorii; chętnie pomaga studentom

 

Mgr Magdalena Kuligowska

Negatywna

Pozytywna

Wyróżniająca

 

 

100 %

- bardzo ciekawe tematy poruszane na zajęciach, podpierane autentycznymi wydarzeniami

- bardzo wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak również praktycznej; wiedza przekazywana w ciekawy i umiejętny sposób świadczącym o doświadczeniu praktycznym , zdyscyplinowana

- punktualna; komunikatywność na bardzo wysokim poziomie

- wymagania odnośnie zaliczenia wyjaśnione szczegółowo na pierwszych zajęciach; komunikatywność na wysokim poziomie świadcząca o dużej wiedzy na dany temat

 

 

Wyniki ewaluacji zajęć - pedagogika - Semestr letni 2017/2018

Studenci ocenili bardzo wysoko pracę wykładowców pedagogiki

Studenci mieli okazję wyrażenia swojej opinii o sposobie prowadzenia zajęć oraz podejście do studenta

 

dr Teresa Jaworska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

32%

68%

Opinia: otwarta postawa wobec studenta, swobodny sposób prowadzenia zajęć oraz duży przekaz treści.

 

prof. Krzysztof Kalka

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

60%

40%

Opinia: angażuje studentów do dyskusji.

 

prof. Zbigniew Korsak

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

66%

33%

Opinia: zawsze przygotowany do zajęć, punktualny, wykazuje duży szacunek do studenta.

 

mgr Agnieszka Łuńska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

18%

82%

Opinia: wykazuje dużą serdeczność do studenta, miła atmosfera na zajęciach.

 

prof. Jan Żebrowski

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

82%

18%

Opinia: duża życzliwość, wymagający, szanuje studenta, duża wiedza i doświadczenie.

 

 

prof. Mieczysław Plopa

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

58%

42%

Opinia: duża wiedza o człowieku, sprawiedliwie ocenia.

 

mgr Regina Abakanowicz

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

12%

88%

Opinia: duże zaangażowanie, każdy ma możliwość swobodnej wypowiedzi na zajęciach.

 

mgr Magdalena Kuligowska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

30%

70%

Opinia: duża wiedza połączona z praktyką, ciekawe zajęcia.

 

dr Joanna Nowak

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

45%

55%

Opinia: Choć surowa, sprawiedliwie ocenia, stara się by student był dobrze przygotowany do pracy z dziećmi.

 

dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

30%

70%

Opinia: widać zamiłowanie do zawodu, jasne wymagania, ogromna wiedza, ciekawa metoda prowadzenia zajęć, ma duże zaufanie na EUH-E.

 

dr Magdalena Kiełbasiewicz

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

37%

63%

Opinia: profesjonalizm w prowadzeniu zajęć.

 

dr Aneta Kobylińska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

43%

57%

Opinia: komunikatywna, przyjemna dla studenta, bogata wiedza.

 

dr Anna Skuzińska

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

25%

75%

Opinia: wzór wykładowcy, zawsze przygotowana do zajęć, duże zaufanie wśród studentów.

 

dr Henryk Horbaczewski

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

57%

43%

Opinia: wykładowca z pasją.

 

dr Grażyna Chrostek- Żugaj

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

53%

47%

Opinia: dzięki zajęciom Pani Doktor zdobyłam dużą wiedzę.

 

dr Piotr Kulikowski

negatywna

pozytywna

wyróżniająca

 

35%

65%

Opinia: wykłada z dużym zaangażowaniem.

 

Wyniki ewaluacji zajęć – pedagogika – rok akademicki 2017-2018 – semestr zimowy

 

Zakres ocen: 1-5

Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika:  4,88. oceny zawierają się w przedziale od 4,55 do 5,0

Ocena pracy dziekanatu: 4,70

Ocena organizacji zajęć: 4,53

Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E : 4,54

 

Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy 

 

Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 56

Przedmioty poddane ewaluacji:

« Aktualne problemy teorii kształcenia

« Pedagogika ogólna

« Pedagogika w zawodzie pedagoga

« Profilaktyka społeczna

« Psychospołeczne podstawy rozwoju i wychowania

« Socjokulturowe podstawy wychowania

« Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka

« Filozofia z elementami etyki ogólnej

« Komunikacja interpersonalna i społeczna

« Koncepcje człowieka w humanistyce i naukach społecznych

« Kultura organizacyjna w placówkach oświatowych

« Podstawy psychologii

« Socjologia

 

Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela:

Pytanie

odpowiedzi:

bardzo dobrze i dobrze- suma w procentach
Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką? 82
Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny? 90
Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał? 86
Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 88

Uczestniczyłam/łem w zajęciach:

99
Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 911

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E:

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze

Ocena pracy dziekanatu

48%

Ocena organizacji zajęć

40%
Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 372

2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

W tym roku akademickim studenci najlepszą ocenę wystawili Panu Profesorowi Cezaremu Obracht- Prondzyńskiemu oraz Pani Doktor Izabeli Seredocha. Gratulujemy!

 

Wyniki ewaluacji zajęć - rok akademicki 2015/2016 - semestr letni

 

Zakres ocen: 1 – 5

Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika: 4,69

Najlepiej ocenieni wykładowcy: dr Piotr Kulikowski (4,96), dr Joanna Nowak (4,96)

Najniższa ocena: 4,34

Ocena pracy dziekanatu: 4,09

Ocena organizacji zajęć: 4,36

Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E: 4,14

 


 

Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy 

 

Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 54

Przedmioty poddane ewaluacji:

« Pedagogika specjalna

« Propedeutyka pedeutologii

« Rozwój osobisty i zarządzanie wiedzą

« Systemowa teoria rodziny

« Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z metodyką

« Metodyka badań społecznych i humanistycznych

« Aktualne problemy teorii wychowania

« Pedeutologia

 

Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela:

Pytanie

odpowiedzi:

bardzo dobrze i dobrze- suma w procentach
Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką? 82
Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny? 92
Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał? 91
Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 89

Uczestniczyłam/łem w zajęciach:

90
Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 941

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

 

Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E:

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze

Ocena pracy dziekanatu

78

Ocena organizacji zajęć

80
Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 802

2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

Bardzo satysfakcjonujące są również sugestie i refleksje studentów odnośnie naszej Uczelni. Pomimo, że czasem podkreślają, że wykładowcy są wymagający,  to jednocześnie sami zauważają i dopisują, że to raczej dla ich dobra oraz dzięki temu oferowana jest im wysoka jakość edukacji. Sugerują również, że chcieliby uczestniczyć w większej ilości zajęć praktycznych. Wychodząc w stronę ich oczekiwań, organizujemy Spotkania z Praktykami, na które zapraszamy pedagogów pracujących w zawodzie, aby podzielili się z nami Swoimi doświadczeniami.

 

Jednocześnie bardzo nam miło, że studenci najlepszą ocenę wystawili Panu Doktorowi Piotrowi Kulikowskiemu. Gratulujemy Panie Doktorze!

 

 

Kierunek Pedagogika

Wyniki ewaluacji zajęć - rok akademicki 2015/2016 - semestr zimowy

 

Zakres ocen: 1 – 5

Średnia ocen nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pedagogika: 4,69

Najlepiej ocenieni wykładowcy: dr Piotr Kulikowski (4,96), dr Joanna Nowak (4,96)

Najniższa ocena: 4,34

Ocena pracy dziekanatu: 4,09

Ocena organizacji zajęć: 4,36

Ocena zadowolenia ze studiowania na EUH-E: 4,14

 


 

Wyniki ewaluacji zajęć – rok akademicki 2014/15 semestr zimowy 

 

« Liczba studentów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w ewaluacji – 43

« Przedmioty poddane ewaluacji:

« Andragogika

« Diagnoza psychopedagogiczna

« Dydaktyka ogólna

« Elementy przedsiębiorczości edukacyjnej

« Emisja głosu

« Komunikacja interpersonalna i społeczna

« Poradnictwo rodzinne

« Praca socjalna w resocjalizacji

« Przygotowanie merytoryczne nauczyciela ZEW

« Systemowa teoria rodziny

« Świadomość kulturowa i historyczna współczesnego człowieka

« Terapia niepowodzeń szkolnych w zakresie matematyki

« Tradycje badawcze w naukach społecznych

« Warsztat umiejętności wychowawczych

« Wybrane zagadnienia z hipoterapii

« Zagadnienia z polityki społecznej

 

Studenci bardzo wysoko ocenili pracę wykładowców, co przedstawia poniższa tabela.

 

Pytanie

odpowiedzi:

bardzo dobrze i dobrze- suma w procentach
Czy zajęcia wzbogaciły Pani/Pana dotychczasową wiedzę i wzbudziły zainteresowanie tematyką? 78
Czy wykładowca był przygotowany do zajęć oraz prowadził je w sposób kompetentny i rzetelny? 75
Czy wykładowca jasno określił wymagania wobec studentów i w sprawiedliwy sposób ich oceniał? 90
Czy wykładowca przejawiał życzliwy stosunek do studentów i prezentował wysoki stopień kultury osobistej? 91

Uczestniczyłam/łem w zajęciach:

94
Czy wykładowca odbywał zajęcia sumiennie i zgodnie z planem? 931

1Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

 

Studenci mieli okazję również dokonać ewaluacji pracy dziekanatu, organizacji zajęć oraz wyrazili swoją satysfakcję ze studiowania na EUH-E:

 

Pytanie ocena: bardzo dobrze + dobrze

Ocena pracy dziekanatu

60

Ocena organizacji zajęć

70
Swoją satysfakcję studiowania w EUH-E oceniam 602

2 Procenty nie sumują się do 100, gdyż wyniki dotyczą różnych pytań.

 

Bardzo satysfakcjonujące są również sugestie i refleksje studentów odnośnie naszej Uczelni. Pomimo, że czasem podkreślają, że wykładowcy są wymagający,  to jednocześnie sami zauważają i dopisują, że to raczej dla ich dobra oraz dzięki temu oferowana jest im wysoka jakość edukacji. Sugerują również, że chcieliby uczestniczyć w większej ilości zajęć praktycznych. Wychodząc w stronę ich oczekiwań, od bieżącego roku akademickiego organizujemy Spotkania z Praktykami, na które zapraszamy pedagogów pracujących w zawodzie, aby podzielili się z nami Swoimi doświadczeniami.

 

Jednocześnie bardzo nam miło, że studenci, szczególnie w komentarzach, pochwalili pracę dr Magdaleny Kiełbasiewicz, dr Anny Skuzińskiej, Prodziekan dr Kamili Zdanowicz- Kucharczyk oraz dr Wioletty Engler („odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu”, „kompetentna”, „mająca dobry kontakt ze studentami”, itp.). Także gratulacje należą się „miłym Paniom z biblioteki”.

 

Jako Uczelnia możemy według studentów popracować nad bardziej czytelną stroną internetową, która będzie mieć więcej informacji dla studenta (chociażby rozkład roku akademickiego), dogrzewaniem sal, unikaniem okienek między zajęciami.

 

Na pewno uwzględnimy te sugestie w organizacji pracy na EUH-E w przyszłym semestrze. 

 

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS sem. zimowy 2019

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 w semestrze zimowym 2019/2020

 

W semestrze zimowym została przeprowadzona ewaluacja pracy Dziekanatu WANiS.  Studenci mieli możliwość ocenić pracę Pań związaną z ich obsługą oraz uzasadnić swój wybór. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość doskonalenia obsługi studentów.W badaniu wzięło udział 257 studentów. Ankieta była anonimowa a udział w niej dobrowolny.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym  2019/2020
oraz opisowe uzasadnienie odpowiedzi.

 

W jaki stopniu jest Pani/Pan zadowalona(y) z pracy Dziekanatu, obsługi studentów przez Dziekanat?

Możliwe odpowiedzi

Bardzo zadowolony

Zadowolony

Trudno powiedzieć

Niezadowolony

Bardzo niezadowolony

Liczba  odpowiedzi

131 osób

96 osób

28 osób

1 osoba

1 osoba

Wartość procentowa

50,9 %

37,4%

10,9 %

0,4 %

0,4 %

- bardzo uprzejme Panie, zawsze chętne do udzielania pomocy,

- udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji,

- szybki przekaz informacji,

- Panie są bardzo życzliwe, miłe i profesjonalne,

- obsługa sprawna i przyjemna

- osoby tam pracujące są konkretne i przyjazne,

- dziekanat wspiera każdego studenta bez wyjątku w każdej sytuacji,

- zdobyłam informacje, które były dla mnie niezbędne,

- wszystko szybko i sprawnie,

- nie mam zastrzeżeń,

- nie miałam potrzeby korzystania,

- mam zbyt mało kontaktu z Paniami tam pracującymi,

- nie mam do czynienia z dziekanatem bo wszystkie sprawy załatwia starosta grupy,

- słaby przekaz informacji, nie dokładne instrukcje dotyczące przyjęcia na studia,

- brak dokładnych informacji na zadane zapytania

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere
i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Kierunek Zarządzanie

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2019/2020 rok (zarządzanie, sem. 6, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Na kierunku zarządzanie sem. 6, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich – 4,37

Najlepiej oceniony nauczyciel: – dr E. Majchrzak-Kłokocka 4,62; dr A. Leszczyńska – 4,60;   dr I. Seredocha – 4,56  

Najniższa ocena – 3,93

Ocena pracy dziekanatu – 4,12

Ocena organizacji zajęć – 3,80

Ocena satysfakcji ze studiowania – 4,04

Ocena pracy biblioteki – 3,22

 

Protokołowała: Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (zarządzanie, sem. 1, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku zarządzanie sem. 1, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich – 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel:  mgr inż. M. Rosejno – 4,93, dr I. Seredocha – 4,83, dr H. Miłosz – 4,82

Najniższa ocena – 3,96

Ocena pracy dziekanatu -4,58

Ocena organizacji zajęć – 4,24

Ocena satysfakcji ze studiowania – 4,40

Ocena pracy biblioteki – 4,65

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (zarządzanie, sem. 3, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku zarządzanie sem. 3, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,62

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Henryk Horbaczewski – 4,95, dr Hubert Kołodziejski -4,95 , mgr Dominik Kamiński – 4,82   

Najniższa ocena – 4,27

Ocena pracy dziekanatu 4,57

Ocena organizacji zajęć 4,33

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,29

Ocena pracy biblioteki – 4,59

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (zarządzanie, sem. I, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku zarządzanie sem. I, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 4,90; mgr inż. Mariusz Rosejno   – 4,73

Najniższa ocena – 4,08

Ocena pracy dziekanatu 4,71

Ocena organizacji zajęć 4,74

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,32

Ocena pracy biblioteki – 4,89

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (zarządzanie, sem. 3, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku zarządzanie sem. III, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,7

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Paweł Galiński – 4,9 (rachunkowość finansowa); dr Hubert Kołodziejski  – 4,8

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,0

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,0

Ocena pracy biblioteki – 4,4

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2017 rok (zarządzanie, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2016/2017

Oceniani: dr Hubert Kołodziejski, dr Paweł Galiński, dr Alicja Leszczyńska

Oceniający -  IV sem. zarządzania, studia I stopnia, liczba osób - 14

 

dr Hubert Kołodziejski - najlepiej oceniony wykładowca

 

1 – 0

Negatywna

2 - 6

Pozytywna

3 - 8

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

Bardzo profesjonalna postawa, zajęcia interesujące prowadzone w sposób ciekawy, łatwy przekaz informacji. Punktualność. Bardzo ciekawe zajęcia, można dużo nauczyć się na wykładach, bardzo dużo przykładów z życia. Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie. Wykładowca potrafi przekazać wiedzę i zainteresować słuchacza. Student nie nudzi się na wykładach. Wysoki poziom merytoryczności zajęć.

Treści przekazywane są zwięzłe, krótkie, treściwe, notatki, dyskusja. Doktora wyróżnia styl prowadzenia zajęć, zawsze wprowadza w nie trochę humoru, nie są to zajęcia monotonne.

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016/2017 rok (zarządzanie, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku zarzadzanie sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,22

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Henryk Miłosz – 4,7, dr Izabela Seredocha  – 4,6

Najniższa ocena – 3,6

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,0

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,2

Ocena pracy biblioteki 4,2

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2016 rok (zarządzanie, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Na kierunku zarządzanie IV sem., studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,56

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr I. Seredocha – 5,0; dr Hubert Kołodziejski – 4,8

Najniższa ocena – 3,7

Ocena pracy dziekanatu - 4,6

Ocena organizacji zajęć - 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania -  4,5

Ocena pracy biblioteki – 4,8

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (zarządzanie, sem. I)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku zarządzanie sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,4

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr B. Pawłowska – 4,8; mgr inż. Mariusz Rosejno – 4,8

Najniższa ocena – 3,3

Ocena pracy dziekanatu 4,5

Ocena organizacji zajęć 4,1

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,6

Ocena pracy biblioteki – 4,7

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2015 rok (zarządzanie sem. I i V)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2014/2015

Na kierunku zarządzanie sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel – dr inż. Henryk Miłosz (4,9), dr Izabela Seredocha (4,9)

Najniższa ocena – 3,8

Ocena pracy dziekanatu 4,3

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,3

 

Sem. V – specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,56

Najlepiej oceniony nauczyciel – dr Hubert Kołodziejski (4,9), dr Paweł Galiński (4,9), dr Izabela Seredocha (4,9)

Najniższa ocena - 3,8

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS sem. zimowy 2019

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 w semestrze zimowym 2019/2020

 

W semestrze zimowym została przeprowadzona ewaluacja pracy Dziekanatu WANiS.  Studenci mieli możliwość ocenić pracę Pań związaną z ich obsługą oraz uzasadnić swój wybór. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość doskonalenia obsługi studentów.W badaniu wzięło udział 257 studentów. Ankieta była anonimowa a udział w niej dobrowolny.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym  2019/2020
oraz opisowe uzasadnienie odpowiedzi.

 

W jaki stopniu jest Pani/Pan zadowalona(y) z pracy Dziekanatu, obsługi studentów przez Dziekanat?

Możliwe odpowiedzi

Bardzo zadowolony

Zadowolony

Trudno powiedzieć

Niezadowolony

Bardzo niezadowolony

Liczba  odpowiedzi

131 osób

96 osób

28 osób

1 osoba

1 osoba

Wartość procentowa

50,9 %

37,4%

10,9 %

0,4 %

0,4 %

- bardzo uprzejme Panie, zawsze chętne do udzielania pomocy,

- udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji,

- szybki przekaz informacji,

- Panie są bardzo życzliwe, miłe i profesjonalne,

- obsługa sprawna i przyjemna

- osoby tam pracujące są konkretne i przyjazne,

- dziekanat wspiera każdego studenta bez wyjątku w każdej sytuacji,

- zdobyłam informacje, które były dla mnie niezbędne,

- wszystko szybko i sprawnie,

- nie mam zastrzeżeń,

- nie miałam potrzeby korzystania,

- mam zbyt mało kontaktu z Paniami tam pracującymi,

- nie mam do czynienia z dziekanatem bo wszystkie sprawy załatwia starosta grupy,

- słaby przekaz informacji, nie dokładne instrukcje dotyczące przyjęcia na studia,

- brak dokładnych informacji na zadane zapytania

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere
i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr letni 2018/2019

 

W semestrze letnim została przeprowadzona ewaluacja na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dotycząca pracy wykładowców oraz pracy biblioteki, pracy dziekanatu i organizacji studiów. Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. W badaniu wzięło udział 21 studentów.

 

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

Studentów biorących udział w badaniu: 21

 

Przedmioty poddane ewaluacji:

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo publiczne

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Język angielski

Metodyka pisania pracy dyplomowej

Zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka

Podstawy detektywistyki

Zarządzanie kryzysowe

Podstawy prawa międzynarodowego publicznego

Praktyka kierunkowa

 

Najwyższe oceny nauczycieli

mgr inż. Z. Tuszyński 4,76

mgr D. Kamiński 4,70

 

Najniższy wynik – 4,04

 

Tab. Wyniki ogólne

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

Czy zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy?

4,54

Czy określone przez prowadzącego wymagania egzaminacyjne/ zaliczeniowe były oparte o sylabus?

4,59

Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły zgodnie z planem?

4,97

Czy nauczyciel był życzliwy dla studenta? Czy można było z nim nawiązać kontakt?

4,89

Czy nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych?

4,50

Czy nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne?

4,52

 

Ewaluacja pracy dziekanatu, biblioteki, organizacji zajęć oraz opinia na temat satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

 

Studia I stopnia

Ocena pracy dziekanatu

4,95

Ocena organizacji zajęć

4,71

Ocena pracy biblioteki

4,8

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E oceniam na

4,64

 

 

Skala obecności studentów w zajęciach (w %)

Studia I stopnia

82,01 %


 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (bezpieczeństwo, sem. 1, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. 1, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,60

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Wojciech J. Janik – 4,86 (wykład i ćwiczenia);  mgr inż. Robert Malentowicz – 4,80

Najniższa ocena – 4,09

Ocena pracy dziekanatu 4,47

Ocena organizacji zajęć 4,67

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,37

Ocena pracy biblioteki – 4,83

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (bezpieczeństwo, sem. 5, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. 5, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,49

Najlepiej oceniony nauczyciel:  prof. Blażej Wierzbowski, dr Miłosz Kaczyński (seminarium) – 5,00, dr Wojciech J. Janik – 4,92 (seminarium); mgr Piotr Kucharczyk (praktyka) – 4,92  

Najniższa ocena – 4,09

Ocena pracy dziekanatu 4,06

Ocena organizacji zajęć 3,88

Ocena satysfakcji ze studiowania 3,81

Ocena pracy biblioteki – 4,13

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2018 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. II i IV)

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2017/2018

Oceniani: prof. EUH-E dr hab. Miron Kłusak, dr Alicja Leszczyńska, dr Sławomir Kozaczka, mgr inż. Zbigniew Tuszyński

Oceniający – II i IV sem. bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia 19/30 i 21/30

Najlepiej oceniony wykładowca:

mgr inż. Zbigniew Tuszyński, zarządzanie kryzysowe, konwersatorium

 

0

Negatywną

9

Pozytywną

12

Wyróżniającą

 

Uzasadnienie (wymagane przede wszystkim  w przypadku oceny negatywnej lub wyróżniające):

-ciekawy i interesujący- wręcz  wyróżniający się sposób prowadzenia zajęć.

-bardzo dobra organizacja zajęć poza uczelnią

-wykładowca punktualny i komunikatywny

 

Protokołowała: dr Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (bezpieczeństwo, sem. 1, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. 1, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,54

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Wojciech J. Janik – 5,0 (wykład i ćwiczenia);  mgr inż. Robert Malentowicz – 4,90

Najniższa ocena – 3,93

Ocena pracy dziekanatu 4,84

Ocena organizacji zajęć 4,79

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,84

Ocena pracy biblioteki – 4,84

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI 

 bezpieczeństwo, sem. 5, studia I stopnia

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. 5, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,84

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Wojciech J. Janik – 5,0; dr Hubert Kołodziejski – 5,0;  mgr Aleksander Jurec – 5,0

Najniższa ocena – 4,5

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,8

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,3

Ocena pracy biblioteki – 4,7

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2017 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2016/2017

Oceniani: dr J. Zawrot,  dr W. Janik, mgr A. Jurec

Oceniający -  IV sem. bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia, liczba osób – 24

 

Najlepiej oceniani wykładowcy:

 

Ocena:  mgr A. Jurec, zwalczanie przestępczości, konwersatorium

 

1 - 0

Negatywna

2 - 7

Pozytywna

3 - 17

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

Zawsze punktualny, zajęcia prowadzone w bardzo interesujący sposób. Dużo przykładów praktycznych z życia. Ciekawe zajęcia, wykładowca punktualny. Ciekawe prowadzenie zajęć, komunikatywny.

Punktualność, przestrzega regulaminu, uczciwe ocenianie. Miły, pozytywny, posiadający dużą wiedzę. Sposób prowadzenia zajęć interesujący, komunikatywność. Bardzo ciekawe zajęcia. Super podejście do studentów. Punktualny, komunikatywny. Prowadzenie zajęć w sposób bardzo interesujący dla studenta. Uczestniczenie w zajęciach było przyjemnością a nie przymusem. Zajęcia bardzo interesujące, wykładowca punktualny, wyrozumiały, posiada ogromną wiedzę na tematy, o których mowa. Zajęcia są bardzo ciekawe, zdecydowanie dużo wiedzy. Doświadczenie, ciekawe wykłady. Zajęcia prowadzone w sposób bardzo interesujący, wymagania egzaminacyjne precyzyjnie określone. Liczne przykłady, umiejętność zaciekawienia studenta, dobre podejście (szkoda że mgr A. Jurec nie może pomóc w pisaniu pracy licencjackiej)

Bardzo ciekawe zajęcia, sporo przytaczanych przykładów z życia zawodowego funkcjonariuszy. Wiedza i doświadczenie zawodowe przekładają się na sposób prowadzenia zajęć. Wiedza praktyczna przekazana w sposób ciekawy. mgr A. Jurec jest punktualny, komunikatywny, nie mam zastrzeżeń co do prowadzenia zajęć. Niesamowity profesjonalizm i zaangażowanie, punktualność, wszystko jasne. Konserwatorium jest prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty. Dużo rzeczy praktycznych, zajęcia bardzo ciekawe, najciekawsze jakie do tej pory były. Wykładowca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ciekawy, zachęcający sposób prowadzenia zajęć. Wykładowca wykazywał się dużą wiedzą, dzielił się swoim doświadczeniem, wzorowa komunikatywność i przestrzeganie regulaminu studiów.

 

Ocena: dr W. Janik, bezpieczeństwo państwa, wykład

1 - 0

Negatywna

2 - 7

Pozytywna

3 - 17

Wyróżniająca

Uzasadnienie:

Zawsze punktualny, zajęcia ciekawe. Bardzo dobrze potrafi wytłumaczyć zagadnienia. Ciekawe zajęcia. Dobrze przygotowany do zajęć, komunikatywny, sumienny. Punktualność, sprawiedliwie ocenianie, przestrzega regulaminu. Zaangażowanie, wiedza, regulaminowość. Ciekawie prowadzone zajęcia. Tematyka dotycząca tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Punktualny, komunikatywny. Materiały dydaktyczne przygotowane w rzetelny sposób, przekaz wiedzy w sposób interesujący. Motywacja studentów do rozwijania się. Niesamowita wiedza, super wykładowca, lubię jego wykłady. Wymaganie egzaminacyjne precyzyjnie określone.

Interesujący sposób prowadzenia zajęć, świetnie prowadzone wykłady. Znajomość tematyki zajęć ogromna. Duża wiedza przekazana rzeczowo. Otwartość na potrzeby studenta, jasne treści, profesjonalizm.

Zajęcia prowadzone są ciekawie. Wykładowca, który przekazuje dużo wiedzy, zajęcia ciekawe. Wykładowca z dużą wiedzą, doświadczeniem, wzorowa komunikatywność i przestrzeganie regulaminu.

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016/2017 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,59

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr W. J. Janik – 4,8, mgr inż. Robert Malentowicz  – 4,8

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu 4,5

Ocena organizacji zajęć 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Ocena pracy biblioteki 4,4

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2016 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne IV sem., studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,56

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Wojciech Janik – 4,9, mgr Aleksander Jurec – 4,8, dr Izabela Seredocha – 4,8

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu - 4,5

Ocena organizacji zajęć - 4,6

Ocena satysfakcji ze studiowania -  4,4

Ocena pracy biblioteki – 4,6

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. I)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,64

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr W. Janik – 4,9;  mgr inż. R. Malentowicz – 4,9

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,5

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,3

Ocena pracy biblioteki – 4,9

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

  

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (bezpieczeństwo wewnętrzne, sem. V)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne sem. V

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,63

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr W. Janik – 4,9 (seminarium), dr W. Janik 4,8 - dowodzenie;  dr H. Kołodziejski – 4,7

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,7

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,4

Ocena pracy biblioteki – 4,8

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2015 rok (bezpieczeństwo sem. I i III)

bezpieczeństwo wewnętrzne  sem. I

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,41

Najlepiej oceniony nauczyciel – dr Izabela Seredocha (4,8), dr Wojciech Janik (4,6), mgr inż. Robert Malentowicz (4,6)

Najniższa ocena – 4,0

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,4

 

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  sem. III

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,40

Najlepiej oceniony nauczyciel –mgr inż. Robert Malentowicz (5,0), dr Jarosław Zawrot (4,8)

Najniższa ocena – 3,7

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,1

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,4

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu WAiNS sem. zimowy 2019

Wyniki ewaluacji pracy Dziekanatu
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
 w semestrze zimowym 2019/2020

 

W semestrze zimowym została przeprowadzona ewaluacja pracy Dziekanatu WANiS.  Studenci mieli możliwość ocenić pracę Pań związaną z ich obsługą oraz uzasadnić swój wybór. Za główny cel dokonanego badania przyjęto możliwość doskonalenia obsługi studentów.W badaniu wzięło udział 257 studentów. Ankieta była anonimowa a udział w niej dobrowolny.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym  2019/2020
oraz opisowe uzasadnienie odpowiedzi.

 

W jaki stopniu jest Pani/Pan zadowalona(y) z pracy Dziekanatu, obsługi studentów przez Dziekanat?

Możliwe odpowiedzi

Bardzo zadowolony

Zadowolony

Trudno powiedzieć

Niezadowolony

Bardzo niezadowolony

Liczba  odpowiedzi

131 osób

96 osób

28 osób

1 osoba

1 osoba

Wartość procentowa

50,9 %

37,4%

10,9 %

0,4 %

0,4 %

- bardzo uprzejme Panie, zawsze chętne do udzielania pomocy,

- udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji,

- szybki przekaz informacji,

- Panie są bardzo życzliwe, miłe i profesjonalne,

- obsługa sprawna i przyjemna

- osoby tam pracujące są konkretne i przyjazne,

- dziekanat wspiera każdego studenta bez wyjątku w każdej sytuacji,

- zdobyłam informacje, które były dla mnie niezbędne,

- wszystko szybko i sprawnie,

- nie mam zastrzeżeń,

- nie miałam potrzeby korzystania,

- mam zbyt mało kontaktu z Paniami tam pracującymi,

- nie mam do czynienia z dziekanatem bo wszystkie sprawy załatwia starosta grupy,

- słaby przekaz informacji, nie dokładne instrukcje dotyczące przyjęcia na studia,

- brak dokładnych informacji na zadane zapytania

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere
i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Kierunek Administracja

Kierunek Administracja studia I i II stopnia

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr Letni 2018/2019

 

W semestrze letnim została przeprowadzona ewaluacja na kierunku administracja dotycząca pracy wykładowców oraz pracy biblioteki, pracy dziekanatu i organizacji studiów. Studenci mieli również możliwość oceny satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. W badaniu wzięło udział 68 studentów.

 

Wszystkim studentom biorącym udział w badaniu bardzo dziękujemy za szczere i konstruktywne odpowiedzi, stanowią one dla nas motywację do dalszej pracy.

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

Administracja I stopień

Studentów biorących udział w badaniu:22

 

Przedmioty poddane ewaluacji:

Język angielski

Negocjacje i mediacje

Postępowanie administracyjne

Praktyka kierunkowa

Publiczne prawo gospodarcze

Wychowanie fizyczne

 

Najwyższe oceny nauczycieli

mgr A. Fall 4,91

mgr D. Kamiński 4,84

prof. EUH-E dr I. Seredocha 4,83

 

Najniższy wynik – 3,97

 

Tab. Wyniki ogólne

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

Czy zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy?

4,22

Czy określone przez prowadzącego wymagania egzaminacyjne/ zaliczeniowe były oparte o sylabus?

4,75

Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły zgodnie z planem?

4,86

Czy nauczyciel był życzliwy dla studenta? Czy można było z nim nawiązać kontakt?

4,82

Czy nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych?

4,31

Czy nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne?

4,69

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2019/2020

 

Administracja II stopień

Studentów biorących udział w badaniu 46

 

Przedmioty poddane ewaluacji:

Instytucje i źródła prawa międzynarodowego

Polityka spójności i fundusze strukturalne

Systemy zabezpieczeń społecznych

Praktyka kierunkowa

Postępowanie sądowo-administracyjne

Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Najwyższa ocena nauczycieli

dr J. Zawrot 4,86

prof. EUH-E dr I. Seredocha 4,78

 

Najniższy wynik – 4,01

 

Tab. Wyniki ogólne

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

Czy zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy?

4,54

Czy określone przez prowadzącego wymagania egzaminacyjne/ zaliczeniowe były oparte o sylabus?

4,71

Czy zajęcia rozpoczynały się i kończyły zgodnie z planem?

4,66

Czy nauczyciel był życzliwy dla studenta? Czy można było z nim nawiązać kontakt?

4,59

Czy nauczyciel korzystał z pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych?

3,83

Czy nauczyciel starał się przekazać elementy praktyczne?

4,67

 

 

Ewaluacja pracy dziekanatu, biblioteki, organizacji zajęć oraz opinia na temat satysfakcji ze studiowania w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej

Pytanie

Odpowiedzi

Skala 1-5

„1” – najniższa ocena

„5” – najwyższa ocena

 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Ocena pracy dziekanatu

4,68

4,75

Ocena organizacji zajęć

4,5

4,29

Ocena pracy biblioteki

4,61

4,51

Swoją satysfakcje studiowania w EUH-E oceniam na

4,45

4,11

 

 

Skala obecności studentów w zajęciach (w %)

Studia I stopnia

Studia II stopnia

92,26 %

83,84 %

 

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (administracja, sem. 1, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku administracja sem. 1, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich  - 4,50

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr I. Seredocha – 4,83, dr H. Miłosz – 4,74

Najniższa ocena – 4,20

Ocena pracy dziekanatu – 4,62

Ocena organizacji zajęć – 4,42

Ocena satysfakcji ze studiowania – 4,54

Ocena pracy biblioteki – 4,70

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (administracja, sem. 5, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku administracja sem. 5, studia I stopnia 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,91

Najlepiej oceniony nauczyciel:  dr Paweł Galiński, dr Włodzimierz Gawrylczyk, dr Henryk Horbaczewski (seminarium), dr Paweł Galiński (podstawy prawa i postępowania podatkowego – 5,00

Najniższa ocena – 4,5

Ocena pracy dziekanatu 4,62

Ocena organizacji zajęć 4,62

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,85

Ocena pracy biblioteki – 4,83

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2018/2019 rok (administracja, sem. 3, studia II stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Na kierunku administracja sem. 3, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,77

Najlepiej oceniony nauczyciel:  prof. A. Sylwestrzak, prof. K. Luks, prof. M. Kłusak, dr H. Kołodziejski, dr W. Janik, dr W. Śniecikowski – 5,00

Najniższa ocena – 4,22

Ocena pracy dziekanatu 4,87

Ocena organizacji zajęć 4,55

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,52

Ocena pracy biblioteki – 4,59

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2018 rok (administracja, sem. II)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2017/2018

Oceniani: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Oceniający -  II sem. administracji, studia I stopnia, liczba osób – 26/29

Najlepiej oceniony:

prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, konstytucyjny system organów państwowych, wykład

 

0

Negatywna

20

Pozytywna

6

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

-ciekawe wykłady

-jasny przekaz informacji

 -punktualny.

 

Protokołowała: dr Izabela Seredocha

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,53

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; prof. dr hab. Krzysztof Luks   – 4,69

Najniższa ocena – 4,21

Ocena pracy dziekanatu 4,72

Ocena organizacji zajęć 4,90

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,33

Ocena pracy biblioteki – 4,76

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. V, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. V, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,8

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; dr Henryk Horbaczewski   – 4,92

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,3

Ocena organizacji zajęć 4,6

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,6

Ocena pracy biblioteki – 5,0

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. I, studia I stopnia)

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,53

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; prof. dr hab. Krzysztof Luks   – 4,69

Najniższa ocena – 4,21

Ocena pracy dziekanatu 4,72

Ocena organizacji zajęć 4,90

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,33

Ocena pracy biblioteki – 4,76

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2017 rok (administracja, sem. V, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2017/2018

Na kierunku administracja sem. V, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,8

Najlepiej oceniony nauczyciel –  dr Izabela Seredocha – 5,0; dr Henryk Horbaczewski   – 4,92

Najniższa ocena – 4,4

Ocena pracy dziekanatu 4,3

Ocena organizacji zajęć 4,6

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,6

Ocena pracy biblioteki – 5,0

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2017 rok (administracja, sem. IV)

 

Wyniki ewaluacji wykładowców  w semestrze letnim 2016/2017

Oceniani: dr Miłosz Kaczyński, dr W. Gawrylczyk, mgr Sylwia Szadok

Oceniający -  IV sem. administracji, studia I stopnia, liczba osób – 19

 

 

mgr Sylwia Szadok  - najlepiej oceniony wykładowca

 

1 -0

Negatywna

2 - 12

Pozytywna

3 - 7

Wyróżniająca

 

Uzasadnienie:

Bardzo życzliwa, pomocna. Zajęcia prowadzone zrozumiale i bardzo ciekawie. Rewelacyjny sposób prowadzenia zajęć (z których można dużo zapamiętać), jasne i przejrzyste notatki, podawane studentom.

Punktualność, jasne zasady,  umiejętne przekazywanie wiedzy, jedna z najlepszych wykładowców.

 

 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016/2017 rok (administracja, sem. I, studia I stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku administracja sem. I, studia I stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,59

Najlepiej oceniony nauczyciel –  mgr Arkadiusz Fall – 4,9, dr Izabela Seredocha  – 4,9

Najniższa ocena – 3,4

Ocena pracy dziekanatu 4,7

Ocena organizacji zajęć 4,7

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,7

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (administracja, sem. I, studia II stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Na kierunku administracja sem. I, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,71

Najlepiej oceniony nauczyciel –  prof. EUH-E dr hab. Miron Kłusak – 4,8, prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak  – 4,8

Najniższa ocena – 4,6

Ocena pracy dziekanatu 4,7

Ocena organizacji zajęć 4,5

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Ocena pracy biblioteki – 4,8

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  letni 2016 rok (administracja, sem. IV (specjalność – administracja bezpieczeństwa wewnętrznego , studia II stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Na kierunku administracja sem. IV, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,63

Najlepiej oceniony nauczyciel –  prof. K. Kalka – 4,7, dr W. Janik – 4,7, dr  W. Śniecikowski – 4,7

Najniższa ocena – 4,5

Ocena pracy dziekanatu - 4,7

Ocena organizacji zajęć - 4,4

Ocena satysfakcji ze studiowania -  4,2

Ocena pracy biblioteki – 5,0

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2016 rok (administracja, sem. I, studia II stopnia)

 

Wyniki ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Na kierunku administracja sem. I, studia II stopnia

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,58

Najlepiej oceniony nauczyciel –  prof. M. Kłusak – 4,7, prof. G. Matuszak – 4,7, mgr P. Kucharczyk – 4,7

Najniższa ocena – 4,1

Ocena pracy dziekanatu 4,6

Ocena organizacji zajęć 4,5

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,5

Ocena pracy biblioteki – 4,6

 

Protokołowała: Izabela Seredocha

 


 

PROTOKÓŁ EWALUACJI

Semestr  zimowy 2015 rok (administracja licencjat sem.   III)

Na kierunku administracja  sem. III

 

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,65

Najlepiej oceniony nauczyciel –mgr Arkadiusz Fall (4,8), dr Milosz Kaczyński (4,8), mgr Sylwia Szadok (4,8)

Najniższa ocena – 4,3

Ocena pracy dziekanatu 4,0

Ocena organizacji zajęć 4,3

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,2

 

Semestr  zimowy 2015 rok (administracja mgr  sem. I)

Na kierunku administracja mgr   sem. I

Średnia ocena nauczycieli akademickich 4,40

Najlepiej oceniony nauczyciel – prof. Andrzej Sylwestrzak (4,8), dr Jarosław Zawrot (4,7)

Najniższa ocena – 3,8

Ocena pracy dziekanatu 4,9

Ocena organizacji zajęć 4,1

Ocena satysfakcji ze studiowania 4,2